ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Սթոլթենբերգը Associated Press-ին ասել է, որ դաշինքը մտադիր չէ իր զինուժն ուղարկել ՈՒկրաինա: Մինչ այդ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում եվրոպացի առաջնորդների հանդիպումից հետո ասել էր, թե չի բացառվում, որ Ռուսաստանի նկատմամբ հաղթանակի հասնելու համար ՈՒկրաինա ուղարկվեն արևմտյան ցամաքային ուժեր։ «ՈՒկրաինական տարածքում ՆԱՏՕ-ի զորքեր տեղակայելու պլաններ չկան»,- հավելել է Սթոլթենբերգը:               
 
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  20.01.2021| 11:15
  Նիկոլ Փաշինյանը հաստատ հեռանալու է։ Նա ինչ-որ Աֆրիկյան մոռացված պետության ղեկավար կամ ցեղապետ չէ, որ երկիրը պատերազմի տանի, պարտվի, հետո հանգիստ շարունակի պաշտոնավարել։ Նման բան անհնար է Հայաստանում:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  17.01.2021| 11:21
  Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է բաց սահմանների իբր թե տնտեսական օգուտներից։ Ի՞նչ տնտեսական օգուտի մասին է խոսքը, երբ դու երկրիդ անվտանգության խնդիրը չես կարողանալու լուծել։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  24.12.2020| 23:57
  Ես ու­զում եմ, որ Նի­կոլն ապ­րի եր­կար ու դժ­բախտ, որ­պես­զի այդ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ա­մեն հայ նրա ե­րե­սին թքի այն ա­մեն ին­չի հա­մար, որ ա­րել է հայ ժո­ղովր­դի հան­դեպ։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  17.12.2020| 23:44
  Արյու­նոտ ծաղ­րա­ծուն սի­րում է թվե­րի սիմ­վո­լիզ­մը։ Հի­շեք՝ ինչ­պես սկ­սեց իր «հաղ­թա­կան եր­թը» ապ­րի­լի ուր­բաթ 13-ին, ինչ­պես սա­տա­նա­յի թվով՝ 666 օր բա­ցար­ձակ իշ­խա­նու­թ­յուն ու­նե­ցավ մեզ վրա, ինչ­պես Ծաղ­կա­զար­դի օ­րը, երբ մեր Տե­րը մտավ Ե­րու­սա­ղեմ, ո­րո­շեց հա­վա­սար­վել Նրան և հաս­տա­տել իր հաղ­թա­նա­կը ա­նիծ­ված հան­րաք­վեով...
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  11.12.2020| 01:09
  Նի­կոլ Փա­շի­նյանն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ի­րեն սա­տա­րող մե­ծա­մաս­նու­թյան հետ, ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ ի­րեն վե­րա­պահ­ված պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը պատ­շաճ չկա­տա­րե­լով, իր ոչ հա­յա­մետ պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ, ա­նար­դյու­նա­վետ կա­ռա­վար­մամբ, բնակ­չու­թյան պա­ռակտ­մամբ և մի­ջազ­գա­յին ներգ­րավ­վա­ծու­թյունն ա­պա­հո­վող ոչ լիար­ժեք ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ, եր­կի­րը ներ­քա­շեց ազ­գա­կոր­ծան պա­տե­րազ­մի մեջ և նույ­նիսկ մր­ցու­նակ բա­նա­կով տա­րավ պար­տու­թյան։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  03.12.2020| 23:42
  Ա­սել եմ ա­ռա­ջին օ­րից, պատ­րաստ եմ կրկ­նե­լու ա­մեն օր. ան­ձամբ ինձ հա­մար սա ար­ժա­նա­պատ­վու­թյան հարց է։ Մեզ բո­լո­րիս ա­ռա­ջին հեր­թին զր­կել են ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նից և բա­րո­յա­պես հա­վա­սա­րաց­րել հո­ղին։ Մեր սր­բու­թյուն­ներն են հան­ձն­վել թշ­նա­մուն՝ դա­վա­ճա­նու­թյամբ, ամ­բար­տա­վա­նու­թյամբ, ան­կա­րո­ղու­թյամբ։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  26.11.2020| 23:59
  ՈՒ՞մ շուր­ջը հա­մախ­մբ­վենք, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՞։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը տո­նա­ծա՞ռ է, որ իր շուր­ջը հա­մա­խմբ­վենք։ Թող ա­սեն մի բան, ո­րով ա­ռա­ջըն­թաց քայլ ենք կա­տա­րել, գնանք հա­մա­խմբ­վենք։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  20.11.2020| 00:03
  Զան­գում է նա­խա­րա­րը, թե՝ շտապ ներ­կա­յա­ցի նա­խա­րա­րու­թյուն, վար­չա­պետն է ու­զում, գնում եմ այն­տեղ, խոր­հր­դակ­ցու­թյուն է գնում այն­տեղ, չեն թույ­լատ­րում ներս մտ­նել, ես էլ գի­տեմ, թե ինչ-որ հարց են ու­զում ճշ­տեն, դրա հա­մար են կան­չել։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  17.11.2020| 00:02
  Դու` ծա­խու հո­գի, քծ­նու­թյան մե­րան, Գո­ռոզ ան­հար­կի ու մե­ծա­բե­րան։ Դու` բութ ու տգետ, խո­րա­մանկ սա­կայն, Դու` կոր­ծա­նիչ ձեռք ու լեզ­վի կա­պանք։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  13.11.2020| 00:29
  Նի­կո­լի՜կ, դու ինձ­նից հարց­րել ե՞ս, որ ստո­րագ­րել ես Քար­վա­ճա­ռը տաս քո բա­րե­կամ­նե­րին.. մեր պա­պե­րի կա­ռու­ցած Դա­դի­վան­քը քո մի ստո­րագ­րու­թյու­նով հանձ­նես թուր­քե­րին, Դրախ­տա­վայր Ար­ցախ աշ­խար­հը հանձ­նես թուր­քե­րին.. Դու ո՞վ ես.. Աստ­ված քեզ դա­տա­վոր: