• Ինչ է սպասվում 16-ի հանրահավաքին

  Ինչ է սպասվում 16-ի հանրահավաքին

  04.12.2020| 15:47
  16 կուսակցությունների կողմից դեկտեմբերի 5-ին՝ շաբաթ օրը հրավիրված համապետական հանրահավաքին ընդդիմադիր ուժերը շատ լուրջ են պատրաստվում:
 • Հայրենիքի փրկության շարժմանը յուրաքանչյուրիդ մասնակցությունն անհրաժեշտություն է

  Հայրենիքի փրկության շարժմանը յուրաքանչյուրիդ մասնակցությունն անհրաժեշտություն է

  04.12.2020| 15:35
  «2020թ. դեկտեմբերի 5-ին, ժամը 15:00-ին, Ազատության հրապարակում հրավիրված համազգային մեծ հանրահավաքին Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը կներկայացնի նոր կառավարության առաջնահերթ գործողությունները և հակաճգնաժամային քայլերը: Սիրելի հայրենակիցներ, Հայրենիքի փրկության շարժմանը յուրաքանչյուրիդ մասնակցությունն անհրաժեշտություն է»:
 • Քաղաքական ուժերը որոշել են Ազատության հրապարակ մտնել ամեն մեկն առանձին, որ իրենց մասնակցության չափը կշռելի լինի

  Քաղաքական ուժերը որոշել են Ազատության հրապարակ մտնել ամեն մեկն առանձին, որ իրենց մասնակցության չափը կշռելի լինի

  04.12.2020| 15:29
  «Հրապարակը» գրում է. ««Հանուն Արցախի և Հայաստանի փրկության» խորագրով շաբաթ օրը Ազատության հրապարակում անցկացվելիք միտինգին 17 ուժերն ավելի խնամքով են պատրաստվում։
 • Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  04.12.2020| 00:15
  Վեր­նագ­րով ար­տա­հայտ­ված հար­ցը հենց այն­պես չէ, որ ա­ռա­ջա­ցել է, այս­պի­սի հար­ցադր­ման հա­մար ար­դեն կան բա­վա­րար հիմ­քեր: Ե­թե ԱԱԾ-ում (սույն մար­մի­նը պաշ­տո­նա­պես այդ­պես է հան­դես գա­լիս և այդ­պես է ներ­կա­յաց­վում) գլ­խի չեն ընկ­նում, թե ինչ նկա­տի ու­նենք ու բա­ցատ­րու­թյան կա­րիք ու­նեն, սի­րով կբա­ցատ­րենք ու կման­րա­մաս­նենք:
 • Հար­կա­վոր է հայ­րե­նա­սեր «մա­հա­պարտ­նե­րի» իշ­խա­նու­թ­յուն

  Հար­կա­վոր է հայ­րե­նա­սեր «մա­հա­պարտ­նե­րի» իշ­խա­նու­թ­յուն

  04.12.2020| 00:11
  Քայ­քայ­ված տն­տե­սու­թյուն, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կո­լապս, սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան անմ­խի­թար վի­ճակ, պա­տե­րազ­մի սար­սա­փե­լի հետևանք­ներ, ա­վեր­ված պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­ներ, ար­տա­գաղ­թե­լու ցան­կու­թյուն հայտ­նած հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ, զին­ված ու­ժե­րը սպա­ռա­զի­նու­թյամբ ու մարդ­կա­յին ռե­սուր­սով զի­նե­լու մեծ անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն, ար­տա­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը հիմ­նա­հա­տակ ոչն­չաց­րած պե­տու­թյուն... Այս­պի­սի ժա­ռան­գու­թյա­նը ո՞վ կու­զե­նա տեր կանգ­նել։
 • Ընդ­դի­մա­դիր են ոչ միայն փո­ղոց դուրս ե­կած զանգ­ված­նե­րը, այլև ընդ­դի­մա­դիր է ի­րա­վի­ճա­կը

  Ընդ­դի­մա­դիր են ոչ միայն փո­ղոց դուրս ե­կած զանգ­ված­նե­րը, այլև ընդ­դի­մա­դիր է ի­րա­վի­ճա­կը

  03.12.2020| 23:59
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի դի­մադ­րու­թյան և իշ­խա­նու­թյու­նը պա­հե­լու ա­մեն օրն ակն­հայ­տո­րեն ժա­մա­նա­կի լուրջ կո­րուստ է։ Նրա պաշ­տո­նա­վար­ման յու­րա­քան­չյուր օրն ան­դառ­նա­լի վնաս­ներ է տա­լիս պե­տու­թյա­նը։
 • Կապ­րենք մինչև ար­տա­հերթ ընտ­րու­թ­յուն­ներ

  Կապ­րենք մինչև ար­տա­հերթ ընտ­րու­թ­յուն­ներ

  03.12.2020| 23:40
  Չնա­յած ընդ­դի­մու­թյան միաս­նա­կան թեկ­նա­ծուի՝ Վազ­գեն Մա­նու­կյա­նի շուրջ կա ո­րո­շա­կի փոխ­հա­մա­ձայ­նու­թյուն, սա­կայն ինչ­պես ընդ­դի­մու­թյան ո­րոշ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, այն­պես էլ դր­սում վե­րա­պա­հում­ներ ու­նեն։ Ռու­սաս­տա­նում քա­ղա­քա­կան շր­ջա­նակ­նե­րը Մա­նու­կյա­նի թեկ­նա­ծու­թյանն այն­քա­նով են կողմ, որ այլ ընդ­գծ­ված թեկ­նա­ծու Հա­յաս­տա­նում չեն տես­նում։
 • Դա­վա­ճա­նի խա­րա­նը ցի­նիզ­մով չեք ջն­ջի

  Դա­վա­ճա­նի խա­րա­նը ցի­նիզ­մով չեք ջն­ջի

  03.12.2020| 23:38
  «Ի­րա­տե­սը» աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նո­րան­շա­նակ նա­խա­րար Մես­րոպ Ա­ռա­քե­լյա­նից հե­տաքր­քր­վեց՝ կա­ռա­վա­րու­թյա­նը, ո­րի ան­դամ է նաև նա, հա­սա­րա­կու­թյու­նը «դա­վա­ճան», «հող հանձ­նող» գնա­հա­տա­կանն է տա­լիս, ինչ­պե՞ս է ստաց­վում ապ­րել ու գոր­ծել այդ պի­տակ­նե­րով:
 • Ձեր գոր­ծուն ջան­քե­րով այ­սօր դժոխ­քում ենք, իսկ դուք ա­սում եք՝ կնե­րե՞ք

  Ձեր գոր­ծուն ջան­քե­րով այ­սօր դժոխ­քում ենք, իսկ դուք ա­սում եք՝ կնե­րե՞ք

  03.12.2020| 23:31
  Գոր­ծած մեղ­քը խոս­տո­վա­նե­լը մեղ­մաց­նում է հան­ցա­նքը, բայց դրա հետևան­քը չի վե­րաց­նում։ 2,5 տա­րի ա­ռաջ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին մի թթու խոսք ա­սե­լու հա­մար քիչ էր մնում մեզ խժ­ռեին, կա­խա­ղան հա­նեին, իսկ այ­սօ՞ր...
 • Ինչ­պես սո­վո­րել չե­ղած բու­հում

  Ինչ­պես սո­վո­րել չե­ղած բու­հում

  03.12.2020| 23:27
  Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ից մինչ Նի­կո­լի հայ­րե­նա­դավ կա­պի­տու­լյա­ցիոն ստո­րագ­րու­թյու­նը, դրա­նից հե­տո ու նաև այ­սօր տա­րօ­րի­նակ լռու­թյուն է պահ­պա­նում երկ­րի պաշտ­պա­նու­թյա­նը կոչ­ված ԵԿՄ-ն: Միակ «մաս­նակ­ցու­թյու­նը» պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին ԵԿՄ վար­չու­թյան նա­խա­գահ Սա­սուն Մի­քա­յե­լյա­նի պա­տա­հա­բար բե­կո­րա­յին վնաս­վածք ստա­նա­լու մա­սին պատ­մող տե­սա­նյութն էր: