• «Արմենիա» 4-րդ միջազգային փառատոնը երաժշտասերներին է ներկայացնում մեծահամբավ արտիստների

  «Արմենիա» 4-րդ միջազգային փառատոնը երաժշտասերներին է ներկայացնում մեծահամբավ արտիստների

  25.09.2020| 23:37
  Երևանում մեկնարկել է «Արմենիա» միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Երաժշտասերները հնարավորություն ունեցան ունկնդրելու Էռնեստ Շոսսոնի Պոեմը ջութակի և նվագախմբի համար, Ալեքսեյ Շորի «Ուրվականներ» ջութակի կոնցերտը և «Ճանապարհորդական նոթատետր» դաշնամուրի կոնցերտը։
 • Կինոժառանգության բաժնի «շաբաթօրյակները»

  Կինոժառանգության բաժնի «շաբաթօրյակները»

  25.09.2020| 23:35
  Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ, հնարավորություն է ստացել հավաքագրելու, արխիվացնելու և ուսումնասիրելու նախկին «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի տարածքում գտնվող ժապավենային, ձայնագրային և փաստագրական նյութերը։
 • Բացօթյա համերգ՝ Կոմիտասի ծննդյան օրը

  Բացօթյա համերգ՝ Կոմիտասի ծննդյան օրը

  25.09.2020| 10:49
  Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը Կոմիտասի ծննդյան օրը բացօթյա համերգ կկազմակերպի։ Սեպտեմբերի 26-ին, ժամը 19։30 Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան այգում կկայանա «Կոմիտասին 151» խորագրով համերգ՝ նվիրված հայ երգահան, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտագետ, վարդապետ և ուսուցիչ, բանահավաք, խմբավար, մանկավարժ, հայկական ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր Կոմիտասին։
 • «Չգ­նալ, չմ­նալ, չհարս­տաց­նել ու­րիշ երկ­րի մշա­կույ­թը, երբ կա­րող ես քո ու­նե­ցած փոր­ձը բե­րել հայ­րե­նիք»

  «Չգ­նալ, չմ­նալ, չհարս­տաց­նել ու­րիշ երկ­րի մշա­կույ­թը, երբ կա­րող ես քո ու­նե­ցած փոր­ձը բե­րել հայ­րե­նիք»

  25.09.2020| 00:36
  Երևա­նի պե­տա­կան կա­մե­րա­յին երգ­չախմ­բի մե­նա­կա­տար, մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի դափ­նե­կիր ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ՄԱԼ­ԽԱ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք ե­րաժշ­տա­կան ար­վես­տում առ­կա նո­րու­թյուն­նե­րի, ինչ­պես նաև իր՝ երգ­չի ան­ցած ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ճա­նա­պար­հի մա­սին։
 • «Կան­թեղն ան­տա­ռում՝ Հա­ղար­ծին»

  «Կան­թեղն ան­տա­ռում՝ Հա­ղար­ծին»

  25.09.2020| 00:31
  Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան հետ եր­կար տա­րի­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը հայ մշա­կույ­թի նվի­րյալ, հրա­պա­րա­կա­գիր ՎՐԵԺ Ա­ՌԱ­ՔԵ­ԼՅԱ­ՆԻՆ ժա­մա­նա­կին բե­րեց գե­ղար­վես­տի հան­դես հիմ­նե­լու գա­ղա­փա­րին։ Չար­չա­րան­քին ա­պաշ­խա­րանք ե­ղավ «Կեր­պար­վեստ կենտ­րո­նը», սա­կայն խն­դի­րը միայն ամ­սա­գի­րը երկ­նե­լը չէր։
 • Ձայն բար­բա­ռո հա­նա­պա­տի

  Ձայն բար­բա­ռո հա­նա­պա­տի

  25.09.2020| 00:28
  Ան­ցած տա­րե­վեր­ջին ե­թեր տր­վեց «Գի­տու­թյան ու­ժը» հա­ղոր­դա­շա­րի (հե­ղի­նակ՝ Նա­զե­նի Հով­հան­նի­սյան) 7-րդ թո­ղար­կու­մը, ո­րը նվիր­ված էր ՀՀ ԳԱԱ ռա­դիո­ֆի­զի­կա­յի և է­լեկտ­րո­նի­կա­յի ինս­տի­տու­տի հիմ­նադր­մա­նը, զար­գաց­մա­նը, ներ­կա վի­ճա­կին և ա­պա­գա­յին նվիր­ված հար­ցե­րին:
 • «Մաեստ­րո Քո­չար» պու­րա­կը Ա­լեք­սանդր Թա­մա­ն­յա­նի թի­կուն­քում

  «Մաեստ­րո Քո­չար» պու­րա­կը Ա­լեք­սանդր Թա­մա­ն­յա­նի թի­կուն­քում

  25.09.2020| 00:26
  Պատ­վար­ժան ըն­թեր­ցող, ներ­քոն­շյալ ա­ռա­ջարկ­ներս խնդ­րում եմ դի­տար­կել հայ ա­վան­դա­կան ու ար­դիա­կան կեր­պար­վես­տի վե­րած­նն­դի, այլ կերպ ա­սած` «Դարձ դե­պի եր­կիր» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում։
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  25.09.2020| 00:19
  Հի­մա կշա­րադ­րեմ այն գլու­խը, ո­րի հա­մար առ­հա­սա­րակ նա­խա­ձեռ­նե­ցի Տ. Քե­լե­կյա­նի մա­սին գրել: Խոս­քը ազ­գա­յին հոգ­սի, կա­րի­քի և ան­հա­տի հարս­տու­թյան փոխ­կա­պակ­ցու­թյանն է վե­րա­բե­րում:
 • «Մենք աշ­խար­հի մեջ ենք, ու աշ­խարհն է մեր մեջ. պար­զա­պես, որ­պես գաղտ­նի զենք, ու­նենք Ո­գին, որ մեզ պա­հել ու պա­հե­լու է»

  «Մենք աշ­խար­հի մեջ ենք, ու աշ­խարհն է մեր մեջ. պար­զա­պես, որ­պես գաղտ­նի զենք, ու­նենք Ո­գին, որ մեզ պա­հել ու պա­հե­լու է»

  25.09.2020| 00:14
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ար­ձա­կա­գիր, դրա­մա­տուրգ, «Գրա­կան թեր­թի» գլ­խա­վոր խմ­բա­գիր ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ ԽՈ­ԴԻ­ԿՅԱՆՆ է:
 • Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ

  Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ

  25.09.2020| 00:09
  2018 թվա­կան. Փա­րի­զի Սեն գե­տին է հան­ձն­վում հու­լի­սի 9-ին մա­հա­ցած Կա­րեն Ա Սի­մո­նյա­նի ա­ճյու­նա­փո­շին՝ ի փո­խա­րեն ա­ճյու­նա­սա­փո­րի ամ­փոփ­վե­լու։ Այս­պի­սին է ե­ղել գրո­ղի, թարգ­ման­չի, հան­րա­յին գործ­չի վեր­ջին ցան­կու­թյու­նը, այլ խոս­քով` ինք­նա­հանձ­նա­րա­րու­թյու­նը: