• Շու­շիի բանտ­ված թան­գա­րա­նա­յին նմուշ­նե­րը

  Շու­շիի բանտ­ված թան­գա­րա­նա­յին նմուշ­նե­րը

  27.11.2020| 03:14
  Շու­շիի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյու­նը, մաս­նա­վո­րա­պես, թան­գա­րա­նա­յին նմուշ­նե­րը փր­կե­լու մա­սին խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը չեն դա­դա­րում։ Թան­գա­րա­նա­յին հա­վա­քա­ծուն մնա­ցել է Ադր­բե­ջա­նի հույ­սին։
 • ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  27.11.2020| 02:52
  Հան­րա­պե­տու­թյան սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում սկ­սել են կա­ռու­ցել ա­պաս­տա­րան­ներ։ Մաս­նա­վո­րա­պես‚ տե­ղե­կու­թյուն հրա­պա­րակ­վեց‚ որ Տա­վու­շի մարզ­պե­տա­րա­նի և «Պա­հա­պան» հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ մար­զում ստեղծ­վում են անվ­տանգ վայ­րեր և թաքս­տոց­ներ, ո­րոնք ա­մուր ու լիար­ժեք պաշտ­պա­նու­թյուն կա­րող են դառ­նալ հա­կա­ռա­կոր­դի հնա­րա­վոր օ­դա­յին և հրե­տա­նա­յին հար­ված­նե­րից: Տա­վու­շի մար­զի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րում կա­ռուց­վել է 4 ռմ­բա­պաս­տա­րան:
 • «Նի­կո՛լ, ա­րի Ար­ցախ, տես­նեմ՝ կա­րո՞ղ ես այս­տեղ ապ­րել»

  «Նի­կո՛լ, ա­րի Ար­ցախ, տես­նեմ՝ կա­րո՞ղ ես այս­տեղ ապ­րել»

  27.11.2020| 02:29
  Այ­սօր ա­կա­նա­տեսն ենք մի ի­րա­կա­նու­թյան, որ վար­չա­պե­տի ա­թո­ռին կպած «թավ­շյա հե­ղա­փո­խա­կա­նը», իր սև գործն ա­վար­տե­լուց հե­տո էլ, չի ու­զում հե­ռա­նալ պաշ­տո­նից։
 • Պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը կոնկ­րետ քայլ է են­թադ­րում

  Պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը կոնկ­րետ քայլ է են­թադ­րում

  27.11.2020| 00:29
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը պարզ քա­ղա­քա­գի­տա­կան հաս­կա­ցու­թյուն­ներն էլ է ի­մաս­տազր­կում։ Երբ ա­սում է, թե ի­րա­վի­ճա­կի պա­տաս­խա­նա­տուն ինքն է և գի­տակ­ցում է իր պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը ոչ միայն վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցա­ծի, այլև ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի հե­տա­գա զար­գա­ցում­նե­րի հար­ցում, չի՞ հաս­կա­նում, որ դա ո­րո­շա­կի քայլ է են­թադ­րում։
 • Նա­խա­րա­րու­թ­յուն­նե­րին հանձ­նա­րար­վել է 6-ամ­ս­յա պլան ներ­կա­յաց­նել

  Նա­խա­րա­րու­թ­յուն­նե­րին հանձ­նա­րար­վել է 6-ամ­ս­յա պլան ներ­կա­յաց­նել

  27.11.2020| 00:13
  Նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րին‚ պե­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին հանձ­նա­րա­րա­կան է ի­ջեց­վել` կազ­մել և շատ կարճ ժամ­կե­տում ներ­կա­յաց­նել վե­ցամ­սյա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պլան։ Յու­րա­քան­չյուր ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կետ առ կետ պետք է ձևա­կեր­պեն այն ակն­կա­լիք­ներն ու ար­դյունք­նե­րը‚ որ սպա­սում են ա­ռա­ջի­կա կես տա­րում։
 • Մա­կունցն ու Հայ­րա­պետ­յա­նը Փա­շի­ն­յա­նից պա­հան­ջել են հաշ­վե­տու լի­նել

  Մա­կունցն ու Հայ­րա­պետ­յա­նը Փա­շի­ն­յա­նից պա­հան­ջել են հաշ­վե­տու լի­նել

  27.11.2020| 00:08
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ղե­կա­վար Լի­լիթ Մա­կուն­ցը սեպ­տեմ­բե­րի 27-ից մինչ օրս հրա­պա­րա­կա­յին հար­ցազ­րույ­ցով հան­դես չի ե­կել: Լրագ­րող­նե­րիս բազ­մա­թիվ փոր­ձերն ու պն­դում­նե­րը, թե խոր­հր­դա­րա­նի մե­ծա­մաս­նու­թյան ղե­կա­վա­րը պետք է հաշ­վե­տու լի­նի, ներ­կա­յաց­նի խմ­բակ­ցու­թյան տե­սա­կետն ու դիր­քո­րո­շում­նե­րը, նա ան­պա­տաս­խան է թո­ղել:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  26.11.2020| 23:59
  ՈՒ՞մ շուր­ջը հա­մախ­մբ­վենք, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՞։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը տո­նա­ծա՞ռ է, որ իր շուր­ջը հա­մա­խմբ­վենք։ Թող ա­սեն մի բան, ո­րով ա­ռա­ջըն­թաց քայլ ենք կա­տա­րել, գնանք հա­մա­խմբ­վենք։
 • Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  Ինչո­՞ւ չի հայ­տա­րար­վում սգո օր

  26.11.2020| 23:58
  Ար­գեն­տի­նա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ե­ռօ­րյա սուգ են հայ­տա­րա­րել երկ­րի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի նախ­կին հար­ձակ­վող Դիե­գո Մա­րա­դո­նա­յի մահ­վան կա­պակ­ցու­թյամբ։ Ար­գեն­տի­նան հար­գում է իր հե­րո­սին։
 • Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  Բյու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րը գա­հա­վի­ժում են

  26.11.2020| 23:41
  Մինչ գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նը ևս 6 ամ­սով իշ­խա­նու­թյուն է մու­րում «ժող ջա­նից» տե­րե­րի ա­ռաջ ստանձ­նած «պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը» մինչև վերջ «պատ­վով» կա­տա­րե­լու հա­մար, պաշ­տո­նա­կան թվերն այլ բան են վկա­յում (տես` ներ­կա­յաց­վող ա­ղյու­սակ­նե­րը):
 • Ասում են...

  26.11.2020| 23:39
  ...թե 2,5 տա­րի ի­րեն բնո­րոշ հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյամբ լռած, երկ­րի վար­չա­պե­տի ա­թոռն ու­զուր­պաց­րած հո­գե­պես ան­հա­վա­սա­րակ­շիռ սու­բյեկ­տի հա­զար ու մի հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան քայ­լե­րի վրա աչք փա­կած ու այդ ըն­թաց­քում մա­նուկ­նե­րի հետ պաղ­պա­ղակ և համ­բուր­գեր վա­յե­լած, և ըն­դա­մե­նը աշ­խար­հում շր­ջա­գա­յած նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը սկ­սել է սե­փա­կան խա­ղը։