• Փա­շի­ն­յա՛ն, կրա­կի հետ մի՛ խա­ղա

  Փա­շի­ն­յա՛ն, կրա­կի հետ մի՛ խա­ղա

  07.04.2020| 00:51
  ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Facebook-ի իր է­ջում ե­րեկ ա­ռա­վո­տյան հան­դես գա­լով լայ­վով, նշե­լով, որ ապ­րի­լի 5-ին Հա­յաս­տա­նում ու­նե­ցել ենք նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի թես­տա­վոր­ման 263 դեպք և դրա­կան է ե­ղել այդ դեպ­քե­րից ըն­դա­մե­նը 11-ը, ին­չը վեր­ջին շա­բաթ­նե­րի հա­մար ան­նա­խա­դեպ դի­նա­մի­կա է, ա­սաց. «Ե­թե մեր կան­խա­վար­կածն ար­դա­րա­նա, կն­շա­նա­կի, որ եր­կու­շաբ­թի օր­վա­նից ար­դեն հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նանք մտա­ծել ռե­ժի­մի թու­լա­ցում­նե­րի մա­սին»:
 • Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  03.04.2020| 01:04
  Հաշ­վի առ­նե­լով մեր երկ­րում և աշ­խար­հում ստեղծ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ճգ­նա­ժա­մը, կոչ եմ ա­նում միա­նալ մեր նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը, դուրս գալ պա­սիվ, սպա­սո­ղա­կան դրու­թյու­նից ու ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պայ­ման­նե­րում սկ­սել աշ­խա­տել, աշ­խա­տել միա­սին, միա­վո­րել մեր ու­ժե­րը, մեր մաս­նա­գի­տա­կան ու նյու­թա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, որ­պես­զի դուրս գանք այս կո­լապ­սից:
 • Վրա­նա­յին հոս­պի­տալ հի­շեց­նող հա­մա­լի­րի տե­սա­րա­նը մահ­վան վեր­ջին հանգր­վան էր հի­շեց­նում

  Վրա­նա­յին հոս­պի­տալ հի­շեց­նող հա­մա­լի­րի տե­սա­րա­նը մահ­վան վեր­ջին հանգր­վան էր հի­շեց­նում

  03.04.2020| 00:41
  Մա­մու­լի նկատ­մամբ նոր սահ­մա­նա­փա­կում­ներ մտց­նե­լու հա­մար իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի խելքն ի­րեն­ցը չէ: Երևույ­թը, ի­հար­կե, նոր չէ, բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում էլ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ցան­կա­ցել են, որ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը «պու­պուշ» բա­ներ գրեն ի­րենց մա­սին, ա­սեն՝ կա­ռա­վա­րող ու­ժի բո­լոր քայ­լե­րը վե­րին ա­տյա­նի ճշ­մար­տու­թյուն են, իշ­խա­նա­վոր­ներն էլ՝ եր­կն­քից ի­ջած հրեշ­տակ­ներ:
 • Թես­տե­րի «ձայնն» է ո­րո­շիչ

  Թես­տե­րի «ձայնն» է ո­րո­շիչ

  03.04.2020| 00:18
  Աշ­խար­հի լրատ­վա­կան դաշտն ամ­բող­ջու­թյամբ կլա­նել է նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը. տա­րաբ­նույթ խո­սակ­ցու­թյուն­ներն ու են­թադ­րու­թյուն­նե­րը հա­ջոր­դում են մե­կը մյու­սին։ Օ­րերս տե­ղե­կու­թյուն տա­րած­վեց, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը Հա­յաս­տան են ներկ­րել է­ժա­նա­գին, ա­նո­րակ կո­րո­նա­վի­րու­սի թես­տեր և, որ դրանք նա­խա­տես­ված չեն Covid-19-ի հա­մար։
 • Շնա­բա­րո ծա­գում­նա­բա­նու­թ­յուն

  Շնա­բա­րո ծա­գում­նա­բա­նու­թ­յուն

  03.04.2020| 00:14
  ՈՒ­ղիղ մեկ ա­միս ա­ռաջ Հա­յաս­տա­նում գրանց­վեց նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ման ա­ռա­ջին դեպ­քը: Այդ օ­րե­րին հայ­րե­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, բարձ­րա­խոս ա­ռած, գյու­ղից գյուղ էին անց­նում ու ազ­դա­րա­րում հե­ղա­փո­խու­թյան ար­ժեք­նե­րի, սևե­րի ու սպի­տակ­նե­րի, հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի ու հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կա­նե­րի մա­սին:
 • Նորարարություններն ու կորոնավիրուսի դեմ պայքարը

  Նորարարություններն ու կորոնավիրուսի դեմ պայքարը

  01.04.2020| 20:20
  Reuters-ն իր ''Mother of invention: the new gadgets dreamt up to fight coronavirus'' հոդվածում անդրադարձել է արհեստական բանականության ոլորտում գործող մի քանի ընկերությունների նորարարություններին՝ ուղղված կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։
 • Գիտնականները փորձում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարել արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ

  Գիտնականները փորձում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարել արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ

  01.04.2020| 11:05
  Ամերիկացի ու չինացի գիտնականները հայտարարել են, որ հնարավոր է կանխատեսել կորոնավիրուսով վարակվածների հիվանդության զարգացումը արհեստական ինտելեկտի միջոցով:
 • Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  31.03.2020| 19:35
  Ամեն գնով ԱԺ մեծամասնությունը մտադրվել էր այսօր հայտնի նախագիծը՝ հեռախոսով քաղաքացիներին տեղորոշելու վերաբերյալ անցկացնել։ Նախագծի երկրորդ ընթերցումը տապալելուց հետո նրանք անմիջապես ձեռնամուխ եղան արտահերթ նիստի գումարմանը։
 • Կորոնավիրուսը Եվրոպայում դանդաղում է

  Կորոնավիրուսը Եվրոպայում դանդաղում է

  31.03.2020| 12:36
  Իսպանիայում կորոնավիրուսը մեկ Իսպանիայում կորոնավիրուսը մեկ օրում 812 կյանք խլեց, բայց իշխանություններն ասում են, որ համաճարակի աճի տեմպերը դանդաղում են: Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը, Ջոն Հոպկինսի ինստիտուտի տվյալներով, 740 000 են: օրում 812 կյանք խլեց, բայց իշխանություններն ասում են, որ համաճարակի աճի տեմպերը դանդաղում են:
 • Պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կրա­կի հետ են խա­ղում

  Պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կրա­կի հետ են խա­ղում

  31.03.2020| 01:48
  Ար­տերկ­րից Հա­յաս­տան ե­կած և, ընդ­հան­րա­պես, նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-19) վա­րակ­ված լի­նե­լու ա­ռու­մով կաս­կած­վող բազ­մա­թիվ ան­ձինք COVID-19-ի ա­րագ ախ­տո­րոշ­ման հա­մար «Ռա­պիդ» թես­տով (էք­սպ­րես թեստ) ստուգ­վե­լուց և բա­ցա­սա­կան ար­դյուն­քի ստա­ցու­մից (իբրև վա­րակ­ված չեն) հե­տո բաց են թողն­վել: