«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  21.04.2020| 00:36
  Ինձ բնավ չի հե­տաք­րք­րում՝ ով է մե­ղա­վոր, որ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­զա­լու կամ գլուխ քո­րե­լու կադ­րե­րը հայ­տն­վել են հա­մա­ցան­ցում: Մտա­հո­գիչ եր­կու հան­գա­մանք կա. եր­կու տար­վա փոր­ձա­ռու­թյուն ու­նե­ցող «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում ու, ի վեր­ջո, ին­չի մա­սին էր իբրև թե կո­րո­նա­վի­րու­սի մա­սին այդ­քան չարչ­րկ­ված ու­ղեր­ձը:
 • Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի միակ հե­րո­սը Սերժ Սարգ­ս­յանն է

  Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի միակ հե­րո­սը Սերժ Սարգ­ս­յանն է

  21.04.2020| 00:35
  Ար­դեն ան­տա­նե­լի են դառ­նում երկ­րի վար­չա­պե­տի ա­մե­նօ­րյա ու ա­մեն­ժա­մյա սպառ­նա­լիք­նե­րը, իր խո­տան­ված, տա­պալ­ված քայ­լե­րի, ան­լուրջ պահ­ված­քի պատ­ճա­ռով «լայվ» ա­նելն ու հա­թա­թա­ներ տա­լը։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը «Հայ­փոստ»-ում տե­ղա­վո­րեց իր մար­դուն

  Իշխա­նու­թ­յու­նը «Հայ­փոստ»-ում տե­ղա­վո­րեց իր մար­դուն

  21.04.2020| 00:20
  Նա­խորդ հա­մա­րում՝ «Իշ­խա­նու­թյունն այս ան­գամ էլ «աչ­քը դրել» է «Հայ­փոս­տի» վրա» վեր­տա­ռու­թյամբ տպագր­ված մեր լու­րը ե­րեկ հաս­տատ­վեց։ Խոս­քը «Հայ­փոստ» ՓԲԸ-ի տնօ­րե­նի փո­փո­խու­թյան մա­սին է։ Ե­րեկ ար­դեն աշ­խա­տող­նե­րին է ներ­կա­յաց­վել տնօ­րե­նի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տա­րը՝ Հայկ Կա­րա­պե­տյա­նը։ Վեր­ջինս աշ­խա­տել է «Բի­լայն» ըն­կե­րու­թյու­նում՝ որ­պես կո­մեր­ցիոն բաժ­նի ղե­կա­վար։
 • «Բրոունյան» Նիկոլ, «անբրոուն» Սերժ

  «Բրոունյան» Նիկոլ, «անբրոուն» Սերժ

  21.04.2020| 00:03
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը մս­խում է իր վեր­ջին պտ­ղունց վս­տա­հու­թյու­նը: Խնդ­րի «հմայքն» այն է, որ ին­քը ևս շատ լավ է հաս­կա­նում դա: Փոր­ձում է կանգ­նեց­նել այդ ըն­թաց­քը` ա­նե­լով ա­վե­լի «ան­վս­տա­հե­լի» քայ­լեր, ինչն է՛լ ա­վե­լի է խո­րաց­նում ան­դուն­դը Նի­կո­լի ու Նի­կո­լի միջև, Նի­կո­լի ու թի­մի միջև, Նի­կո­լի ու հա­սա­րա­կու­թյան միջև:
 • Փաշինյանը կարոտում է հին ու բարի ժամանակները, երբ «կատաղած» հոդվածներ էր գրում

  Փաշինյանը կարոտում է հին ու բարի ժամանակները, երբ «կատաղած» հոդվածներ էր գրում

  20.04.2020| 17:37
  Երբ մասնագիտությամբ լրագրող վարչապետը պատեհ-անպատեհ առիթով խոսում է գումարով հոդվածներ գրող լրագրողների ու լրատվամիջոցների մասին, միանգամից հարց է ծագում՝ դու՞ էլ ես եղել նրանց թվում, քո ղեկավարած լրատվամիջո՞ցն էլ է նման մեթոդներով աշխատել։ Այսօր էլ հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հրովարտակել է․ «Լրատվական դաշտն ինչպե՞ս է կառավարվել:
 • «Իշ­խա­նու­թ­յու­նը ոչ թե ինք­նա­հաս­տատ­վե­լու ձև է, այլ եր­կիր կա­ռու­ցե­լու գոր­ծիք»

  «Իշ­խա­նու­թ­յու­նը ոչ թե ինք­նա­հաս­տատ­վե­լու ձև է, այլ եր­կիր կա­ռու­ցե­լու գոր­ծիք»

  17.04.2020| 01:23
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան քար­տու­ղար ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՈՐ­ԳԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • Կա­ռա­վա­րու­թ­յան օպ­տի­լա­մա­ցու­մից հե­տո աշ­խա­տա­կից­նե­րի քա­նա­կը գրե­թե չի փոխ­վել

  Կա­ռա­վա­րու­թ­յան օպ­տի­լա­մա­ցու­մից հե­տո աշ­խա­տա­կից­նե­րի քա­նա­կը գրե­թե չի փոխ­վել

  17.04.2020| 00:23
  Կա­ռա­վա­րու­թյան օպ­տի­մա­լաց­ման ծրա­գի­րը, ո­րով նա­խա­տես­վում էր շեշ­տա­կի փո­փո­խու­թյան են­թար­կել գոր­ծա­դի­րի կազմն ու հնա­րա­վո­րինս սեղ­մել նա­խա­րա­րու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րի թի­վը, որ­պես այդ­պի­սին, չի ի­րա­կա­նաց­վել։
 • Ինչն էր ոգևորել Անդրանիկ Քոչարյանին

  Ինչն էր ոգևորել Անդրանիկ Քոչարյանին

  16.04.2020| 21:28
  Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է խոսել։ Լռությունը խախտում է ապրիլյան պատերազմի մասին իր ողջ տեղեկատվությունը հանրության սեփականությունը դարձնելով։
 • Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չեն, ի՞նչ են

  Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չեն, ի՞նչ են

  14.04.2020| 00:58
  ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի սի­րե­լի կադր Տաթևիկ Ռևա­զյա­նի ղե­կա­վա­րած ՀՀ քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի կո­մի­տեի գոր­ծու­նեու­թյան ար­դյուն­քում Հա­յաս­տա­նը մա­յի­սից հայ­տն­վե­լու է Եվ­րո­պա­կան միու­թյան (ԵՄ) ա­վիա­ցիոն «սև ցու­ցա­կում» (պաշ­տո­նա­պես «EU Air Safety List» կամ ԵՄ ա­վիա­ցիոն անվ­տան­գու­թյան ցու­ցակ), հա­յաս­տա­նյան ա­վիաըն­կե­րու­թյուն­նե­րը զրկ­վե­լու են Եվ­րո­պա չվեր­թեր կա­տա­րե­լու ի­րա­վուն­քից:
 • Նյու-Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան

  Նյու-Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան

  14.04.2020| 00:07
  Մինչ պան­դե­միան տա­նում է հա­զա­րա­վոր մարդ­կանց կյան­քեր (ու դեռ որ­քան կտա­նի, դեռ հայտ­նի չէ), աշ­խար­հի մե­ծե­րը խո­սում են «նոր աշ­խար­հա­կար­գի», այն է` կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո «ինչ­պի­սի» աշ­խարհ ու­նե­նա­լու մա­սին: