Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ուժեղ աջակցություն է ցուցաբերում Իրանի իշխանություններին, և տարածաշրջանի երկրները կարող են ապավինել Իրանի զինված ուժերին՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռաիսին Թեհրանում Ազգային բանակի օրվան նվիրված արարողության ժամանակ։ Իրանի նախագահը Իսրայելի վրա հարձակումը համարել է սահմանափակ գործողություն՝ շեշտելով. «Եթե Թեհրանը ցանկանա լայնածավալ գործողություն իրականացնել Իսրայելի դեմ, այս ռեժիմից ոչինչ չի մնա»։                
 
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  26.06.2020| 00:28
  «Ինչ­պի­սի մեծ դե­րա­սան է մեռ­նում»,- ա­հա այս վան­կար­կու­մով մեր թվար­կու­թյան 68 թվա­կա­նին Հռո­մի կայսր Նե­րոնն ինք­նաս­պան ե­ղավ՝ կտ­րե­լով սե­փա­կան կո­կոր­դը: Նե­րոնն ա­ռա­ջին պո­պու­լիստն էր, որ պլե­բեյ­նե­րին դուր գա­լու և սի­րա­շա­հե­լու հա­մար ծաղ­րում, նվաս­տաց­նում և մահ­վան էր հասց­նում ան­գամ իր ու­սու­ցիչ­նե­րին, մտա­վո­րա­կան­նե­րին, ա­րիս­տոկ­րատ­նե­րին։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  19.06.2020| 00:42
  Եվ իմ կողմ­նա­կից­նե­րի, և՛ մարդ­կանց կող­մից, ո­րոնք ինձ չեն ըն­դու­նում, կա մի ձևա­վոր­ված կար­ծիք, բո­լոր դրա­կան, բա­ցա­սա­կան կող­մե­րով, որ խոս­քի տեր մարդ եմ և եր­բեք պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նից չեմ խու­սա­փում։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  12.06.2020| 01:31
  Այն, ինչ կա­տար­վում է վեր­ջին շր­ջա­նում մեր երկ­րում, հս­տակ ցույց է տա­լիս, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գը վե­րա­ծել են քաո­սի, և դրա­նից բխող հետևանք­ներն ազ­դում են յու­րա­քան­չյու­րիս կյան­քի վրա։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  05.06.2020| 00:27
  Ան­պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան և հան­ցա­վոր ան­փու­թու­թյան պատ­ճա­ռով 244 մար­դու գլուխ կե­րած Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ժամ ա­ռաջ պետք է հրա­ժա­կան տա ու սպա­սի իր դա­տաս­տա­նին` երկ­րա­յին ու երկ­նա­յին օ­րենք­նե­րով:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  22.05.2020| 00:35
  Հու­մա­նի­տար ա­ղե­տից խու­սա­փե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է նոր՝ հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վա­րու­թյուն, ո­րը, հա­մախմ­բե­լով բո­լոր կա­րող ու­ժե­րը, դուրս կբե­րի եր­կի­րը այս ծանր ի­րա­վի­ճա­կից:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  15.05.2020| 00:35
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ո­րո­շա­կի պար­տա­վո­րու­թյուն­ներ է վերց­րել ար­տա­քին ու­ժե­րի նկատ­մամբ, և դա կապ­ված է Ար­ցա­խի հար­ցի լուծ­ման հետ: Դա բնա­կան են­թադ­րու­թյուն է, բայց բո­լոր դեպ­քե­րում Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի դա­տա­վա­րու­թյու­նը մա­յի­սի 8-ին նշա­նա­կելն ու նրան բան­տում պա­հել շա­րու­նա­կե­լը ոչ միայն մեծ նվեր է մեր թշ­նա­մի­նե­րին, այլ նաև մեծ հար­ված մեր հաղ­թա­նա­կին, այդ հաղ­թա­նա­կի հա­մար զոհ­ված մեր հա­զա­րա­վոր հե­րոս­նե­րին և այդ հաղ­թա­նա­կի կերտ­ման տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր մաս­նա­կից­նե­րին, ու դա ան­հետևանք չի մնա­լու:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  08.05.2020| 00:38
  Ան­կախ քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի սրու­թյան աս­տի­ճա­նից, ան­կախ մարդ­կանց անձ­նա­կան դիր­քո­րոշ­ման կտ­րուկ բնույ­թից, պա­տիվ և ար­ժա­նա­պատ­վու­թյուն ու­նե­ցող հա­սա­րա­կու­թյունն ի­րա­վունք չու­նի քար­կո­ծե­լու իր ար­ժա­նա­վոր­նե­րին:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  01.05.2020| 00:40
  Վե­րա­դարձ ան­ցյա­լին թե տա­րածք­նե­րի, թե՛ կար­գա­վի­ճա­կի ա­ռու­մով չի լի­նե­լու։ Ղա­րա­բա­ղյան հիմ­նախ­նդ­րին անդ­րա­դառ­նա­լիս մենք խո­սում ենք մեր ճա­կա­տագ­րի մա­սին: Բո­լոր հար­թակ­նե­րում, բո­լոր հան­դի­պում­նե­րի ըն­թաց­քում, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ, ես հնա­րա­վո­րու­թյուն եմ ու­նե­ցել մեր երկ­րի տե­սա­կե­տը ներ­կա­յաց­նե­լու:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  24.04.2020| 00:52
  Ես չեմ բա­ցա­ռում, որ Ադր­բե­ջա­նը, այս հա­մա­վա­րա­կի ա­ռիթն օգ­տա­գոր­ծե­լով, փոր­ձի երկ­կողմ նոր զի­նա­դա­դա­րի հա­մա­ձայ­նա­գիր կն­քել...
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  17.04.2020| 00:26
  Շնոր­հա­կալ ենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սին, մար­դա­սի­րա­կան, քրիս­տո­նեա­կան ար­ժե­հա­մա­կար­գի պաշտ­պա­նու­թյան և ի­մաս­տու­թյան հա­մար: Դա­րեր շա­րու­նակ, երբ մենք պե­տա­կա­նու­թյուն չենք ու­նե­ցել, մեր Ազգն ու Հայ­րե­նի­քը պա­հո­ղը, մեր լի­նե­լու­թյան հզոր հիմ­նա­սյու­նը Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին է ե­ղել: