Պատ­գա­մա­վոր­ներն ա­ռա­ջար­կում են զրո­յաց­նել «պարտ­քու­պա­հան­ջը»

Պատ­գա­մա­վոր­ներն ա­ռա­ջար­կում են զրո­յաց­նել «պարտ­քու­պա­հան­ջը»
07.02.2020 | 01:35
«Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­ներ Ար­գիշ­տի Մե­խա­կյանն ու Գևորգ Պա­պո­յա­նը հեր­թա­կան օ­րի­նա­գիծն են շր­ջա­նա­ռել՝ կապ­ված հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը զրո­յաց­նե­լու հետ: Պատ­գա­մա­վոր­ներն այժմ աշ­խա­տում են «Հո­ղի հար­կի մա­սին» օ­րեն­քում լրա­ցում­ներ կա­տա­րե­լու նա­խագ­ծի վրա, ըստ ո­րի, հո­ղը վա­ճա­ռող կամ նվի­րատ­վու­թյուն ա­նող ան­ձը, նախ­քան գոր­ծար­քը, պետք է պար­տա­վոր­վի զրո­յաց­նել տվյալ հո­ղի մա­սով հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը: Հի­շեց­նենք, որ սրա­նից ա­ռաջ էլ Մե­խա­կյանն ու Պա­պո­յա­նը նմա­նա­տիպ փա­թեթ էին մշա­կել ան­շարժ գույ­քի մա­սով, ին­չին ա­ռա­ջին ըն­թերց­մամբ Աժ-ն դրա­կան գնա­հա­տա­կան էր տվել:
«Հա­ճախ է պա­տա­հում, որ գոր­ծարք ա­նե­լուց հե­տո մար­դիկ տե­ղե­կա­նում են, որ հո­ղի կամ գույ­քի մա­սով չմար­ված հարկ կա և հող կամ գույք գնո­ղը ստիպ­ված է լի­նում նաև կու­տակ­ված հար­կե­րը մա­րել, քա­նի որ, ըստ գոր­ծող օ­րեն­սդ­րու­թյան, ե­թե վա­ճա­ռո­ղը չի զրո­յաց­նում գույ­քա­հար­կի կամ հո­ղի հար­կի մա­սով իր պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը, ա­պա այն անց­նում է նոր սե­փա­կա­նա­տի­րո­ջը: Մեր կող­մից ա­ռա­ջարկ­վող օրեն­սդ­րա­կան փա­թե­թը թույլ կտա կան­խա­կա­լել նմա­նա­տիպ մի­ջա­դե­պերն ու կող­մե­րին ա­զա­տել ա­վե­լորդ գլ­խա­ցա­վան­քից և վե­ճե­րից: Մար­դիկ կան, որ, օ­րի­նակ, 2016-ին տուն են գնել, այ­նու­հետ ի­մա­ցել, որ տան վրա տա­րի­նե­րի չմար­ված հարկ կա: Այդ մար­դիկ 2016-ից հե­տո մինչ օրս պար­տա­ճա­նա­չո­րեն վճա­րում են բո­լոր հար­կե­րը, բայց «ժա­ռան­գած» հար­կե­րը չեն վճա­րում՝ հա­մա­րե­լով դա ա­նար­դար: Այս նա­խա­գի­ծը նմա­նօ­րի­նակ դեպ­քե­րը բա­ցա­ռե­լուն ու ո­լոր­տում առ­կա քա­ղի­րա­վա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը հս­տա­կեց­նե­լուն է միտ­ված»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց պատ­գա­մա­վոր Ար­գիշ­տի Մե­խա­կյա­նը:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3473

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ