«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • «Մարդ ա վա­տա­ցել»

  «Մարդ ա վա­տա­ցել»

  01.05.2020| 00:08
  Օ­րի­նա­չափ է այն ա­մե­նը, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է Հա­յաս­տա­նում, երկ­րի, մեր ու Փա­շի­նյան Նի­կո­լի շուրջ: Մի քիչ ան­հար­մար է, մի քիչ ա­մոթ, մի քիչ վտան­գա­վոր: Բայց սա է փաս­տա­կան վի­ճա­կը: ՈՒ թե ան­կեղծ` այդ ա­մե­նում նաև լավ բան կա, նույն այն հան­գույն, որ չկա բան, որ չգա լույ­սի մեջ, ու հի­մա, ինչ­պես հա­յե­լում, ա­մեն բան երևում է` ի պատ­կեր յու­րում:
 • Արթուր Վանեցյան․ Վարչապետի մամուլի խոսնակի երեկվա հայտարարությունների կապակցությամբ կարևոր եմ համարում տալ հստակ պարզաբանումներ

  Արթուր Վանեցյան․ Վարչապետի մամուլի խոսնակի երեկվա հայտարարությունների կապակցությամբ կարևոր եմ համարում տալ հստակ պարզաբանումներ

  29.04.2020| 18:27
  Ո՞րն էր խոսնակի հայտարարությունների (Փաշինյանի հանձնարարականի) երեկվա իրական դրդապատճառը։ Պատասխանը մեկն է՝ շեղել հանրության ուշադրությունը երկրի իրական խնդիրներից։
 • Ո՞րն է կարևո­րը՝ վար­չա­պե­տի ինս­տի­տու՞­տը, թե՞ ա­մե­նուր սա­տա­նա­ներ ու «խե­լա­գար­ված փախ­չող սա­քո­ներ» տես­նող-փնտ­րող Նի­կո­լը

  Ո՞րն է կարևո­րը՝ վար­չա­պե­տի ինս­տի­տու՞­տը, թե՞ ա­մե­նուր սա­տա­նա­ներ ու «խե­լա­գար­ված փախ­չող սա­քո­ներ» տես­նող-փնտ­րող Նի­կո­լը

  28.04.2020| 01:47
  Երբ ա­պի­լի 24-ի լույս 25-ի գի­շե­րը 2.00-ին (լավ էլ անձրև էր մա­ղում), Նի­կո­լը Facebook-յան իր է­ջում ա­վե­տեց կնոջ գրա­ռու­մը. «Քիչ անց՝ մեր բո­լո­րի սր­տե­րը գե­րած Պա­պի­կին, վար­չա­պե­տի հանձ­նա­րա­րու­թյամբ, պե­տա­կան մա­կար­դա­կով կու­ղեկ­ցեն Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի հու­շա­հա­մա­լիր, և նա վեր­ջա­պես իր ծա­ղիկ­նե­րը կխո­նար­հի Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թյան զո­հե­րի հի­շա­տա­կին», ա­կա­մա զու­գա­հեռ­ներ անց­կաց­րի մաք­սա­յին ծա­ռա­յու­թյան ե­րի­տա­սարդ աշ­խա­տա­կից Հայկ Մար­տի­րո­սյա­նի, կուր­թան­ցի 33-ա­մյա Մե­խակ Ա­ռա­քե­լյա­նի և 82-ա­մյա պա­պի­կի միջև:
 • Հա­մա թե հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան նա­խա­րա­րու­թ­յուն Է

  Հա­մա թե հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան նա­խա­րա­րու­թ­յուն Է

  28.04.2020| 00:45
  Այս օ­րե­րին, երբ մար­դիկ հա­զիվ են գլուխ հա­նում, թե կա­ռա­վա­րու­թյան ծրագ­րե­րից ո­րի շա­հա­ռու կա­րող են լի­նել, ան­գամ պե­տա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րում աշ­խա­տող մարդ­կանց են դի­մում, որ մարդ­կա­յին լեզ­վով ի­րենց բա­ցատ­րեն, կա­ռա­վա­րու­թյունն էլ ա­վե­լի է մո­լո­րեց­նում մարդ­կանց։
 • Մեր հո­ղը մեզ­նից խլե­լու հար­ցից ա­վե­լի ազ­գա­յին հարց կա­րո՞ղ է լի­նել

  Մեր հո­ղը մեզ­նից խլե­լու հար­ցից ա­վե­լի ազ­գա­յին հարց կա­րո՞ղ է լի­նել

  28.04.2020| 00:43
  Ոչ մե­կը չի ա­ռար­կի այն հար­ցում, որ այս իշ­խա­նու­թյան ղե­կա­վա­րը շատ է սի­րում խո­սել։ Ան­գամ զար­մա­նա­լու չափ շատ, ո­րով­հետև պե­տու­թյան ղե­կա­վա­րը, այն էլ՝ հոգ­սա­շատ երկ­րի, այդ­քան շա­ղակ­րա­տե­լու ի­րա­վունք չու­նի։ Բայց ին­չի՞ մա­սին է ա­մե­նից շատ սի­րում «լայվ» կամ ֆեյս­բու­քյան գրա­ռում ա­նել Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։
 • Որքան արագ լավ ապրելու խայծը կուլ տվեցին

  Որքան արագ լավ ապրելու խայծը կուլ տվեցին

  25.04.2020| 22:23
  Այս իշխանության հորինած «Քաղաքացու օրն» էր այսօր։ Երկու տարի առաջվա քաղաքացին, որ հպարտ էր ու ապրում էր երջանիկ երկրում, շարունակու՞մ է իրեն այդպես զգալ։
 • Հիաս­թափ­ված­նե­րի վե­րա­բե­ր­յալ վար­չա­պե­տի տե­սու­թ­յան հետևում թաքն­ված են նրա ֆո­բիա­նե­րը

  Հիաս­թափ­ված­նե­րի վե­րա­բե­ր­յալ վար­չա­պե­տի տե­սու­թ­յան հետևում թաքն­ված են նրա ֆո­բիա­նե­րը

  24.04.2020| 01:23
  Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին է­պի­դե­միա­յի վտանգ­ներն ա­վե­լի ու ա­վե­լի հա­ճա­խա­կի են սկ­սել ան­վան­վել գե­րուռ­ճաց­ված։ Այժմ ար­դեն այդ վտանգ­նե­րը հա­մար­վում են ին­ֆո­դե­միա­յի հետևանք և քա­ղա­քա­կան գոր­ծիք։
 • Վստա­հու­թ­յունն է փոր­ձում

  Վստա­հու­թ­յունն է փոր­ձում

  24.04.2020| 00:50
  Իշ­խա­նու­թյան ներ­սում կաս­կա­ծի որ­դը սկ­սում է գլուխ բարձ­րաց­նել։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը սկ­սել է չվս­տա­հել ան­գամ իր նեղ շր­ջա­պա­տին, ո­րոնք նախ­կի­նում ո­րո­շա­կի վս­տա­հու­թյուն էին ներ­շն­չում։ Այս թե­մա­յով վեր­ջերս ըն­դուն­ված օ­րեն­քի առն­չու­թյամբ կա­ռա­վա­րու­թյու­նից բա­վա­կան ու­շագ­րավ տե­ղե­կու­թյուն մեզ հայտ­նե­ցին։
 • Ար­թուր Վա­նե­ցյա­ն. «Թող իմ հրա­ժա­րա­կա­նը լի­նի «կանգ առ»-ի սթա­փեց­նող քայ­լը»

  Ար­թուր Վա­նե­ցյա­ն. «Թող իմ հրա­ժա­րա­կա­նը լի­նի «կանգ առ»-ի սթա­փեց­նող քայ­լը»

  24.04.2020| 00:42
  Կո­րո­նա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը աշ­խար­հում, հե­տո նաև Հա­յաս­տա­նում ինչ-որ չա­փով հե­տին պլան մղեց ար­տա­քին ու ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­նա­հար­ցե­րը, բայց այդ հար­ցե­րը ոչ մի տեղ չեն ան­հե­տա­ցել:
 • Թյու­րի­մա­ցութ­յու՞ն, թե՞ օ­րի­նա­չա­փու­թ­յուն

  Թյու­րի­մա­ցութ­յու՞ն, թե՞ օ­րի­նա­չա­փու­թ­յուն

  24.04.2020| 00:34
  «Եր­ջա­նիկ» ազգ պետք է լի­նես, որ վեց հա­րյուր տա­րի պե­տու­թյուն չու­նե­նա­լուց հե­տո մի կերպ ա­վե­րակ­նե­րից եր­կիր հյու­սես, պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­ներ կա­ռու­ցես, վեց հա­րյուր տա­րիե ի վեր ա­ռա­ջին ան­գամ պա­տե­րազ­մով հո­ղեր հետ բե­րես, մեկ ազգ եր­կու պե­տու­թյուն ու­նե­նաս (թե­կուզ` մե­կը չճա­նաչ­ված), ու մեկ էլ` հո՛պ, քո իսկ ե­րան­քից գա­լար­վե­լով մե­կը վեր բարձ­րա­նա, սկ­սի քան­դել այն ա­մե­նը, ին­չը սե­րունդ­նե­րի կյանք, հո­գու «ա­րյուն» է ար­ժե­ցել, հատ առ հատ գլո­բա­լիս­տիա­կան-ան­բա­րո դե­տո­նա­տոր­ներ դնի բո­լոր ար­ժեք­նե­րիդ տակ` հա­նուն ու­րի­շի, գե­րա­գույն նպա­տակ ու­նե­նա­լով սր­բու­թյուն սր­բոց Ար­ցա­խը: