«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Քաղաքապետարանում տեղյա՞կ են իրենց ՀՈԱԿ-ի անօրինականություններից

  Քաղաքապետարանում տեղյա՞կ են իրենց ՀՈԱԿ-ի անօրինականություններից

  11.04.2020| 12:51
  Այս օրերին, երբ մարդիկ չեն աշխատում, ապրելու միջոցները չկան, որոշ գործատուներ չեն խորշում մարդկանց անօրինական եղանակներում գործից ազատել։
 • Ում հավատալ

  Ում հավատալ

  10.04.2020| 19:33
  Մեր իշխանություններից հնարավոր չէ գլուխ հանել։ Վարակվածների թվի առաջին քիչ տվյալից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ազդարարեց, եթե այսպես շարունակվի մի քանի օր, հնարավոր է շուտով անցնենք բնականոն կյանքին։
 • ՈՒմ բախ­տը չի ժպ­տա

  ՈՒմ բախ­տը չի ժպ­տա

  10.04.2020| 13:47
  Որ­քան իշ­խա­նու­թյան գլ­խին մեծ խն­դիր­ներ են կու­տակ­վում, այն­քան նոր թի­րախ­նե­րի կա­րիք է լի­նում։ Այ­սօր դեռ բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյու­նը սևեռ­ված է վի­րու­սի հաղ­թա­հար­ման վրա, բայց երբ ո­լոր­տա­յին խն­դիր­նե­րը սկ­սե­ցին ի­րենց զգաց­նել, նոր «հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» բա­ցա­հայ­տու­մը շատ չի ու­շա­նա։ Օ­րերս, երբ քա­ղա­վիա­ցիա­յի շուրջ աղ­մուկ բարձ­րա­ցավ, դրա­նում մե­ղա­վոր ճա­նաչ­վեց քա­ղա­վիա­ցիա­յի գծով վար­չա­պե­տի խոր­հր­դա­կան Հա­կոբ Ճա­ղա­րյա­նը։
 • Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  10.04.2020| 13:11
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան գե­րա­գույն գլ­խա­վոր մա­նի­պու­լյա­տոր, հայտ­նի ստա­խոս ու բան­սար­կու, ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ապ­րի­լի 6-ին իր ֆեյս­բու­քյան լայ­վի ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նեց նաև ՀՀ քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի կո­մի­տեի վե­րա­բե­րյալ հար­ցին:
 • Առա­ջին նա­խա­գա­հի մի­ջո­ցով ո­րո­շա­կի սա­կար­կու­թ­յուն­ներ են սկս­վում

  Առա­ջին նա­խա­գա­հի մի­ջո­ցով ո­րո­շա­կի սա­կար­կու­թ­յուն­ներ են սկս­վում

  10.04.2020| 12:59
  Երբ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րը հան­դես են գա­լիս որևէ հայ­տա­րա­րու­թյամբ, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, շատ լուրջ գոր­ծըն­թաց­ներ են ստի­պում նրանց դուրս գալ լռու­թյան ռե­ժի­մից և ներ­կա­յաց­նել սե­փա­կան տե­սա­կե­տը։ Մա­նա­վանդ երբ այդ նա­խա­գահ­նե­րին ի­րենց բնա­վո­րու­թյամբ, գոր­ծե­լաո­ճով կա­րե­լի է դա­սել ուր­բա­թա­խոս ղե­կա­վար­նե­րի թվին։
 • Տեր-Պետ­րո­ս­յա­նը գոր­ծարք է ա­ռա­ջար­կում, որ Սարգ­ս­յա­նը չներ­կա­յա­նա ապ­րի­լ­յա­նի հանձ­նա­ժո­ղով

  Տեր-Պետ­րո­ս­յա­նը գոր­ծարք է ա­ռա­ջար­կում, որ Սարգ­ս­յա­նը չներ­կա­յա­նա ապ­րի­լ­յա­նի հանձ­նա­ժո­ղով

  10.04.2020| 12:48
  Լևոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի բաց նա­մակ-հոր­դո­րը, որ թե՛ իշ­խա­նու­թյա­նը, թե՛ ընդ­դի­մու­թյանն էր ուղղ­ված, իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի սր­տով չէ: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րին, օ­րի­նակ, դուր չի ե­կել նա­խա­գահ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հատ­կա­պես այն պն­դու­մը, որ ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը պետք է դա­դա­րեց­նի աշ­խա­տանք­նե­րը:
 • Գալիս է ասելու այն, ինչ միշտ ասել է

  Գալիս է ասելու այն, ինչ միշտ ասել է

  07.04.2020| 20:37
  Սերժ Սարգսյանի գրասենյակն այսօր տեղեկացրել է, թե երկրորդ նախագահը կգնա ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող Աժ քննիչ հանձնաժողովի նիստին, սակայն Սարգսյանը մի պայման է նաև առաջադրել։
 • Իշխա­նու­թ­յան ի­րա­կա­նաց­ման տրա­մա­բա­նու­թ­յան փո­փո­խու­թ­յուն տե­ղի չի ու­նե­նա

  Իշխա­նու­թ­յան ի­րա­կա­նաց­ման տրա­մա­բա­նու­թ­յան փո­փո­խու­թ­յուն տե­ղի չի ու­նե­նա

  03.04.2020| 01:37
  «Ինձ հա­մար մեծ հար­ցա­կան է‚ թե ինչ­պես է հնա­րա­վոր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում սահ­մա­նել ար­տա­կարգ դրու­թյուն‚ սա­կայն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում անց­կաց­նել ընտ­րու­թյուն­ներ։ Հատ­կա­պես այն դեպ­քում‚ երբ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը Ար­ցա­խի անվ­տան­գու­թյան ե­րաշ­խա­վորն է»‚- Ար­ցա­խի հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին նվիր­ված զրույ­ցը մեզ հետ այս­պես սկ­սեց քա­ղա­քա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԸ։
 • Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  03.04.2020| 00:46
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հա­մաշ­խար­հա­յին փսի­խո­զը, ո­րը, ըստ էու­թյան, աս­տի­ճա­նա­բար կլա­նում է աշ­խար­հի տար­բեր ան­կյուն­ներ, ստ­վե­րում է բո­լոր այլ ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ոչ միայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թյան, այլև երկ­րոր­դա­կան և եր­րոր­դա­կան պլան է մղում ներ­քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րը։ Շա­տե­րին նույ­նիսկ թվում է, թե այն, ինչ ըն­դա­մե­նը մեկ-եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ շատ ար­դիա­կան էր, այլևս որևէ ակ­տուա­լու­թյուն չի ու­նե­նա­լու, և այժմ բո­լո­րը հետևում են կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հեր­թա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյա­նը, ա­ճող կամ նվա­զող թվե­րին։
 • Ով էր ժա­մա­նա­կին հանգս­տաց­նում հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը

  Ով էր ժա­մա­նա­կին հանգս­տաց­նում հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը

  03.04.2020| 00:12
  «Մենք սկզբ­նա­կան շր­ջա­նում կա­րո­ղա­ցանք կան­խել խու­ճա­պա­յին երևույթ­նե­րը, բայց ոնց հաս­կա­նում եմ, չա­փից ա­վե­լի շատ ենք կան­խել և հի­մա չենք կա­րո­ղա­նում հան­րու­թյա­նը հետ բե­րել հա­վա­սա­րակ­շիռ վի­ճա­կի, քա­նի որ երկ­րում տի­րում է հա­մա­տա­րած հան­գս­տու­թյուն, ո­րը հա­մա­ճա­րա­կա­յին տե­սա­կե­տից պրոբ­լեմ է: Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ես խնդ­րում եմ այդ­քան հան­գիստ մի վե­րա­բեր­վեք այս պրոբ­լե­մին»,- ե­րեկ հայ­տա­րա­րեց վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։