ReAnimania 2019
 
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  11.10.2019| 01:01
  ՈՒ­զում եմ մաք­սի­մալ բաց խո­սել։ Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի ե­րեկ­վա հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներն ինձ տխ­րեց­րին։ Այդ­պես չպետք է լի­նի։ Դա սխալ է, ո­րի սկիզբն ու պատ­ճա­ռը, սա­կայն, գե­նե­րա­լը չէ։ Փա­շի­նյանն է։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  04.10.2019| 02:09
  Ե­թե ինչ-որ մե­կը խո­սում է մեկ ու­րի­շի «ան­հայտ» հոր մա­սին, ու­րեմն նա ու­նի բո­լո­րին հայտ­նի մայր։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  27.09.2019| 00:20
  Հայ­տա­րա­րում եմ` Ար­մեն Գրի­գո­րյանն ան­մեղ­սու­նակ է։ Ըստ էու­թյան, այժմ նա ռեալ հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս Ադր­բե­ջա­նին։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  20.09.2019| 00:13
  Լսե­ցի Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նի լայ­վը: Ա­մո՛թ: Եվ այդ­պես խո­սում է մարդ, ում նույն նախ­կին­նե­րը պու­պուշ պա­հել-պահ­պա­նել են, տար­բեր ան­ձանց սե­նյակ­նե­րում և օ­ֆիս­նե­րում նա էր լի­նում և ո՛չ ես կամ ինձ պես նախ­կին­ներ: