Ասում են...

Ասում են...
29.09.2020 | 00:51

...թե ի պա­տիվ պաշտ­պա­նու­թ­յան նա­խա­րա­րու­թ­յան, պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րի այս օ­րե­րին ՀՀ ռազ­մա­կան ղե­կա­վա­րու­թ­յու­նը կարևո­րել ու հաշ­վի է ա­ռել նախ­կին ու ներ­կա բո­լոր բարձ­րաս­տի­ճան զին­վո­րա­կան­նե­րի փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թ­յուն­ներն ու նրանց ա­ջակ­ցու­թ­յու­նը։ «Բա­նա­կում հին ու նոր չկա» տրա­մա­բա­նու­թ­յան շր­ջա­նա­կում զին­ված ու­ժե­րի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը հա­մա­կար­գում ներգ­րա­վել են պա­տե­րազ­մի բո­վով ան­ցած, ժա­մա­նա­կին կարևոր դե­րա­կա­տա­րում ու­նե­ցած ան­ձանց, ո­րոնք այս ողջ ըն­թաց­քում կա­պի մեջ են ե­ղել ՊՆ-ի հետ։

Դիտվել է՝ 17323

Մեկնաբանություններ