• «Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը յուրահատուկ նվեր էր Սոչիի բնակիչներին». Հանս Յոակիմ Ֆրայ

  «Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը յուրահատուկ նվեր էր Սոչիի բնակիչներին». Հանս Յոակիմ Ֆրայ

  27.11.2019| 14:04
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը` գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, Սոչիի «Սիրիուս» գիտության, կրթության և մշակույթի տան լեփ-լեցուն դահլիճում ներկայացրեց Պյոտր Չայկովսկու‚ Սերգեյ Պրոկոֆևի‚ Արամ Խաչատրյանի, Ղազարոս Սարյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործությունները։
 • «Ակունքը» 45 տարեկան է

  «Ակունքը» 45 տարեկան է

  26.11.2019| 21:41
  «Պահպանենք մեր ազգային մշակույթը». ահա այս սկզբունքով և գաղափարով էլ ստեղծման օրից արարում է «Ակունք» ազգագրական համույթը։
 • Հայկ Գուրգենյանը հաղթել է Բուլղարիայում կայացած շեփորահարների 10-րդ միջազգային մրցույթում

  Հայկ Գուրգենյանը հաղթել է Բուլղարիայում կայացած շեփորահարների 10-րդ միջազգային մրցույթում

  26.11.2019| 14:05
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի շեփորահար Հայկ Գուրգենյանը Բուլղարիայում կայացած շեփորահարների 10-րդ միջազգային մրցույթում արժանացել է առաջին մրցանակի։ Հայկ Գուրգենյանը լավագույնի կոչումը նվաճել է աշխարհի տարբեր երկրները ներկայացնող 12 երաժիշտների հետ մրցակցության արդյունքում։
 • Ինչու՞ է ան­հանգս­տա­ցած Ռու­սաս­տա­նը

  Ինչու՞ է ան­հանգս­տա­ցած Ռու­սաս­տա­նը

  26.11.2019| 00:53
  Ռու­սաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րովն ան­ցյալ` 2018 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ին www.kp.ru-ին տված հար­ցազ­րույ­ցում պա­տաս­խա­նե­լով «Մեզ հետ Հա­յաս­տա­նը ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կից է, ին­չու՞ մենք 2016 թվա­կա­նին ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին թույ­լատ­րե­ցինք այն­տեղ կա­ռու­ցել 3 կեն­սա­բա­նա­կան լա­բո­րա­տո­րիա» հար­ցին, բա­ռա­ցի ա­սել է հետևյա­լը.
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  26.11.2019| 00:42
  Նաի­րի Հու­նա­նյա­նի ցուց­մունք­նե­րի հի­ման վրա կա­լա­նա­վոր­վե­ցին նա­խա­գա­հի խոր­հր­դա­կան Ա­լեք­սան Հա­րու­թյու­նյա­նը և Ռ. Քո­չա­րյա­նի մի շարք կողմ­նա­կից­ներ: Ան­ձամբ Ռ. Քո­չա­րյա­նի հաս­ցեին հն­չե­ցին ա­հա­բեկ­չու­թյա­նը մաս­նա­կից լի­նե­լու ի­րա­կա­նում բա­ցա­հայտ մե­ղադ­րանք­ներ:
 • «Մեր նպա­տակն է մարդ­կանց ցույց տալ, որ նվա­գա­խում­բը կա­տա­ր­յալ գոր­ծիք է»

  «Մեր նպա­տակն է մարդ­կանց ցույց տալ, որ նվա­գա­խում­բը կա­տա­ր­յալ գոր­ծիք է»

  26.11.2019| 00:34
  Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար և գլ­խա­վոր դի­րի­ժոր ՍԵՐ­ԳԵՅ ՍՄ­ԲԱ­ՏՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք դեկ­տեմ­բե­րի 3-ին Կա­րեն Դե­միր­ճյա­նի ան­վան մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րում կա­յա­նա­լիք «Դա­սա­կան Ջեք­սոն» խո­րագ­րով հա­մեր­գա­յին ծրագ­րի մա­սին:
 • «Այն­պի­սի տպա­վո­րու­թ­յուն է, որ Սուն­դու­կ­յա­նից ու Պա­րո­ն­յա­նից հե­տո մենք էլ հե­ղի­նակ չենք ու­նե­ցել»

  «Այն­պի­սի տպա­վո­րու­թ­յուն է, որ Սուն­դու­կ­յա­նից ու Պա­րո­ն­յա­նից հե­տո մենք էլ հե­ղի­նակ չենք ու­նե­ցել»

  26.11.2019| 00:30
  Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Աբել­յա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի խա­ղա­ցան­կը հա­մալր­վում է նոր ներ­կա­յաց­մամբ: Դեկ­տեմ­բե­րի 5-ին և 6-ին Արամ Մխի­թար­յա­նի բե­մադ­րու­թյամբ կներ­կա­յաց­վի Ար­շակ Սե­միրջ­յա­նի «Թան­կար­ժեք դի­ակ» մեկ գոր­ծո­ղու­թյամբ կա­տա­կեր­գու­թյու­նը: «Թան­կար­ժեք դի­ա­կը» 2017-ին թարգ­ման­վել է ռու­սե­րեն ու հրա­տա­րակ­վել Մոսկ­վա­յի «Երի­տա­սար­դա­կան թա­տե­րա­կան ֆո­րում-3» լա­վա­գույն պի­ես­նե­րի ալ­մա­նա­խում: ԱՐ­ՇԱԿ ՍԵ­ՄԻՐՋ­ՅԱ­ՆԸ նշեց, որ իր հա­ջո­ղու­թյու­նը կի­սում էր Վա­նա­ձո­րի թատ­րո­նի դե­րա­սան, դրա­մա­տուրգ Էլ­ֆիկ Զոհ­րաբ­յա­նը, կա­րե­լի է ասել՝ յու­րա­քանչ­յուրն իր պի­ե­սով ներ­կա­յաց­րել է Հա­յաս­տա­նը:
 • «Խո­ր և գերբ­նա­կան շեր­տեր կան այն­տեղ»

  «Խո­ր և գերբ­նա­կան շեր­տեր կան այն­տեղ»

  25.11.2019| 22:24
  Գր­քի երևա­նյան փա­ռա­տո­նի շր­ջա­նակ­նե­րում տե­ղի ու­նե­ցավ ա­մե­րի­կա­ցի հան­րա­հայտ գրող Սթի­վեն Քին­գի «Փայ­լա­տա­կում» գր­քի շնոր­հան­դե­սը:
 • Մալխաս-75 միջոցառումների շարքը կվերածվի բացառիկ երաժշտական տոնի

  Մալխաս-75 միջոցառումների շարքը կվերածվի բացառիկ երաժշտական տոնի

  25.11.2019| 19:20
  Ջազի լեգենդ, կոմպոզիտոր, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Լևոն Մալխասյանի 75-րդ տարեդարձի կապակցությամբ կկազմակերպվեն մեծամասշտաբ համերգներ՝ համաշխարհային և հայ հռչակ վայելող արտիստների մասնակցությամբ:
 • Գրական մրցույթի մրցանակակիրները

  Գրական մրցույթի մրցանակակիրները

  25.11.2019| 13:48
  Գրքի երևանյան երրորդ փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ հրապարակվել են գրական մրցույթի արդյունքները։