• Կո­րո­նա­վի­րու­սի կաս­կա­ծան­քով նաև բժիշկ է մե­կու­սաց­վել

  Կո­րո­նա­վի­րու­սի կաս­կա­ծան­քով նաև բժիշկ է մե­կու­սաց­վել

  13.03.2020| 02:46
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը, ըստ երևույ­թին, մի պահ շեղ­վել է ծխող­նե­րի դեմ պայ­քա­րից ու ո­րո­շել Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան կող­մից հա­մաշ­խար­հա­յին հա­մա­ճա­րակ հայ­տա­րար­ված կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ­քե­րով գնալ:
 • Բա­ցառ­ված չէ, որ COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ա­վե­լի մեծ է

  Բա­ցառ­ված չէ, որ COVID-2019-ով վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ա­վե­լի մեծ է

  13.03.2020| 02:43
  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը («COVID-2019») ար­դեն ոչ միայն Հա­յաս­տա­նում է, ին­չի մա­սին Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը գի­տեին դեռ փետր­վա­րի 29-ից, հան­րու­թյու­նը` մար­տի 1-ից, այլև, չնա­յած ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի կեղծ հա­վաստ­մա­նը, COVID-2019-ը Հա­յաս­տա­նում է ան­վե­րահս­կե­լի կեր­պով: Կա­րիք կա՞ ար­դյոք բա­ցատ­րե­լու, որ բազ­մա­թիվ դեպ­քե­րում մա­հա­ցու հի­վան­դու­թյան բռն­կումն ա­ռա­ջի­կա­յում, այդ պա­րա­գա­յում մի­գու­ցե նույ­նիսկ հա­մա­ճա­րա­կը միան­գա­մայն հնա­րա­վոր են:
 • ՈՒ­շա­ցող վար­չա­պե­տը

  ՈՒ­շա­ցող վար­չա­պե­տը

  13.03.2020| 01:56
  Ե­րեկ օ­րա­վար­տին վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ֆեյս­բու­քի ու­ղիղ ե­թե­րով հայ­տա­րա­րեց. որ ընդ­հա­տել է ար­ձա­կուր­դը ու տե­ղե­կաց­րեց. «Վաղ­վա­նից ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը չեն գոր­ծի, կհ­րա­վիր­վի խոր­հր­դակ­ցու­թյուն։
 • Ձե՞ռ եք առ­նում

  Ձե՞ռ եք առ­նում

  13.03.2020| 01:42
  Այն­քան ան­լուրջ են մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը մո­տե­նում ցան­կա­ցած հար­ցի, որ ա­ռանց սար­կազ­մի անհ­նար է դի­տար­կել խն­դիր­նե­րը։ Հայ­կա­կան հին ու բա­րի ֆիլ­մում այս օ­րե­րին բնո­րոշ շատ լավ խոսք կա. «Ձե՞ռ եք առ­նում, էն կն­գա ուշ­քը գնաց, Մու­րա­դը կա­տա­ղեց, Ա­րու­սը մի բուռ ա դա­ռել»:
 • Բա­ցառ­ված չէ, որ մեր երկ­րում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մե­կից ա­վե­լի հի­վանդ­ներ կան, հատ­կա­պես Ի­տա­լիա­յից ե­կած

  Բա­ցառ­ված չէ, որ մեր երկ­րում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մե­կից ա­վե­լի հի­վանդ­ներ կան, հատ­կա­պես Ի­տա­լիա­յից ե­կած

  10.03.2020| 01:48
  Ի­տա­լիա­յում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-2019) վա­րակ­ված­նե­րի քա­նա­կը, ե­րեկ հրա­պա­րակ­ված պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, ար­դեն հա­սել է 7375-ի, վա­րակ­ված­նե­րից 366-ը մա­հա­ցել են, 622-ը` ա­ռող­ջա­ցել:
 • Իտալիան՝ փակի տակ

  Իտալիան՝ փակի տակ

  09.03.2020| 10:35
  Իտալիայի իշխանությունները կարանտին են հայտարարել հյուսիսային շրջաններում, որտեղ մոլեգնում է կորոնավիրուսը: Ելքն ու մուտքը այդ շրջաններ փաստացի փակվել են:
 • Այս­պի­սի ա­ռող­ջա­պա­հու­թ­յան նա­խա­րար, վար­չա­պետ ու­նե­նա­լու պայ­ման­նե­րում միան­գա­մայն հնա­րա­վոր է COVID-19-ի հա­մա­ճա­րա­կը

  Այս­պի­սի ա­ռող­ջա­պա­հու­թ­յան նա­խա­րար, վար­չա­պետ ու­նե­նա­լու պայ­ման­նե­րում միան­գա­մայն հնա­րա­վոր է COVID-19-ի հա­մա­ճա­րա­կը

  06.03.2020| 01:46
  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը (COVID-19) փո­խանց­վում է ոչ միայն վա­րա­կակ­րի հետ ան­մի­ջա­կան շփ­մամբ, այ­սինքն` նրան համ­բու­րե­լու, ձեռ­քով բարևե­լու, ինչ­պես նաև նրա մոտ գտն­վե­լու ու նրա շն­չած օ­դը շն­չե­լու (ա­ռա­վել ևս` ե­թե վա­րա­կա­կի­րը փռշ­տում կամ հա­զում է) մի­ջո­ցով: COVID-19-ը փո­խանց­վում է նաև ո­րոշ ժա­մա­նա­կաըն­թաց­քում ձեռք տա­լով այն ի­րե­րին, ո­րոնց հետ շփ­վել է վա­րակ­ված ան­ձը, ա­պա ա­ռանց ձեռ­քը լավ լվա­նա­լու, ախ­տա­հա­նե­լու, դրա­նով դիպ­չե­լով բե­րա­նին, քթին, աչ­քին:
 • «Վար­չա­պե­տի ծաղ­կա­ձո­ր­յան այ­ցը ա­վե­լի շատ տագ­նապ ա­ռա­ջաց­րեց, քան կար մինչ այդ»

  «Վար­չա­պե­տի ծաղ­կա­ձո­ր­յան այ­ցը ա­վե­լի շատ տագ­նապ ա­ռա­ջաց­րեց, քան կար մինչ այդ»

  06.03.2020| 01:30
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է բժիշկ, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պիչ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ:
 • Երբ եր­կու­սը կռ­վում են, եր­րոր­դի գործն աջ չի գնա

  Երբ եր­կու­սը կռ­վում են, եր­րոր­դի գործն աջ չի գնա

  06.03.2020| 00:54
  ՁԻԱՀ-ի կան­խար­գել­ման կենտ­րո­նի շուրջ բոր­բոք­ված կր­քե­րին զու­գա­հեռ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը կա­ռույ­ցի նոր տնօ­րեն նշա­նա­կեց։ Շուրջ 8 օր է այս կենտ­րո­նը ղե­կա­վա­րում է Ար­թուր Բեր­բե­րյա­նը։
 • Մակրոնը հավաքում է դիմակները

  Մակրոնը հավաքում է դիմակները

  05.03.2020| 10:52
  «Մենք հաշվարկում ենք պաշտպանական բոլոր դիմակները, որ գտնվում են պահեստներում ու արտադրության մեջ: Մենք կբաժանենք բուժանձնակազմերին ու կորոնավիրուսով վարակաված մարդկանց»՝ մարտի 4-ին իր թվիթերում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը: Դեղատներում ու խանութներում դիմակների պակաս է գրանցվել: