• Մրցում են շախ­մա­տիստ­նե­րը

  Մրցում են շախ­մա­տիստ­նե­րը

  21.01.2020| 01:18
  Աշ­խար­հի ին­նե­րորդ չեմ­պիոն Տիգ­րան Պետ­րո­սյա­նի ան­վան շախ­մա­տի տանն ըն­թա­նում են շախ­մա­տի Հա­յաս­տա­նի տղա­մարդ­կանց ու կա­նանց ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը։ Խա­ղարկ­վել է յոթ տուր: Տղա­մարդ­կանց մեջ 5,5 միա­վո­րով ա­ռա­ջա­տա­րը Սամ­վել Տեր-Սա­հա­կյանն է, 4-ա­կան միա­վոր ու­նեն Ար­ման Փա­շի­կյանն ու Հայկ Մար­տի­րո­սյա­նը:
 • «Ին­տե­րի» երկ­րորդ ա­նընդ­մեջ վրի­պու­մը

  «Ին­տե­րի» երկ­րորդ ա­նընդ­մեջ վրի­պու­մը

  21.01.2020| 01:17
  Սկզ­բուն­քո­րեն ար­դեն ան­հի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րից է գա­լիս անգ­լիա­կան «Լի­վեր­պու­լի» ան­պարտ հան­դի­պում­նե­րի մեկ­նար­կը, նման մի գոր­ծըն­թաց էլ սկու­դե­տեում նա­խա­ձեռ­նել է աշ­խար­հի հնա­գույն մայ­րա­քա­ղա­քը ներ­կա­յաց­նող «Լա­ցիոն», սա­կայն հի­շար­ժա­նը, բնա­կա­նա­բար, միայն այս եր­կու­սի մր­ցե­լույթ­նե­րը չեն։ Բուն­դես­լի­գա­յում բո­լո­րին հե­տաքր­քիր խն­դիր է ա­ռա­ջադ­րել «Լայպ­ցի­գը», ի դեմս «Բար­սե­լո­նի» ու «Ռեա­լի»՝ չա­փա­զանց մեծ է լար­վա­ծու­թ­յու­նը լա լի­գա­յում։ Մի խոս­քով՝ պայ­քար է ա­մե­նու­րեք, ու հիմ­նա­կան շա­հո­ղը երկր­պա­գուն է, ով ա­մեն տու­րի հետ հու­զում­նա­ռատ ապ­րում­նե­րի մեկ չա­փա­բա­ժին չէ, որ ստա­նում է։
 • Արթուր Ալեքսանյանը ՝Նիցայի մրցաշարի հաղթող

  Արթուր Ալեքսանյանը ՝Նիցայի մրցաշարի հաղթող

  20.01.2020| 14:03
  Նիցայում հունահռոմեական ոճի ըմբիշ, 97 կգ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը ոսկե մեդալ է նվաճել` եզրափակչում 3:1 հաշվով առավելության հասնելով Ադրբեջանի ներկայացուցչի նկատմամբ:
 • «Բար­սե­լո­նը» նոր մար­զիչ ու­նի

  «Բար­սե­լո­նը» նոր մար­զիչ ու­նի

  17.01.2020| 01:26
  Էռ­նես­տո Վալ­վեր­դեի «գա­հա­կա­լու­թյան» ժա­մա­նա­կը կա­տա­լո­նյան «Բար­սե­լո­նում» ա­վարտ­ված է։ Ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նում ան­վս­տահ ե­լույթ­նե­րը, որ­քան էլ լա լի­գա­յի ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում է (լրա­ցու­ցիչ գոր­ծա­կից­նե­րի հաշ­վին է 40 միա­վոր ու­նե­ցող Մադ­րի­դի «Ռեա­լից» ա­ռաջ), Սաու­դյան Ա­րա­բիա­յում անց­կաց­ված Իս­պա­նիա­յի սու­պեր­գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյու­նում բա­ցա­հայտ ձա­խո­ղումն ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյա­նը հար­կադ­րե­ցին դի­մել վի­րա­հա­տա­կան քայ­լի՝ հրա­ժար­վել 55-ա­մյա մաս­նա­գե­տի ծա­ռա­յու­թյու­նից, ով այդ­պես էլ ար­դյուն­քի չհա­սավ եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի գլ­խա­վոր խա­ղար­կու­թյու­նում, ե­թե չա­սենք, որ եր­կու ան­գամ էլ խայ­տա­ռակ ձա­խո­ղեց։
 • «Յու­վեն» էլ է մեկ քա­ռոր­դում

  «Յու­վեն» էլ է մեկ քա­ռոր­դում

  17.01.2020| 01:23
  Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թի մեկ ու­թե­րոր­դի շր­ջա­նա­կում «Յու­վեն­տու­սը» մր­ցել է «ՈՒ­դի­նե­զեի» հետ ու հա­մո­զիչ հաղ­թա­նակ տա­րել չորս ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի ա­ռա­վե­լու­թյամբ՝ դուրս գա­լով քա­ռորդ եզ­րա­փա­կիչ:
 • Երեք օր­վա տար­բե­րու­թ­յամբ

  Երեք օր­վա տար­բե­րու­թ­յամբ

  17.01.2020| 01:22
  Ըն­դա­մե­նը ե­րեք օր ա­ռաջ էր, որ ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում «Մո­նա­կոն» երկ­րի սր­տում մր­ցեց «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» հետ: 3:3 հաշ­վով ա­վարտ­ված այդ հան­դիպ­ման մա­սին ըն­թեր­ցո­ղին տե­ղե­կաց­րել ենք:
 • Տղա­նե­րը մի փոքր զվար­ճա­ցել են

  Տղա­նե­րը մի փոքր զվար­ճա­ցել են

  17.01.2020| 01:17
  «Աս­տոն Վի­լա­յի» նկատ­մամբ տո­նած խո­շոր հաշ­վով հաղ­թա­նա­կից հե­տո (6:1) «Ման­չեստր Սի­թիի» ֆուտ­բո­լիստ­նե­րը աղմ­կոտ պատ­մու­թյան մեջ են ըն­կել: Բրի­տա­նա­կան միան­գա­մից եր­կու լրատ­վա­մի­ջոց՝ The Sun-ն ու Daily Mail-ը, հայտ­նել են, որ ար­տագ­նա հաղ­թա­նա­կը ման­չեստ­րյան ա­կում­բի ֆուտ­բո­լիստ­նե­րը նշել են հա­տուկ ի­րենց հա­մար Մի­լա­նից ժա­մա­նած 22 մո­դել­նե­րի աղմ­կոտ ըն­կե­րակ­ցու­թյու­նում:
 • Հաքան Շյուքուր. Էրդողանն ինձնից խլել է ամեն ինչ

  Հաքան Շյուքուր. Էրդողանն ինձնից խլել է ամեն ինչ

  14.01.2020| 23:31
  Թուրքական ֆուտբոլի լեգենդ Հաքան Շյուքուրը հայրենիքում խնդիրներ ունի իշխանությունների հետ: Նախկին անվանի ֆուտբոլիստն ԱՄՆ-ում տաքսու վարորդ է: «Ես պետք է աշխատեմ, որովհետև ոչինչ չունեմ:
 • «Լի­վեր­պու­լը» շա­րու­նա­կում է ան­խա­փան գոր­ծել, իսկ ա­հա «Ին­տե­րը» ե­րե­րաց

  «Լի­վեր­պու­լը» շա­րու­նա­կում է ան­խա­փան գոր­ծել, իսկ ա­հա «Ին­տե­րը» ե­րե­րաց

  14.01.2020| 04:26
  Եվրո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րից ե­րեքն է, այս­պես ա­սած, մար­տա­կան վի­ճա­կում։ Պատ­ճառն այն է, որ գեր­մա­նա­ցի­նե­րը տո­նա­կան թմ­բի­րի մեջ են, իսկ իս­պա­նա­ցի­նե­րը ժա­մա­նա­կա­վոր դա­դար են վերց­րել սու­պեր­գա­վա­թի անց­կաց­ման հետ կապ­ված։
 • Ամա­նորն ըն­դա­մե­նը հնի շա­րու­նա­կու­թ­յունն է

  Ամա­նորն ըն­դա­մե­նը հնի շա­րու­նա­կու­թ­յունն է

  10.01.2020| 01:43
  Նյութն այս­պես վեր­նագ­րե­լով՝ մենք բնա­կա­նա­բար մեր առջև հնի թե­րաժևա­վոր­ման խն­դիր չենք դնում, ին­չը, ցա­վոք, մեր ա­մե­նօ­րյա կյան­քում դառ­նում է կյան­քի նոր­մա, ընդ ո­րում՝ տհաճ նոր­մա, այլ ըն­դա­մենն ու­զում ենք ըն­դգ­ծած լի­նել ու ըն­դգ­ծում ենք կյան­քի շա­րու­նա­կա­կա­նու­թյու­նը՝ հու­սա­լով, որ մեր մար­զիկ­ներն այս նոր տա­րում մեզ ու­րա­խաց­նե­լու պա­տեհ ա­ռիթ­նե­րը ձեռ­քից բաց չեն թող­նի, մա­նա­վանդ որ այն նշա­նա­կա­լից է նաև այն ա­ռու­մով, որ օ­լիմ­պիա­կան է։ Սա՝ որ­պես ընդ­հան­րա­կան սկիզբ, ո­րին հետևող հա­ջորդ նո­տան, ցա­վոք, տխուր շեշ­տադ­րում­նե­րով է լի­նե­լու, քան­զի վե­րա­բե­րում է... հետևող են­թա­վեր­նագ­րից ար­դեն հաս­կա­ցաք, թե ին­չին։