«Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»

«Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»
18.10.2019 | 01:32

Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տից հե­տո բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով Ա­մուլ­սա­րի խնդ­րին, նշեց, որ բնա­պահ­պա­նու­թյու­նում ե­թե որևէ բան պետք է փոխ­վի, դա պետք է ար­վի օ­րեն­սդ­րու­թյան փո­փո­խու­թյամբ, նա­խա­րա­րու­թյու­նը չի կա­րող գնալ այն­պի­սի քայ­լե­րի, ո­րոնք հա­կա­սում են օ­րենք­նե­րին։ Սրա­նից ել­նե­լով, նա­խա­րա­րից փոր­ձե­ցինք ճշ­տել՝ հնա­րա­վո՞ր է Ա­մուլ­սա­րի հար­ցում օ­րեն­սդ­րու­թյուն փոխ­վի, ին­չը թույլ կտա հան­քը չշա­հա­գոր­ծել։

«Ես խո­սում էի ընդ­հա­նուր բնա­պահ­պա­նու­թյան ո­լոր­տի հետ կապ­ված ցան­կա­ցած հար­ցի մա­սին և նկա­տի չու­նեի կոնկ­րետ Ա­մուլ­սա­րը։ Այս­տեղ չպետք է մո­ռա­նալ, որ օ­րենք­նե­րը չու­նեն հե­տա­դարձ ուժ, ու­նեն ո­րո­շա­կի ազ­դե­ցու­թյուն­ներ, և կոնկ­րետ այս դեպ­քում հարցն ընդ­հան­րաց­նել ճիշտ չեմ հա­մա­րում։ Սա­կայն Դուք գի­տեք, որ բնա­պահ­պա­նու­թյան ո­լոր­տում մենք փո­փո­խու­թյուն­ներ ենք ի­րա­կա­նաց­նում, փոր­ձե­լով կար­գա­վո­րել այն, ինչ պետք է կար­գա­վոր­վի, և դրանք ազ­դե­լու են նոր ծա­գող հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի վրա»,- ա­սաց Է­րիկ Գրի­գո­րյա­նը։ Նա­խա­րա­րի հետ մեր կարճ զրույ­ցում չէինք կա­րող չանդ­րա­դառ­նալ Ա­մուլ­սա­րի հետ կապ­ված մի կարևոր հար­ցի ևս. կա­ռա­վա­րու­թյունն ի սկզ­բա­նե դեմ էր այս հան­քի շա­հա­գործ­մա­նը և կի­սում էր բնա­պահ­պան­նե­րի մտա­հո­գու­թյու­նը, սա­կայն, վեր­ջին մի քա­նի ամ­սում ծրա­գի­րը հս­տակ հաս­կաց­րեց, որ հան­քը պետք է շա­հա­գործ­վի։ Կա­րե­լի՞ է են­թադ­րել, որ մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­ներն են ճն­շում։ «Ինձ այն­պի­սի հարց տվեք, որն իմ լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի շր­ջա­նա­կում է։ Ինձ որևէ մե­կը ճնշ­ման չի են­թար­կել»,- նշեց նա­խա­րա­րը։


Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 4501

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ