Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Վա­հան Բա­բա­յա­նը փոր­ձում է կոն­սո­լի­դաց­նել ընդ­դի­մու­թ­յա­նը

Վա­հան Բա­բա­յա­նը փոր­ձում է կոն­սո­լի­դաց­նել ընդ­դի­մու­թ­յա­նը
08.11.2019 | 01:21

«Ռե­ֆոր­միստ­ներ» կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Վա­հան Բա­բա­յա­նը ցան­կա­նում է իր կու­սակ­ցու­թյան շուրջ կոն­սո­լի­դաց­նել ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյա­նը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ Բա­բա­յա­նը հան­դի­պում­ներ ու քն­նար­կում­ներ է ու­նե­նում տար­բեր կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և, առ­հա­սա­րակ, իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից դժ­գոհ ու­ժե­րի հետ:


«Քն­նար­կում են Հա­յաս­տանն այս վի­ճա­կից դուրս բե­րե­լու տար­բե­րակ­նե­րը, հե­տա­գա քայ­լե­րը: Ոչ միայն կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի, այլև հա­սա­րա­կա­կան սեկ­տո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի, հան­րա­յին դեմ­քե­րի հետ են փոր­ձում հան­դի­պել: Կա­րե­լի է ա­սել՝ շար­ժում են ցան­կա­նում սկ­սել, ին­չի նպա­տակն օր ա­ռաջ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ար­տա­հերթ ընտ­րու­թյուն­նե­րի գնա­լը պետք է լի­նի»,- ա­սաց մեր զրու­ցա­կի­ցը, ըն­դգ­ծե­լով, որ վաղ է ա­սել՝ կհա­ջո­ղեն, թե ոչ, բայց այս փու­լում ակ­տիվ աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­նում:


Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2521

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ