• Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  23.10.2020| 00:55
  Ֆեյս­բու­քյան հայտ­նի օգ­տա­տե­րե­րից մեկն օ­րերս գրել էր, թե ո­չինչ այն­քան ա­րագ չի մաք­րում ու­ղե­ղը, որ­քան պա­տե­րազ­մը։ Պարզ է, որ սա աս­վում էր այ­սօր­վա հայ­կա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի տե­սան­կյու­նից՝ դի­տար­կե­լով այն ա­մե­նը, ինչ կա­տար­վում է հայ­կա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մեջ, ներ­քա­ղա­քա­կան դաշ­տում։
 • Հա­յաս­տա­նը, Ռու­սաս­տա­նը և ՀԱՊԿ-ը պետք է պատ­րաստ լի­նեն պա­տե­րազ­մում Թուր­քիա­յի ԶՈՒ լայ­նա­մասշ­տաբ ընդգրկ­մա­նը

  Հա­յաս­տա­նը, Ռու­սաս­տա­նը և ՀԱՊԿ-ը պետք է պատ­րաստ լի­նեն պա­տե­րազ­մում Թուր­քիա­յի ԶՈՒ լայ­նա­մասշ­տաբ ընդգրկ­մա­նը

  23.10.2020| 00:21
  Ռուս-թուր­քա­կան նոր պա­տե­րազ­մի, Թուր­քիա­յի մաս­նատ­ման և աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան քար­տե­զից վե­րա­նա­լու մա­սին Հույն ՈՒղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցու նո­րա­գույն սր­բե­րից մե­կի` ազ­գու­թյամբ հույն Պաի­սիոս Ա­թո­սա­ցու (1924-1994 թթ.) մար­գա­րեու­թյուն­նե­րը, ինչ­պես նաև մեկ այլ սր­բի` Հով­սեփ Վա­տո­պե­դա­ցու մար­գա­րեա­կան կան­խա­տե­սում­նե­րը կար­ծես թե մոտ են ի­րա­կա­նու­թյուն դառ­նա­լուն:
 • Մի­ջա­կայք

  Մի­ջա­կայք

  23.10.2020| 00:16
  Պա­տե­րազ­մը շա­րու­նակ­վում է: Գու­ցե վեր­ջին շա­բա­թը: Իսկ գու­ցե՝ ոչ: ՈՒ մենք հաղ­թում ենք, ո­րով­հետև չենք պարտ­վում: Այլ պայ­ման­նե­րում այս նա­խա­դա­սու­թյու­նը կհն­չեր որ­պես տավ­տո­լո­գիա:
 • Աշխար­հը ե՞րբ և ու՞մ կսկ­սի պատ­ժել Ար­ցա­խի դեմ այ­սօր­վա պա­տե­րազ­մի հա­մար

  Աշխար­հը ե՞րբ և ու՞մ կսկ­սի պատ­ժել Ար­ցա­խի դեմ այ­սօր­վա պա­տե­րազ­մի հա­մար

  23.10.2020| 00:11
  Այս­տեղ մենք պար­տադր­ված ենք մի­ջամ­տե­լու։ Կամ վեր­լու­ծա­բա­նը չի տի­րա­պե­տում հար­ցի էու­թյա­նը, կամ մի­տում­նա­վոր ստում է։ Դեռ Տա­վու­շի հու­լի­սյան դեպ­քե­րից հե­տո Մոսկ­վան ԱԳՆ-ի մա­կար­դա­կով հաս­կաց­րեց թուր­քե­րին, որ Ան­կա­րա­յի հա­մար տեղ չկա Ար­ցա­խի հիմ­նախ­նդ­րի կար­գա­վոր­ման գոր­ծում։ 
 • Ինչո՞ւ է Էրդողանը «մրսում» Մակրոնից․ ի՞նչ կորոշի Մակրոնը

  Ինչո՞ւ է Էրդողանը «մրսում» Մակրոնից․ ի՞նչ կորոշի Մակրոնը

  22.10.2020| 10:24
  Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տեսուղերձով դիմել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության կրոնի հարցերով վարչության ղեկավարների խորհրդակցական նիստի մասնակիցներին: Նա հայտարարել է, որ իսլամական աշխարհի համար այս բարդ ժամանակներում մուսուլմանները պետք է ավելի ուշադիր լսեն իրար, ավելի սերտ համագործակցեն:
 • Շենթոփը Բաքվում՝ ցինիզմի գագաթնակետը

  Շենթոփը Բաքվում՝ ցինիզմի գագաթնակետը

  21.10.2020| 10:46
  Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը, որ Բաքվում է խորհրդարանական մեծ պատվիրակությամբ, երեկ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ՝ հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը:
 • Լիկա Զաքարյան՝ Ստեփանակերտի ձայնը

  Լիկա Զաքարյան՝ Ստեփանակերտի ձայնը

  21.10.2020| 10:42
  «Ես ծնվել եմ պատերազմի վերջին …»: Լիկա Զաքարյանը լիովին հասկանում է այս արտահայտության տարօրինակությունը 3 շաբաթ հրետակոծվող Ստեփանակերտում: Նա ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղում, 1994-ին՝ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև 6-ամյա ավերիչ պատերազմից հետո, որն ավարտվեց զինադադարի համաձայնագրով:
 • Պուտինը, Էրդողանը ու Լեռնային Ղարաբաղը

  Պուտինը, Էրդողանը ու Լեռնային Ղարաբաղը

  20.10.2020| 10:24
  Նախագահ Պուտինը ողբերգություն անվանեց Ադրբեջանի ու Հայաստանի ռազմական բախումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում: «Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները մեզ համար օտար մարդիկ չեն»՝ ասաց Պուտինը: Ռուսաստանում ապրում ու աշխատում են երկու միլիոն ադրբեջանցիներ ու երկու միլիոնից ավելի հայեր:
 • Ռու­սաս­տա­նի հա­մար փոս փո­րող Թուր­քիան ինքն է վե­րա­նա­լու աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան քար­տե­զից

  Ռու­սաս­տա­նի հա­մար փոս փո­րող Թուր­քիան ինքն է վե­րա­նա­լու աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան քար­տե­զից

  20.10.2020| 00:58
  Բա­վա­կան է պա­տե­րազ­մում ընդգրկվի նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը, ին­չը միան­գա­մայն հնա­րա­վոր է Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյան ճա­նա­չու­մից հե­տո կամ թե­կուզ մինչ այդ Ադր­բե­ջա­նի կող­մից Հա­յաս­տա­նին հար­ված­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու պա­րա­գա­յում, և Ադր­բե­ջա­նի, Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի տա­րածք­նե­րում ռուս-թուր­քա­կան պա­տե­րազ­մը կդառ­նա ան­խու­սա­փե­լի:
 • Զե­լենս­կին կո­րո­նա­վի­րո­՞ւսն է նկա­տի ու­նե­ցել, թե՞...

  Զե­լենս­կին կո­րո­նա­վի­րո­՞ւսն է նկա­տի ու­նե­ցել, թե՞...

  20.10.2020| 00:50
  Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին բռնկ­ված պա­տե­րազ­մից ի վեր ՈՒկ­րաի­նան Ադր­բե­ջա­նին տե­ղե­կատ­վա­կան, քա­րոզ­չա­կան, քա­ղա­քա­կան աս­պա­րեզ­նե­րում բա­նա­վոր ա­ջակ­ցու­թյու­նից ար­դեն տե­ղա­փոխ­վել է դե­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ռազ­մա­կան հա­կա­մար­տու­թյանն ա­նուղ­ղա­կի մաս­նակ­ցու­թյուն: