«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.06.2020| 00:01
  Ով բռ­նու­թյամբ է դատ ա­նում, նման է այն ներ­քի­նուն, որ բռ­նա­նում է կույ­սի կու­սու­թյա­նը։ Մարդ կա, որ շա­տա­խո­սու­թյան պատ­ճա­ռով ա­տե­լի է դառ­նում բո­լո­րին, մար­դիկ էլ կան, ո­րոնց բե­րա­նում խոսք չկա։ Կան որ լուռ են, քան­զի չգի­տեն խո­սե­լու ժա­մա­նա­կը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  23.06.2020| 00:02
  «Արդ, երբ տես­նեք սար­սա­փե­լի սր­բապղ­ծու­թ­յու­նը,- ո­րի մա­սին աս­ված է Դա­նիել մար­գա­րեի մի­ջո­ցով,- որ հաս­տատ­ված է սուրբ վայ­րում (ով ըն­թեր­ցում է, թող հաս­կա­նա), այն ժա­մա­նակ, ով­քեր Հրեաս­տա­նում կլի­նեն, թող փախ­չեն լեռ­նե­րը. և ով տա­նի­քի վրա կլի­նի, իր տնից բան վերց­նե­լու հա­մար թող ցած չիջ­նի. և ով հան­դում կլի­նի, իր վեր­նազ­գես­տը վերց­նե­լու հա­մար թող հետ չդառ­նա։ Բայց վա՜յ այդ օ­րե­րին հղի­նե­րին ու ստն­տու­նե­րին»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.06.2020| 00:01
  Ի­մաս­տուն մար­դը ա­մեն ին­չում զգույշ կլի­նի և մեղ­քի ժա­մա­նակ կխու­սա­փի բա­զում հան­ցանք­նե­րից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  16.06.2020| 00:08
  Ի՞նչ է մար­դը, և ի՞նչ է նրա օ­գու­տը։ Ո՞րն է նրա բա­րի­քը, ո՞րն է նրա չա­րի­քը։ Մար­դու օ­րե­րի թի­վը ինչ­քան էլ շատ լի­նի, հա­ր­յուր տա­րի է։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.06.2020| 00:04
  Ե­թե հա­րուս­տը վտանգ­վի, բա­րե­կամ­նե­րը նե­ցուկ կլի­նեն նրան, իսկ երբ աղ­քատն է ընկ­նում, ծա­նոթ­նե­րից իսկ հե­ռու է վան­վում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  09.06.2020| 00:04
  Յու­րա­քան­չ­յուր մար­մին միա­նում է իր տե­սա­կին, և յու­րա­քանչ­յուր մարդ հա­րում իր նմա­նին։ Ի՞նչ հա­րա­բե­րու­­թյուն կա­րող է լի­նել գայ­լի և գա­ռան միջև։ Ի՞նչ խա­ղա­ղու­թ­յուն կա­րող է լի­նել բո­րե­նու և շան միջև, և ի՞նչ խա­ղա­ղու­թ­յուն՝ հա­րուս­տի և աղ­քա­տի միջև։ Ա­ռ­յուծ­նե­րի որ­սը ա­նա­պա­տի վայ­րի է­շերն են, այդ­պես էլ հա­րուստ­նե­րի կե­րա­կու­րը աղ­քատ­ներն են։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.06.2020| 00:00
  «Քեզ ի՞նչ է պետք», ու քեզ կա­մա­չեց­նի իր հյու­րա­սի­րու­թյամբ, մինչև որ եր­կու-ե­րեք ան­գամ կո­ղոպ­տի և ա­պա խա­բի քեզ, ո­րից հե­տո երբ տես­նի քեզ, կար­հա­մար­հի ու ե­րես կթե­քի քեզ­նից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  02.06.2020| 00:02
  Մար­դու եր­ջան­կու­թ­յան ժա­մա­նակ տրտ­մու­թ­յան մեջ են լի­նում նրա թշ­նա­մի­նե­րը, իսկ նրա վշ­տի ժա­մա­նակ նրա բա­րե­կա­մը լքում է նրան։ Հա­վի­տ­յան մի՛ հա­վա­տա քո թշ­նա­մուն, քան­զի ինչ­պես պղինձն է ժան­գոտ­վում, այն­պես էլ` նրա չա­րու­թ­յու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.05.2020| 00:01
  Եթե բա­րիք ես ա­նում, ի­մա­ցիր` ում ես ա­նում, և շնորհ կս­տա­նաս քո բա­րի­քի հա­մար։ Բա­րի՛ք ա­րա բա­րե­պաշ­տին և փո­խա­րե­նը հա­տու­ցում կս­տա­նաս ե­թե ոչ նրա­նից, ա­պա Բարձ­ր­յա­լից։ Բա­րիք չկա նրա հա­մար, ով մշ­տա­պես չա­րիք է գոր­ծում և ո­ղոր­մա­ծու­թ­յուն չի ցու­ցա­բե­րում։ Օգ­նի՛ր բա­րե­պաշ­տին և ձեռք մի՛ եր­կա­րիր մե­ղա­վո­րին։ Բա­րի՛ք ա­րա խո­նար­հին և մի՛ օգ­նիր ամ­բարշ­տին։ Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թ­յու­նը 12. 1-5
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.05.2020| 00:01
  Ա­մեն մար­դու մի՛ ըն­դու­նիր քո տու­նը, քան­զի բազ­մա­թիվ են նեն­գա­վոր մար­դու ո­րո­գայթ­նե­րը։ Ինչ­պես որ­սորդն է դա­րան մտ­նում կա­քավ որ­սա­լու հա­մար, այն­պես էլ ամ­բար­տա­վա­նը, ո­րի ուշքն ու միտ­քը քեզ գլո­րելն է։ Նա բա­րի­քը վե­րա­ծում է չա­րի­քի և ա­րա­տա­վո­րում այն, ինչ ցան­կա­լի է։