«Աշ­խա­տողն ի­րա­վա­ցիո­րեն ակն­կա­լում է իր կեն­սա­կան ու­ժե­րի, գոր­ծադ­րած ջան­քե­րի ար­ժա­նի գնա­հա­տում և ար­դա­րա­ցի վար­ձատ­րու­թ­յուն»

«Աշ­խա­տողն ի­րա­վա­ցիո­րեն ակն­կա­լում է իր կեն­սա­կան ու­ժե­րի, գոր­ծադ­րած ջան­քե­րի ար­ժա­նի գնա­հա­տում և ար­դա­րա­ցի վար­ձատ­րու­թ­յուն»
08.10.2019 | 00:51

Ցան­կա­ցած երկ­րի կա­յուն զար­գա­ցու­մը, տն­տե­սա­կան ա­ճը հնա­րա­վոր չեն ա­ռանց ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քի ա­պա­հով­ման, ո­րի խոր­հուրդն ա­ռա­վել ըն­դգ­ծե­լու նպա­տա­կով Արհ­միու­թյուն­նե­րի մի­ջազ­գա­յին կոն­ֆե­դե­րա­ցիան հոկ­տեմ­բե­րի 7-ը հայ­տա­րա­րել է Ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քի հա­մաշ­խար­հա­յին օր:

Ար­ժաա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քի օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ «Ի­րա­տե­սը» զրու­ցեց Հա­յաս­տա­նի արհ­միու­թյուն­նե­րի կոն­ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գահ Է­ԴՈՒԱՐԴ ԹՈՒ­ՄԱ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ:
-Հան­րու­թյան կյան­քում աշ­խա­տան­քը մշ­տա­պես կարևոր­վել է, քան­զի այն ոչ միայն ըն­տա­նի­քի ու երկ­րի ամ­րապ­նդ­ման, այլև լիար­ժեք կյան­քի ա­պա­հով­ման միակ գրա­վա­կանն է: Աշ­խա­տան­քի մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ 2008 թվա­կա­նից հոկ­տեմ­բե­րի 7-ը հռ­չակ­վեց ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քի մի­ջազ­գա­յին օր: Ըստ Ձեզ, ո՞րն է ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քը:
-Գի­տե՞ք ինչ, աշ­խա­տող մար­դը պետք է զգա, որ, ան­կախ սո­ցիա­լա­կան դրու­թյու­նից, ըն­տա­նե­կան վի­ճա­կից կամ տա­րի­քից, իր աշ­խա­տանքն անհ­րա­ժեշտ է պե­տու­թյան կա­յաց­ման հա­մար, ուս­տի ի­րա­վա­ցիո­րեն ակն­կա­լում է իր կեն­սա­կան ու­ժե­րի, գոր­ծադ­րած ջան­քե­րի ար­ժա­նի գնա­հա­տում և ար­դա­րա­ցի վար­ձատ­րու­թյուն: Յու­րա­քան­չյուր աշ­խա­տող ցան­կա­նում է և պետք է ու­նե­նա ա­պա­հով, ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տանք և ար­դա­րա­ցի վար­ձատ­րու­թյուն, ո­րոնց շնոր­հիվ նա կհո­գա ըն­տա­նի­քի կա­րիք­նե­րը, կու­նե­նա ա­ռող­ջու­թյու­նը չխա­թա­րող աշ­խա­տան­քա­յին նոր­մալ պայ­ման­ներ:
Ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քը են­թադ­րում է ոչ միայն բնակ­չու­թյան զբաղ­վա­ծու­թյուն, այլև աշ­խա­տան­քի ար­դար վար­ձատ­րու­թյուն, աշ­խա­տան­քի անվ­տանգ պայ­ման­նե­րի ա­պա­հո­վում, ո­րոնք էլ հան­դի­սա­նում են թե՛ Արհ­միու­թյուն­նե­րի մի­ջազ­գա­յին կոն­ֆե­դե­րա­ցիա­յի և թե՛ Հա­յաս­տա­նի Արհ­միու­թյուն­նե­րի կոն­ֆե­դե­րա­ցիա­յի գոր­ծու­նեու­թյան ա­ռանց­քա­յին հար­ցե­րը:
Աշ­խա­տող մար­դը չպետք է աղ­քա­տու­թյան շե­մից այն կողմ ապ­րի, դա պար­զա­պես ա­նըն­դու­նե­լի է Հա­յաս­տա­նի հա­մար։ Բանն այն է, որ նվա­զա­գույն աշ­խա­տա­վար­ձը Հա­յաս­տա­նում 55 հա­զար դրամ է, մինչ­դեռ նվա­զա­գույն սպա­ռո­ղա­կան զամ­բյու­ղը, նե­րա­ռյալ մթեր­քը, ապ­րանք­ներն ու կո­մու­նալ վճա­րում­նե­րը, շուրջ 63 550 դրամ է։ ՈՒս­տի ող­ջու­նե­լի է այն փաս­տը, որ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղովն ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ ըն­դու­նեց «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րի ա­ռա­ջար­կած օ­րեն­քի նա­խա­գի­ծը, ո­րով ա­ռա­ջարկ­վում էր ամ­սա­կան նվա­զա­գույն աշ­խա­տա­վար­ձը 55 հա­զար դրա­մից բարձ­րաց­նել՝ դարձ­նե­լով 68 հա­զար, ին­չի ար­դյուն­քում կբարձ­րա­նան մոտ 57 հա­զար պե­տա­կան ծա­ռա­յող­նե­րի և մաս­նա­վոր հատ­վա­ծի մոտ 130 հա­զար աշ­խա­տող­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը:
Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյան տխուր ի­րա­վի­ճա­կի դրսևո­րում է գոր­ծազր­կու­թյան մա­կար­դա­կը, ո­րը 2019 թվա­կա­նի 1-ին ե­ռամ­սյա­կում կազ­մել է 21,9 տո­կոս: Դա նշա­նա­կում է, որ հան­րա­պե­տու­թյան աշ­խա­տու­նակ, ակ­տիվ մար­դիկ, ով­քեր կա­րող են ներդ­րում ու­նե­նալ մեր տն­տե­սու­թյու­նում, ան­գոր­ծու­թյան են մատն­ված, նրանց նե­րու­ժը չի օգ­տա­գործ­վում: Բազ­մա­թիվ մար­դիկ կա­րիք ու­նեն աշ­խա­տան­քի, աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան, ար­ժա­նա­պա­տիվ վար­ձատ­րու­թյան և աշ­խա­տե­լու հա­մար հա­վա­սար հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի։ Այս խն­դիր­նե­րի լու­ծու­մը գտն­վում է կա­ռա­վա­րու­թյան օ­րա­կար­գում, խն­դիր­ներ, ո­րոն­ցով մտա­հոգ է նաև Հա­յաս­տա­նի արհ­միու­թյուն­նե­րի կոն­ֆե­դե­րա­ցիան։
-2019 թ. մա­յի­սի 14-ին Աշ­խա­տան­քի մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան, ՀՀ աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րու­թյան, Հա­յաս­տա­նի արհ­միու­թյուն­նե­րի կոն­ֆե­դե­րա­ցիա­յի և Հա­յաս­տա­նի գոր­ծա­տու­նե­րի հան­րա­պե­տա­կան միու­թյան միջև ստո­րագր­վեց «Ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տանք» ազ­գա­յին ծրա­գի­րը, ո­րով սահ­ման­վե­ցին 2019-2022 թթ. ԱՄԿ-ի և Հա­յաս­տա­նի միջև հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան գե­րա­կա­յու­թյուն­նե­րը: Ի՞նչ ակն­կա­լիք­ներ ու­նեք այդ ծրագ­րից:
-Հա­մոզ­ված եմ, որ այդ ծրագ­րով կա­պա­հով­վեն ան­ձի հա­մար ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քի ե­րաշ­խիք­ներ։ Այն կն­պաս­տի օ­րեն­սդ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի մի­ջո­ցով աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վա­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կար­գա­վոր­մա­նը, զբաղ­վա­ծու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան բա­րե­լավ­մանն ու կո­լեկ­տիվ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ամ­րապ­նդ­մա­նը: Ծրա­գի­րը լրա­ցու­ցիչ խթան կհան­դի­սա­նա և հնա­րա­վո­րու­թյուն կս­տեղ­ծի երկ­րում սո­ցիա­լա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թյան հա­մա­կար­գի շա­րու­նա­կա­կան զար­գաց­ման հա­մար:
Հա­յաս­տա­նի արհ­միու­թյուն­նե­րի կոն­ֆե­դե­րա­ցիան հույս է հայտ­նում, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան 2019-2022 թթ. «Ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տանք» ազ­գա­յին ծրա­գի­րը երկ­րում կար­մա­տա­վո­րի ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քը՝ որ­պես երկ­րի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան զար­գաց­ման կարևոր բա­ղադ­րիչ:
-Ո­րո՞նք են ծրագ­րի գե­րա­կա­յու­թյուն­նե­րը:
-Ծրա­գի­րը ե­րեք գե­րա­կա­յու­թյուն ու­նի. ա­ռա­ջինն աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վա­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կար­գա­վո­րումն է, որ­տեղ օ­րեն­սդ­րու­թյան վե­րա­նա­յում կլի­նի։ Գե­րա­կա­յու­թյուն­նե­րից երկ­րոր­դը զբաղ­վա­ծու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան բա­րե­լա­վումն է, այ­սինքն` կա­նանց ու տղա­մարդ­կանց, խո­ցե­լի խմ­բե­րի հա­վա­սար հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի ստեղ­ծու­մը։ Եր­րորդ գե­րա­կա­յու­թյունն ուղղ­ված է սո­ցիա­լա­կան երկ­խո­սու­թյա­նը, ո­րը են­թադ­րում է գոր­ծա­տու­նե­րի միու­թյան և շա­հագր­գիռ այլ կող­մե­րի հետ սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն: Ծրագ­րի ի­րա­կա­նաց­ման ար­դյուն­քում ակն­կալ­վում է զբաղ­վա­ծու­թյան խթան­ման մի­ջո­ցով աշ­խա­տող աղ­քատ­նե­րի թվա­քա­նա­կի կր­ճա­տում, աշ­խա­տան­քի վար­ձատ­րու­թյան հա­մա­կար­գի ար­դիա­կա­նա­ցում, աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քի ինս­տի­տու­տի հետևո­ղա­կան կա­յա­ցում` ուղղ­ված աշ­խա­տող­նե­րի պաշտ­պան­վա­ծու­թյան վս­տա­հե­լիու­թյան մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­մանն ու ամ­րապ­նդ­մա­նը: Միա­ժա­մա­նակ նա­խա­տես­վում է, որ կհա­ջող­վի կր­ճա­տել ոչ ֆոր­մալ զբաղ­վա­ծու­թյու­նը, կա­պա­հով­վի աշ­խա­տան­քի շու­կա­յում աշ­խա­տու­ժի ա­ռա­ջար­կի և պա­հան­ջար­կի հա­վա­սա­րակշ­ռու­թյան հնա­րա­վո­րինս բարձր մա­կար­դակ, կկր­ճատ­վի բնակ­չու­թյան շր­ջա­նում գոր­ծազր­կու­թյու­նը: Սրանք քայ­լեր են, ո­րոնք կն­պաս­տեն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան տն­տե­սու­թյան զար­գաց­մանն ու ամ­րապ­նդ­մա­նը:
Ա­նուշ ՆԵՐ­ՍԻ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 5555

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ