Yerevan Perspectives International Music Festival
 
 • Չզար­մա­նաք, երբ մի մեծ ա­ղե­տի զո­հե­րը դառ­նանք

  Չզար­մա­նաք, երբ մի մեծ ա­ղե­տի զո­հե­րը դառ­նանք

  20.09.2019| 01:45
  Թշ­նա­մու կամ նրա կոր­ծա­նա­րար ծրագ­րե­րի ի­րա­գործ­ման առջև Հա­յաս­տա­նի դար­պաս­նե­րը լայ­նո­րեն բաց­ված են: Բա­ցել են վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը և նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը:
 • Կա­պե՛նք գա­զա­նի ե­րա­խը, խեղ­ճաց­նե՛նք նրան

  Կա­պե՛նք գա­զա­նի ե­րա­խը, խեղ­ճաց­նե՛նք նրան

  20.09.2019| 01:31
  Մեր հաղ­թա­նա­կը թե­րի է ու մեր կյան­քը վտանգ­ված՝ խրա­մա­տի մեջ, սահ­մա­նա­մերձ գյու­ղում, ար­տերկ­րում աշ­խա­տե­լիս կամ սո­վո­րե­լիս: Մեր ապ­րած խա­ղա­ղու­թյու­նը հա­րա­բե­րա­կան է, քան­զի մենք ա­պա­հո­վագր­ված չենք ար­տա­քին թշ­նա­մուց:
 • Ակա­մա հայ­րե­նաս­պա­նը կամ հրե­շա­վոր ե­րազ

  Ակա­մա հայ­րե­նաս­պա­նը կամ հրե­շա­վոր ե­րազ

  20.09.2019| 01:11
  Ա­մուլ­սա­րի հան­քերևակ­ման շա­հա­գործ­մա­նը բռ­նու­թյամբ ըն­թացք տա­լուց տաս­նա­մյակ­ներ անց, ծե­րու­նի նախ­կին վար­չա­պե­տը, ո­րը դեռևս չէր կորց­րել ա­րագ քայ­լե­լու կա­րո­ղու­թյու­նը, Ջեր­մու­կի տա­րա­ծաշր­ջա­նում ա­կա­նա­տես է լի­նում մղ­ձա­վան­ջա­յին մի ի­րո­ղու­թյան:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.09.2019| 00:48
  Ա­մուլ­սա­րի մա­սին շատ են գրում ու խո­սում, բայց այս խնդ­րին պետք է մո­տե­նալ նաև մեկ այլ, զուտ տեխ­նի­կա­կան տե­սա­կե­տից ու փոր­ձել հաս­կա­նալ, թե ին­չու է Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կում այդ­պի­սի հա­մա­ռու­թյամբ շարժ­վել ժա­ղովր­դի կամ­քին հա­կա­ռակ, ին­չու է մո­ռա­ցել, որ ոչ վաղ ան­ցյա­լում նա լսում էր մարդ­կանց ձայ­նը, կի­սում նրանց մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը և, ա­ռանց եր­կմ­տե­լու, պատ­րաստ էր կանգ­նե­լու ժո­ղովր­դի կող­քին:
 • Հա­յաս­տա­նի և Այսր­կով­կա­սի շուրջն ան­հան­գիստ է

  Հա­յաս­տա­նի և Այսր­կով­կա­սի շուրջն ան­հան­գիստ է

  20.09.2019| 00:36
  Ինչ­պես տես­նում ենք, Ի­րա­նի թշ­նա­մի­նե­րի փոր­ձերն ան­հա­ջող էին։ Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, հու­լի­սի 11-ին «Fars News»-ը հա­ղոր­դել է, որ ԻՀՊԿ-ի գվար­դիա­կան­նե­րը ոչն­չաց­րել են ևս մեկ բան­դա, ո­րը գոր­ծում էր Ի­րա­նի արևմտյան Քեր­ման­շահ նա­հան­գի Ջա­վան­ռուդ քա­ղա­քում և հո­վա­նա­վոր­վում օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի կող­մից։
 • Կքա­ղա­քա­կա­նաց­վի՞, թե՞ չի քա­ղա­քա­կա­նաց­վի

  Կքա­ղա­քա­կա­նաց­վի՞, թե՞ չի քա­ղա­քա­կա­նաց­վի

  20.09.2019| 00:31
  Եվ այս­պես, ԱԺ-ում վա­ղուց չարչ­րկ­ված հար­ցը կր­կին օ­րեն­սդ­րի դաշ­տում է և կար­ծես թե ստա­ցել է իր «դաբ­րոն». խոսքն ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին քա­ղա­քա­կան ստա­տուս տա­լու մա­սին է։ Կա­րե­լի է ա­սել, որ այս հար­ցը եր­րորդ ըն­թերց­մամբ դրա­կան լու­ծում կս­տա­նա, քա­նի որ իշ­խա­նա­կան վեր­նա­խա­վը դեմ չէ այս մո­տեց­մա­նը, հա­կա­ռակ դեպ­քում այն ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ չէր հաս­տատ­վի ԱԺ-ում։
 • Գու­ցե Վա­նե­ց­յա­նը դառ­նա այն այ­լընտ­րան­քը, ո­րի շուր­ջը կա­րող են հա­մախմբ­վել շատ ու­ժեր

  Գու­ցե Վա­նե­ց­յա­նը դառ­նա այն այ­լընտ­րան­քը, ո­րի շուր­ջը կա­րող են հա­մախմբ­վել շատ ու­ժեր

  20.09.2019| 00:22
  Այս­պես կոչ­ված թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին, ինչ­պես ինքն է բազ­միցս խոս­տո­վա­նել, ա­մե­նա­շա­տը մտա­հո­գում էր իշ­խա­նու­թյան ներ­սում այն­պի­սի հա­մա­կար­գի ձևա­վո­րու­մը, ո­րը կկան­խի տուր­բու­լենտ փու­լում հնա­րա­վոր կո­լապս­նե­րը, ո­րոնք կա­րող էին լուրջ դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի և ան­կա­յու­նու­թյան պատ­ճառ դառ­նալ, ին­չի հետևան­քով Փա­շի­նյանն ինչ­պես հեշտ հայ­տն­վել էր իշ­խա­նու­թյան ղե­կին, նույն հեշտ ու ա­րագ ձևով կա­րող էր դուրս մղ­վել իշ­խա­նու­թյու­նից։
 • «Այս խորհր­դա­րանն ի սկզ­բա­նե մե­ռե­լա­ծին էր, պետք է կազ­մա­կեր­պել ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թ­յուն­ներ»

  «Այս խորհր­դա­րանն ի սկզ­բա­նե մե­ռե­լա­ծին էր, պետք է կազ­մա­կեր­պել ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թ­յուն­ներ»

  20.09.2019| 00:18
  «Ի­րա­տե­սի» այ­սօր­վա հյու­րը` ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՇՈ­ՏՅԱ­ՆԸ, այս իշ­խա­նու­թյան խն­դիր­նե­րը թվար­կե­լով, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին հոր­դո­րում է ի­րա­վի­ճա­կը փր­կե­լու հա­մար գնալ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ար­տա­հերթ ընտ­րու­թյուն­նե­րի, իսկ կա­ռա­վա­րու­թյան այ­սօր­վա վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րը ո­չինչ չեն փո­խի, ա­վե­լին կհան­գեց­նեն իշ­խա­նու­թյան հյուծ­ման։ Իշ­խա­նու­թյան և ընդ­դի­մու­թյան խն­դիր­նե­րի շուրջ է մեր զրույ­ցը նրա հետ։
 • ԱԱԾ-ից դե­պի ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  ԱԱԾ-ից դե­պի ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

  20.09.2019| 00:14
  Այ­սօր քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը սկ­սել է զբաղ­վել ԱԱԾ ար­դեն նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նով։ Պաշ­տո­նան­կու­թյու­նից հե­տո ու­շագ­րավ զար­գա­ցում­ներ են տե­ղի ու­նե­նում Վա­նե­ցյա­նի շուր­ջը։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, այս օ­րե­րին հե­տաքր­քիր շար­ժեր կան հատ­կա­պես այն շր­ջա­նակ­նե­րում, ո­րոնք ցան­կա­նում են իշ­խա­նու­թյան հա­կա­դիր բևեռ ստեղ­ծել ա­ռանց նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի և նրանց մեր­ձա­վոր­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյան։
 • Հայ­կա­կան Մա­կոն­դո

  Հայ­կա­կան Մա­կոն­դո

  20.09.2019| 00:10
  «Կանց­նեն շատ տա­րի­ներ և գն­դա­պետ Աու­րե­լիա­նո Բուեն­դիան, գն­դա­կա­հա­րու­թյան պա­տի տակ կանգ­նած, կմ­տա­բե­րի հե­ռա­վոր ե­րե­կոն, երբ հայրն ի­րեն սա­ռույց տես­նե­լու տա­րավ»: