ReAnimania 2019
 
 • Թրամփը թռցրեց Պուտինի հաղթանակը

  Թրամփը թռցրեց Պուտինի հաղթանակը

  18.10.2019| 14:16
  ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը հաղորդել է, որ Վաշինգտոնն ու Անկարան պայմանավորվել են Սիրիայի հյուսիսում թուրքերի հարձակումը կասեցնել 120 ժամով: Դա անհրաժեշտ է, որ քրդերին հնարավորություն տան 5 օրում դուրս գալ սահմանամերձ գոտուց, որ Թուրքիան համարում է «անվտանգության գոտի»:
 • Էրդողանն աղբամանն է նետել Թրամփի նամակը

  Էրդողանն աղբամանն է նետել Թրամփի նամակը

  18.10.2019| 11:23
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիայի նախագահին նամակ է գրել Սիրիայի քրդական տարածքներում ռազմական գործողությունները սկսելուց առաջ: Էրդողանը նամակը նետել է աղբամանը:
 • Բորիս Ջոնսոնի ու բրեկզիտի հարցը կլուծվի շաբաթ օրը

  Բորիս Ջոնսոնի ու բրեկզիտի հարցը կլուծվի շաբաթ օրը

  18.10.2019| 11:20
  Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ բրեկզիտի հարցում համաձայնության է հասել ԵՄ-ի հետ: Բրյուսելը հաստատում է: Բորիս Ջոնսոնը Թվիթերում գրել է. «Մենք ունենք հիանալի նոր համաձայնություն, որ մեզ է վերադարձնում վերահսկողությունը»:
 • Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  18.10.2019| 01:24
  2040 թվա­կա­նի հե­ռա­նկա­րը ձեզ ծա­նոթ է՝ չորս մի­լիոն բնակ­չու­թյամբ, ա­պա­հով ու բա­րե­կե­ցիկ Հա­յաս­տա­նը: Նա­խորդ վար­չա­պետ Սերժ Սարգ­սյա­նի խայծն էր: Այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը մեր ե­րա­զած ա­պա­գան հե­ռաց­րին ևս 10 տա­րով՝ մինչև 2050 թվա­կա­նը:
 • Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

  Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

  18.10.2019| 01:20
  Դար­ձյալ ստիպ­ված ենք խո­սե­լու այն մա­սին, թե 2018 թվա­կանն ինչ­քան պա­ռակ­տեց հայ հան­րու­թյա­նը։ Հի­մա «հե­ղա­փո­խա­կան կա­ռա­վա­րու­թյու­նը» շտա­պել է երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին շշ­մեց­նել կեղծ տվյալ­նե­րով, թե իբր Հա­յաս­տա­նում ա­մեն ինչ «ա­ճում է»։
 • ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յու­նը քիչ թե շատ օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի խն­դի­րը լու­ծե­լու հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չու­նի

  ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յու­նը քիչ թե շատ օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի խն­դի­րը լու­ծե­լու հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չու­նի

  18.10.2019| 01:15
  Ո­րո­շա­կի դա­դա­րից հե­տո, ին­չը հիմ­նա­կա­նում պայ­մա­նա­վոր­ված էր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան և տն­տե­սա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով՝ WCIT հա­մաշ­խար­հա­յին հա­մա­ժո­ղով, ԵԱՏՄ գա­գա­թա­ժո­ղո­վով, ո­րոնք հա­յաս­տա­նյան մե­դիա­դաշ­տի և քն­նար­կում­նե­րի գլ­խա­վոր ա­ռանցքն էին դար­ձել, կր­կին ա­ռա­ջին պլան են մղ­վում այն թե­մա­նե­րը, ո­րոնք պետք է թեժ աշ­նան հիմք հան­դի­սա­նա­յին։
 • «Ես չեմ տես­նում ար­ցա­խ­յան խնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման հնա­րա­վո­րու­թ­յուն»

  «Ես չեմ տես­նում ար­ցա­խ­յան խնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման հնա­րա­վո­րու­թ­յուն»

  18.10.2019| 01:00
  Մինչ աշ­խար­հում լուրջ զար­գա­ցում­ներ են, մեր սահ­մա­նից ոչ շատ հե­ռու պա­տե­րազմ է ըն­թա­նում, մենք մեր ներ­քին նեղ կա­ղա­պար­նե­րից դուրս չենք գա­լիս։ Ա­լիևն ար­դեն խո­սում է Զան­գե­զու­րը «հետ վե­րա­դարձ­նե­լու» մա­սին, իսկ մեր իշ­խա­նու­թյուն­ներն ամ­բող­ջո­վին ընկ­ղմ­ված են ներ­քա­ղա­քա­կան ինտ­րիգ­նե­րի մեջ։ 100 տա­րի անց էլ Թուր­քիան իր ցե­ղաս­պան ձե­ռագ­րին հա­վա­տա­րիմ է, իսկ աշ­խարհն է­լի լուռ հետևում է։ Սի­րիա­յում կա­տար­վո­ղի և մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի մար­տահ­րա­վեր­նե­րի շուրջ ենք զրու­ցել մի­ջազ­գայ­նա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Մեծ շռայ­լութ­յուն է ար­տա­քին մար­տահ­րա­վեր­նե­րից ան­տե­ղ­յակ իշ­խա­նու­թ­յուն ու­նե­նա­լը

  Մեծ շռայ­լութ­յուն է ար­տա­քին մար­տահ­րա­վեր­նե­րից ան­տե­ղ­յակ իշ­խա­նու­թ­յուն ու­նե­նա­լը

  18.10.2019| 00:51
  Բո­լո­րին էլ հաս­կա­նա­լի է, որ գործ ու­նենք ան­փորձ իշ­խա­նու­թյան հետ, ու հա­սա­րա­կու­թյունն այս ա­ռու­մով շատ հան­դուր­ժող է. այս մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում շատ բա­նե­րի վրա աչք փա­կեց։ Բայց մինչև ե՞րբ...
 • «Ա­նա­նիա», «Այս­տեղ եմ, Տեր իմ»

  «Ա­նա­նիա», «Այս­տեղ եմ, Տեր իմ»

  18.10.2019| 00:47
  Երևա­նի Սուրբ Զո­րա­վոր ե­կե­ղե­ցում, որ կա­ռուց­վել է 7-րդ դա­րում, հանգ­չում են սուրբ Ա­նա­նիա­յի մա­սունք­նե­րը: Նա ե­ղել է Հի­սու­սի 72 ա­շա­կերտ­նե­րից մե­կը: ՈՒ երբ Հի­սուսն ա­սել է. «Ա­նա­նիա», նա պա­տաս­խա­նել է «Այս­տեղ եմ, Տեր իմ»: Հե­տո նա դար­ձի է բե­րել Սո­ղո­սին ու դարձ­րել Պո­ղոս ա­ռա­քյալ՝ Հի­սու­սի ա­ջակ­ցու­թյամբ: Մեզ­նից քա­նի՞­սը այ­սօր կպա­տաս­խա­նի «Այս­տեղ եմ», ե­թե կանչ­վի:
 • «Թար­թառ» օ­պե­րա­ցիան և Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը

  «Թար­թառ» օ­պե­րա­ցիան և Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը

  18.10.2019| 00:43
  Անդ­րա­դառ­նա­լու ենք եր­կու խնդ­րի, ո­րոնք ի­րենց մեջ «ա­մենն» են պա­րու­նա­կում` Թար­թա­ռի մոտ հա­վաք­վող, Ար­ցախ մտ­նե­լու պատ­րաստ ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին և Մի­քա­յել Մի­նա­սյա­նի հոդ­վա­ծին, ա­ռա­վել ստույգ` հոդ­վա­ծի «պրո­յեկ­տում­նե­րին»: