• Սուսիկ-փուսիկ հիվանդները

  Սուսիկ-փուսիկ հիվանդները

  10.07.2020| 10:35
  Հետազոտությունները վկայում են, որ համարյա ամեն երկրորդ Sars-CoV-2 վարակվածություն անցնում է հիվանդի համար աննկատ, բայց նա կարող է վարակել ուրիշներին: Այդ պայմաններում հնարավո՞ր է զսպել պանդեմիան՝ գրում է Քրիստինա Կունկելը Süddeutsche Zeitung-ում:
 • Հնարավո՞ր է Covid-19-ով կրկնակի վարակվել

  Հնարավո՞ր է Covid-19-ով կրկնակի վարակվել

  10.07.2020| 10:28
  Պանդեմիայի մի քանի ամիսներին գիտական հանրության տեսակետները Covid-19-ի հարուցած հիվանդությունների վերաբերյալ արագորեն զարգանում են: Տեղեկությունները, որ առաջին ախտորոշումից մի քանի ամիս անց պացիենտների կորոնավիրուսի տեստերը նորից դրական են լինում կամ առաջանում են ախտանիշներ, հարուցում են կասկածներ, որ Covid-19-ով հիվանդացածները վարակվում են երկրորդ անգամ՝ գրում է Պրետիկա Ռանան The Wall Street Journal-ում:
 • Էրգ­րա­կա­րոտ ծնող­նե­րի կող­քին մի խն­կե­լի շի­րիմ էլ ա­վե­լա­ցավ

  Էրգ­րա­կա­րոտ ծնող­նե­րի կող­քին մի խն­կե­լի շի­րիմ էլ ա­վե­լա­ցավ

  10.07.2020| 01:05
  Գաղ­տա­գո­ղի մա­հը մեր շար­քե­րից խլեց պե­տու­թյան բարձ­րա­գույն ու­սում­նա­կան, գի­տակր­թա­կան հա­մա­կար­գի հմուտ կազ­մա­կեր­պիչ, նշա­նա­վոր տն­տե­սա­գետ, եր­կա­րա­մյա բազ­մա­վաս­տակ ման­կա­վարժ, ան­վա­նի գիտ­նա­կան, ակ­տիվ մտա­վո­րա­կան, տն­տե­սա­գի­տու­թյան դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր ԳՐԻ­ԳՈՐ Ե­ՂԻ­ՇԵԻ ԿԻ­ՐԱ­ԿՈ­ՍՅԱ­ՆԻՆ։
 • «Է­վո­լու­ցիա­յի ըն­թաց­քում ձևա­վոր­վում են ար­ժեք­ներ, ո­րոնք ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում կեր­տում են պատ­մու­թ­յուն»

  «Է­վո­լու­ցիա­յի ըն­թաց­քում ձևա­վոր­վում են ար­ժեք­ներ, ո­րոնք ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում կեր­տում են պատ­մու­թ­յուն»

  10.07.2020| 01:03
  Ազ­գի հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը ազ­գա­յին միաս­նու­թյունն է, այ­սինքն` ազ­գա­յին ինք­նա­գի­տակ­ցու­թյու­նը, ի­րեն ամ­բող­ջի մաս­նի­կը զգա­լու գի­տակ­ցու­թյու­նը: Ազ­գի մա­սին խո­սե­լիս, ազ­գա­յին գա­ղա­փար­նե­րը և ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րը տար­բե­րա­կե­լուց ա­ռաջ պի­տի հաս­կա­նանք, թե ին­չով է դրսևոր­վում ան­հատ-ազգ հա­րա­բե­րու­թյու­նը:
 • Չխաբ­վեք, երբ Փա­շի­ն­յա­նը Պու­տի­նի առջև ժպ­տում է, ի դեպ, դա երևի ար­դեն ան­ց­յալ է

  Չխաբ­վեք, երբ Փա­շի­ն­յա­նը Պու­տի­նի առջև ժպ­տում է, ի դեպ, դա երևի ար­դեն ան­ց­յալ է

  10.07.2020| 01:00
  Հա­յաս­տա­նը և Ռու­սաս­տա­նը մի­մյանց ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նակ­ցի կար­գա­վի­ճակ են ձեռք բե­րել Հա­յաս­տա­նի նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի օ­րոք:
 • Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  10.07.2020| 00:54
  Շատ ստոր ժա­մա­նակ են ապ­րում այժմ Հա­յաս­տանն ու մեր երկ­րի հա­յե­րը։ Եվ ներ­կա ժա­մա­նա­կի այդ ստո­րու­թյունն այն բա­նի հետևանքն է, որ մեր երկ­րում իշ­խում է հա­կա­հայ­կա­կան ՀՀՇ վար­չա­կար­գի ու Լևոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի ուղ­ղա­կի «Ժա­ռան­գորդ», 2008 թ. մար­տի 1-ի ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րից մե­կը՝ այս­պես կոչ­ված, «ժո­ղովր­դա­կան վար­չա­պետ» Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։ 
 • ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը չեն հաս­կա­նում, թե ի­րա­կա­նում ինչ կա­նոն­նե­րի վրա է կա­ռուց­վում մեծ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը

  ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը չեն հաս­կա­նում, թե ի­րա­կա­նում ինչ կա­նոն­նե­րի վրա է կա­ռուց­վում մեծ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը

  10.07.2020| 00:49
  Օ­րերս հրա­պա­րակ­վե­ցին Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող «Գե­լափ ին­թեր­նեյշնլ» սո­ցիո­լո­գիա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի ար­դյունք­նե­րը‚ ո­րոնք‚ ըստ հար­ցում­նե­րի հե­ղի­նակ­նե­րի հա­վաս­տիա­ցում­նե­րի‚ ի­րա­կա­նաց­վել էին այս տար­վա հու­նի­սին։ Այդ հե­տա­զո­տու­թյան ար­դյունք­նե­րը բա­վա­կա­նին հե­տաք­րք­րա­կան տվյալ­ներ ցու­ցա­նե­ցին։
 • «Կո­ռուպ­ցիո­ներ­նե­րին ձեր­բա­կա­լե­լը, ան­շուշտ, դրա­կան գոր­ծըն­թաց է, բայց դրա­նով պե­տու­թ­յուն չեն կա­ռու­ցում»

  «Կո­ռուպ­ցիո­ներ­նե­րին ձեր­բա­կա­լե­լը, ան­շուշտ, դրա­կան գոր­ծըն­թաց է, բայց դրա­նով պե­տու­թ­յուն չեն կա­ռու­ցում»

  10.07.2020| 00:42
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը ցույց տվեց, որ նույ­նիսկ այդ հար­թու­թյու­նում չա­փա­զանց նման են Հա­յաս­տանն ու Ի­րա­նը, բայց մի կարևոր տար­բե­րու­թյուն կա. Ի­րա­նի ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գը շատ ա­վե­լի զար­գա­ցած է, ի­րան­ցի­նե­րը հա­մա­վա­րա­կը կա­րո­ղա­ցան օգ­տա­գոր­ծել որ­պես հար­մար ա­ռիթ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կարգն էլ ա­վե­լի զար­գաց­նե­լու հա­մար:
 • «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յան ռե­ժի­մը ձգձ­գում են «Իմ քայ­լի» ռե­ժի­մը պահ­պա­նե­լու նպա­տա­կով»

  «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յան ռե­ժի­մը ձգձ­գում են «Իմ քայ­լի» ռե­ժի­մը պահ­պա­նե­լու նպա­տա­կով»

  10.07.2020| 00:23
  «Քա­ղա­քա­ցին տու­գան­քի մա­տե­րիալ չէ» հայ­տա­րա­րու­թյան հե­ղի­նակ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը տու­գան­քը դարձ­րեց սո­վո­րա­կան բան ու սկ­սեց ան­գամ հա­մա­վա­րա­կի դեմ միայն դրա­նով պայ­քա­րել, իսկ նրա թի­մա­կից­ներն ա­վե­լի ա­ռաջ գնա­ցին և ա­ռա­ջար­կե­ցին տու­գան­քի չա­փը կրկ­նա­պատ­կել ու ե­ռա­պատ­կել։ Ե­րեկ ար­դեն Փա­շի­նյա­նը վե­րա­շա­րադ­րեց իր միտ­քը, թե քա­ղա­քա­ցին «կո­րո­նա­վի­րու­սից մա­հա­նա­լու մա­տե­րիալ չէ»։
 • Պետք չէ զար­մա­նալ, պետք է վա­խե­նալ, որ ու­նես այս­պի­սի իշ­խա­նու­թ­յուն

  Պետք չէ զար­մա­նալ, պետք է վա­խե­նալ, որ ու­նես այս­պի­սի իշ­խա­նու­թ­յուն

  10.07.2020| 00:06
  Մինչ մեր Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյունն ակ­տիվ ներգ­րավ­ված է իշ­խա­նու­թյան ընդ­դի­մա­խոս­նե­րի դեմ պայ­քա­րում, թշ­նա­մին ձեռ­քե­րը ծա­լած չի նս­տում։ Տպա­վո­րու­թյուն կա, որ այս ծա­ռա­յու­թյու­նը զբաղ­վում է ա­մեն ին­չով, բա­ցի իր բուն ա­ռա­քե­լու­թյու­նից՝ ար­տա­քին սպառ­նա­լիք­նե­րի ու մար­տահ­րա­վեր­նե­րի դեմ պայ­քա­րե­լուց։