«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Նախագահը ստորագրեց քաղաքացիների տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի շրջանակը հասանելի դարձնելու օրենսդրական փաթեթը

  Նախագահը ստորագրեց քաղաքացիների տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի շրջանակը հասանելի դարձնելու օրենսդրական փաթեթը

  01.04.2020| 14:55
  Երեկ ուշ երեկոյան Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունված «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենսդրական փաթեթը նույն օրը ստորագրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը:
 • Կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը՝ եր­կու դեմ­քով

  Կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը՝ եր­կու դեմ­քով

  31.03.2020| 00:05
  Ե­րեկ ար­տա­հերթ նիստ էր ԱԺ-ում և կա­ռա­վա­րու­թյու­նում: Հա­կա­սա­կան զգա­ցում­ներ են ա­ռա­ջա­նում այդ ար­տա­հերթ­նե­րից: Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը մի ձեռ­քով ըն­դու­նում է հա­սա­րա­կու­թյան խո­ցե­լի խմ­բե­րի նվա­զա­գույն կեն­սա­պա­հով­ման ո­րո­շում­ներ, ո­րոնց ար­դյու­նա­վե­տու­թյան մա­սին հնա­րա­վոր է դա­տել միայն կեն­սա­գոր­ծու­մից հե­տո:
 • Որ չխան­գա­րես, հաս­տատ չես օգ­նի

  Որ չխան­գա­րես, հաս­տատ չես օգ­նի

  24.03.2020| 00:36
  Ե­րեկ ա­ռանց դի­մա­կի ու ա­ռանց ձեռ­նո­ցի Ան­նա Հա­կո­բյա­նը դի­մակ ու ձեռ­նոց կրե­լու վե­րա­բե­րյալ բուկ­լետ­ներ է բա­ժա­նել քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, դրա հետ մեկ­տեղ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին հա­վա­քել է ու իր այս «աշ­խար­հա­ցունց» կա­մա­վո­րա­կան աշ­խա­տան­քի մա­սին հայտ­նել:
 • Արա­րատ Միր­զո­յան, Ձեր հրա­ժա­րու­մը փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է

  Արա­րատ Միր­զո­յան, Ձեր հրա­ժա­րու­մը փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է

  24.03.2020| 00:17
  Ես բնավ չեմ փոր­ձում հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան դիրք ըն­դու­նել և այս­պես կոչ­ված հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րին նոր կա­ռա­վա­րու­թյանն ու ԱԺ-ին քն­նա­դա­տե­լու նյութ տալ:
 • «Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ղար­կած «մե­սի­ջը» հս­տակ է՝ հե­ռու մնալ գրաքն­նու­թյու­նից»

  «Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ղար­կած «մե­սի­ջը» հս­տակ է՝ հե­ռու մնալ գրաքն­նու­թյու­նից»

  23.03.2020| 18:28
  Խոր­հր­դա­րա­նը ե­րեկ՝ մար­տի 23-ին, միա­ձայն՝ 117 կողմ ձայ­նով, ըն­դու­նեց մե­կու­սաց­ման կամ ինք­նա­մե­կու­սաց­ման ռե­ժի­մը խախ­տե­լու դեպ­քում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ ի­րա­վա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն սահ­մա­նե­լու նա­խա­գի­ծը:
 • Թո­րո­ս­յա­նի փա­փուկ բար­ձը չօգ­նեց

  Թո­րո­ս­յա­նի փա­փուկ բար­ձը չօգ­նեց

  20.03.2020| 03:27
  Վլա­դի­միր Վի­սոց­կին երբ ստեղ­ծում էր այս տո­ղե­րը, ո՜վ գի­տի ինչ տի­պի վի­րուս էր տա­րած­ված աշ­խար­հում այդ ժա­մա­նակ։ Վի­րուս­նե­րը միշտ էլ ե­ղել են, բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում։ Մեր օ­րե­րում տոն տվողն ու մարդ­կանց (իշ­խա­նա­վոր, թե շար­քա­յին) գոր­ծո­ղու­թյան մեջ դնո­ղը կո­րո­նա­վի­րուսն է։
 • Հի­մա էլ գլուխ են կտ­րում

  Հի­մա էլ գլուխ են կտ­րում

  20.03.2020| 02:46
  Ընդ­հան­րա­պես այս իշ­խա­նու­թյու­նը խոս­քը կա­ռու­ցե­լու, ճիշտ բա­ռամ­թերք օգ­տա­գոր­ծե­լու հետ կապ­ված խն­դիր ու­նի, մեկ ի­րենց միտ­քը հա­մե­մում են փռել-ծե­փե­լով, թա­թիկ­ներ կտ­րե­լով, ոտ­քեր լի­զե­լով, ե­րեկ էլ Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տը Հայկ Մա­րու­թյա­նը մարդ­կանց գլու­խը կտ­րե­լով էր սպառ­նում:
 • Ժո­ղովր­դա­կան բա­նա­հ­յու­սութ­յու­նը նոր էջ է բա­ցում

  Ժո­ղովր­դա­կան բա­նա­հ­յու­սութ­յու­նը նոր էջ է բա­ցում

  20.03.2020| 01:51
  Պա­րե­տա­տունն ու պա­րե­տը պետք է զբաղ­վեն Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի տա­րա­ծած խու­ճա­պը վե­րաց­նե­լով, հա­տուկ մար­դիկ ու­ղար­կեն նրա հետևից՝ զգու­շա­ցում­ներ ա­նե­լու հա­մար։ Այդ­պես են, չէ՞ վար­վում, ըստ ի­րենց, խու­ճապ ա­ռա­ջաց­նող լու­րե­րի առն­չու­թյամբ։
 • Փա­շի­ն­յա­նա­կան բա­ռա­րա­նը հա­մալր­վել է նոր ար­տա­հայ­տութ­յամբ՝ «կո­շիկ­ներ լի­զե­լով»

  Փա­շի­ն­յա­նա­կան բա­ռա­րա­նը հա­մալր­վել է նոր ար­տա­հայ­տութ­յամբ՝ «կո­շիկ­ներ լի­զե­լով»

  17.03.2020| 00:13
  «Աս­ֆալ­տին ծե­փե­լու», «թա­թիկ­նե­րը կտ­րե­լու» ու «վզ­նե­րից բռ­նե­լու» փա­շի­նյա­նա­կան բա­ռա­րա­նը հա­մալր­վել է նոր ար­տա­հայ­տու­թյամբ՝ «կո­շիկ­ներ լի­զե­լով»։ Նա հա­մա­ռո­րեն չի ու­զում հաս­կա­նալ՝ ին­քը «Հայ­կա­կան ժա­մա­նա­կի» խմ­բա­գի­րը չէ, հրա­պա­րա­կա­յին ե­լույթ­ներն էլ խմ­բագ­րա­կան­ներ չեն, որ ինչ ա­սես ու ինչ­պես ա­սես գրի ու ներ­կա­յաց­նի։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը կամ ա­դեկ­վատ չէ, կամ մի­տում­նա­վոր է նոր լար­վա­ծու­թ­յուն մտց­նում

  Իշխա­նու­թ­յու­նը կամ ա­դեկ­վատ չէ, կամ մի­տում­նա­վոր է նոր լար­վա­ծու­թ­յուն մտց­նում

  13.03.2020| 02:20
  Միայն այն փաս­տը‚ որ Հա­յաս­տան-Ի­րան սահ­մա­նի ա­մե­նա­մոտ կե­տից՝ Մեղ­րիից և Ա­գա­րա­կից‚ մեկ­նար­կեց սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեի Ա­ՅՈ-ի քա­րո­զար­շա­վը‚ կա­րող է հա­մար­վել հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կի ֆորս­մա­ժո­րա­յին‚ ինչ-որ տեղ նաև զա­վեշ­տա­լի մի­ջո­ցա­ռում։