• ՈՒ­րիշ էլ որ­տե՞ղ, ե­թե ոչ Լոն­դո­նում

  ՈՒ­րիշ էլ որ­տե՞ղ, ե­թե ոչ Լոն­դո­նում

  22.11.2019| 02:15
  Օ­րեր ա­ռաջ գլ­խա­վոր մարզ­չի պաշ­տո­նից ար­գեն­տի­նա­ցի մաս­նա­գետ Մաու­րի­սիո Պո­չե­տի­նո­յին հե­ռաց­րած անգ­լիա­կան «Տո­տեն­հե­մը» եր­կար ժա­մա­նակ չմ­նաց ա­ռանց գլ­խա­վո­րի։
 • Մեզ պետք է նոր Պոր­տեր­ֆիլդ

  Մեզ պետք է նոր Պոր­տեր­ֆիլդ

  22.11.2019| 02:09
  Ա­վարտ­վե­ցին ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի մա­կար­դա­կով եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի խա­ղե­րը, դրանց ար­դյունք­նե­րով ո­րոշ­վե­ցին ինչ­պես մաս­նա­կից եր­կր­նե­րը, այն­պես էլ դրանք ներ­կա­յաց­նող ընտ­րա­նի­նե­րի զամ­բյուղ­նե­րը։
 • «Ե­րա­նե­լի Մկր­տիչ Սարգ­ս­յա­նը»

  «Ե­րա­նե­լի Մկր­տիչ Սարգ­ս­յա­նը»

  22.11.2019| 02:04
  Նո­յեմ­բե­րի 7-ին Ջեր­մու­կի կր­թա­հա­մա­լի­րում հա­ճե­լի ի­րա­րան­ցում էր: Ա­շա­կերտ­նե­րը ան­համ­բե­րու­թյամբ սպա­սում էին պատ­վար­ժան հյու­րե­րին: Նրանք էին բա­նաս­տեղծ, «Հայ­րե­նի­քի ձայն» թեր­թի խմ­բա­գիր Հա­րու­թյուն Հով­նա­թա­նը, գրա­կա­նա­գետ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Դա­վիթ Գաս­պա­րյա­նը, գրա­կա­նա­գետ, «Հա­յաս­տան» հրա­տա­րակ­չու­թյան տնօ­րեն Վա­հագն Սարգ­սյա­նը, բա­նաս­տեղծ, ՀԳՄ ան­դամ Վազ­գեն Խա­նո­յա­նը:
 • «Նկա­րը հո­գու, մտ­քի, զգաց­մունք­նե­րի, տիե­զե­րա­կան ան­բա­ցատ­րե­լի պոռթ­կում է»

  «Նկա­րը հո­գու, մտ­քի, զգաց­մունք­նե­րի, տիե­զե­րա­կան ան­բա­ցատ­րե­լի պոռթ­կում է»

  22.11.2019| 01:58
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գե­ղան­կա­րիչ, նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան, նաև «Աշ­խար­հի նկա­րիչ­ներ» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ՆԱ­ԶԻԿ ԱՍ­ԼԱ­ՆՅԱՆՆ է: Զրույ­ցի ա­ռի­թը օ­րերս նկա­րիչ­նե­րի միու­թյու­նում բաց­ված նկար­նե­րի ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դեսն էր: Նա­զիկ Աս­լա­նյա­նի «Ի­րա­կա­նու­թյան բա­ցա­հայ­տում­ներ» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դե­սը բաղ­կա­ցած էր հինգ շար­քից՝ «Ծա­ղի­կը», «Բնա­պատ­կեր­ներ», «Ի­րա­կա­նու­թյուն», «Ծա­ռե­րը», «Արև»:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  22.11.2019| 01:44
  Մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը, որ տևե­ցին մինչև ապ­րի­լի 5-ը, ստա­ցան «Ապ­րի­լյան պա­տե­րազմ» ան­վա­նու­մը: Հե­տաքր­քիր է այն, որ Ադր­բե­ջա­նի զին­ված ու­ժե­րի հար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի սահ­մա­նի վրա ի­րա­գործ­վեց այն ժա­մա­նակ, երբ ԱՄՆ-ում տե­ղի էր ու­նե­նում Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ­նե­րի, հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար Սերժ Սարգ­սյա­նի և Իլ­համ Ա­լիևի հան­դի­պու­մը ԱՄՆ-ի (Օ­բա­մա) և Թուր­քիա­յի (Էր­դո­ղան) նա­խա­գահ­նե­րի հետ:
 • Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղե­մի պատ­վա­վոր բնա­կի­չը

  Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղե­մի պատ­վա­վոր բնա­կի­չը

  22.11.2019| 01:37
  Ե­կեք ել­նենք փո­ղոց և քայ­լենք դե­պի կր­թյալ որևէ հաս­տա­տու­թյուն։ Դի­ցուք, հյու­րըն­կալ­վենք որևէ մաս­նա­վոր բու­հում։ Կամ բա­խենք ա­ռա­ջին պա­տա­հած փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նյա­կի դու­ռը։ Գու­ցե հան­գր­վա­նենք Օ­վա­լաձև դահ­լի­ճու՞մ։ Մի­գու­ցե հար­ցա­խույ­զի են­թար­կենք ան­ցորդ­նե­րին մայ­րա­քա­ղա­քի որևէ ար­վար­ձա­նում, կամ Վա­նա­ձոր պատ­վար­ժան քա­ղա­քում, կամ տա­ղանդ­նե­րի բնօր­րան Կու­մայ­րի-Գյում­րիում։
 • Ինչու՞ է դան­դա­ղում «Հին Երևա­նի» կա­ռու­ցա­պա­տու­մը

  Ինչու՞ է դան­դա­ղում «Հին Երևա­նի» կա­ռու­ցա­պա­տու­մը

  22.11.2019| 01:29
  Հին Երևա­նի փո­խա­րեն՝ «Հին Երևան» թա­ղա­մաս: Ա­բո­վյան, Փ. Բու­զանդ, Ե. Կող­բա­ցի և Ա­րա­մի փո­ղոց­նե­րով սահ­մա­նա­փակ­վող հատ­վա­ծում փորձ է ար­վում վե­րա­կանգ­նե­լու 19-րդ դա­րի վեր­ջի և 20-րդ դա­րի սկզ­բի Երևա­նի կենտ­րո­նից մի թա­ղա­մաս ու դարձ­նե­լու այն զբո­սաշր­ջա­յին հե­տիոտ­նա­յին գո­տի:
 • Երբ ան­գամ մեկ ըն­տա­նիքն է դառ­նում հո­գա­ծու­թ­յան ա­ռար­կա

  Երբ ան­գամ մեկ ըն­տա­նիքն է դառ­նում հո­գա­ծու­թ­յան ա­ռար­կա

  22.11.2019| 01:26
  Դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րի ու իշ­խա­նու­թյան հրա­պա­րա­կա­յին աղմ­կա­հա­րույց հա­կա­մար­տու­թյան պայ­ման­նե­րում հա­զիվ թե Հա­յաս­տա­նում ու­շադ­րու­թյան ար­ժա­նա­նար Ռու­սաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցած մի երևույթ-ի­րա­դար­ձու­թյուն, ո­րը դար­ձել էր ռու­սաս­տա­նյան հա­սա­րա­կու­թյան ու լրատ­վա­տա­րած­քի քն­նարկ­ման ա­ռաջ­նա­կարգ թե­մա­նե­րից մե­կը:
 • «Եր­բեմն այն տպա­վո­րու­թ­յունն եմ ու­նե­նում, որ Ռու­սաս­տա­նի կազ­մում գտն­վող Թա­թարս­տանն ա­վե­լի ան­կախ պե­տա­կան միա­վոր է, քան իր կար­գա­վի­ճա­կով ան­կախ Հա­յաս­տա­նը»

  «Եր­բեմն այն տպա­վո­րու­թ­յունն եմ ու­նե­նում, որ Ռու­սաս­տա­նի կազ­մում գտն­վող Թա­թարս­տանն ա­վե­լի ան­կախ պե­տա­կան միա­վոր է, քան իր կար­գա­վի­ճա­կով ան­կախ Հա­յաս­տա­նը»

  22.11.2019| 01:24
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող ՎԱՀԱԳՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆՆ է: Ամ­ռա­նը նա հեր­թա­կան ան­գամ Երևա­նում էր: Այցն ու­ներ նաև գործ­նա­կան նպա­տակ. գրո­ղը կա­տա­րեց վեր­ջին խմ­բագ­րում­ներն իր նոր վե­պի վրա, և այն ար­դեն հա­սել է ըն­թեր­ցո­ղին:
 • Ամե­նա­մեծ առևտրի կենտ­րո­նը մե­ծա­գույն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում բնա­կիչ­նե­րի հա­մար

  Ամե­նա­մեծ առևտրի կենտ­րո­նը մե­ծա­գույն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում բնա­կիչ­նե­րի հա­մար

  22.11.2019| 01:19
  Գա­յի պո­ղո­տա­յում բաց­ված «Մե­գա­մոլ Ար­մե­նիա» առևտրի և ժա­ման­ցի կենտ­րո­նը իս­կա­կան պա­տու­հաս է դար­ձել Նոր Նոր­քի բնա­կիչ­նե­րի հա­մար։