• Էրգ­րա­կա­րոտ ծնող­նե­րի կող­քին մի խն­կե­լի շի­րիմ էլ ա­վե­լա­ցավ

  Էրգ­րա­կա­րոտ ծնող­նե­րի կող­քին մի խն­կե­լի շի­րիմ էլ ա­վե­լա­ցավ

  10.07.2020| 01:05
  Գաղ­տա­գո­ղի մա­հը մեր շար­քե­րից խլեց պե­տու­թյան բարձ­րա­գույն ու­սում­նա­կան, գի­տակր­թա­կան հա­մա­կար­գի հմուտ կազ­մա­կեր­պիչ, նշա­նա­վոր տն­տե­սա­գետ, եր­կա­րա­մյա բազ­մա­վաս­տակ ման­կա­վարժ, ան­վա­նի գիտ­նա­կան, ակ­տիվ մտա­վո­րա­կան, տն­տե­սա­գի­տու­թյան դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր ԳՐԻ­ԳՈՐ Ե­ՂԻ­ՇԵԻ ԿԻ­ՐԱ­ԿՈ­ՍՅԱ­ՆԻՆ։
 • Թե ինչ­պես ե­կավ չոր­րորդ ընտ­ր­յա­լի վերջը

  Թե ինչ­պես ե­կավ չոր­րորդ ընտ­ր­յա­լի վերջը

  03.07.2020| 00:43
  ՈՒ­ղիղ կես­գի­շե­րին տա­րի­քը վա­ղուց ա­ռած, կյան­քում ա­մեն ինչ տե­սած Կի­նը մի ան­գամ էլ նա­յեց ժա­մա­ցույ­ցին և, ար­դեն կաս­կած չու­նե­նա­լով, որ էս մի Ընտ­րյալն էլ է ի­րեն բա­ցա­հայ­տո­րեն դա­վա­ճա­նում, ինքն ի­րեն ո­րո­շում կա­յաց­րեց ու գնաց խոր­դա­նո­ցի կող­մը:
 • Տիգ­րան ՈՒ­րի­խա­ն­յանն ու՜ր, վար­չա­պետն ու Էդ­մոն Մա­րու­ք­յա­նը ուր

  Տիգ­րան ՈՒ­րի­խա­ն­յանն ու՜ր, վար­չա­պետն ու Էդ­մոն Մա­րու­ք­յա­նը ուր

  30.06.2020| 00:45
  ...Եր­կու պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մեկն էր, որ կռա­հե­լով ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի նկա­տո­ղու­թյան տո­նով հի­շե­ցու­մը, վայր­կե­նա­պես նա­խա­հար­ձակ ե­ղավ՝ ես դի­մա­կով եմ։ Կռա­հե­ցիք, խոս­քը բժշ­կա­կան դի­մակ կրել-չկ­րե­լու և Տիգ­րան ՈՒ­րի­խա­նյա­նի մա­սին է։
 • Օխլո­սը չա­փից դուրս է խե­լոք, խե­լա­ցի դե­մո­սի ձայնն էլ կա­րե­լի է խլաց­նել

  Օխլո­սը չա­փից դուրս է խե­լոք, խե­լա­ցի դե­մո­սի ձայնն էլ կա­րե­լի է խլաց­նել

  30.06.2020| 00:30
  «Հե­ղա­փո­խու­թյու­նը ծրագ­րում են փի­լի­սո­փա-տե­սա­բան­նե­րը, ի­րա­գոր­ծում՝ ռո­ման­տիկ­նե­րը, վա­յե­լում՝ ստա­հակ­նե­րը»:
 • Ընդ­դի­մա­դիր եր­կու թևե­րից յու­րա­քանչ­յու­րը, չի բա­ցառ­վում, իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յան իր ճա­նա­պար­հը ընտ­րի, ա­ռան­ձին ֆոր­մատ­նե­ր ստեղ­ծի, ո­րոնք հե­տա­գայում գու­ցե միավորվեն

  Ընդ­դի­մա­դիր եր­կու թևե­րից յու­րա­քանչ­յու­րը, չի բա­ցառ­վում, իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յան իր ճա­նա­պար­հը ընտ­րի, ա­ռան­ձին ֆոր­մատ­նե­ր ստեղ­ծի, ո­րոնք հե­տա­գայում գու­ցե միավորվեն

  26.06.2020| 00:50
  Այն‚ որ ՀՀ նախ­կին նա­խա­գահ­ներ Ռո­բերտ Քո­չա­րյանն ու Սերժ Սարգ­սյա­նը երկ­րորդ նա­խա­գա­հի խա­փան­ման մի­ջո­ցը փոխ­վե­լուց հե­տո կա­րող էին հան­դի­պել‚ շատ մեծ ա­նակն­կալ չէր։ Եր­կու հին ըն­կեր­ներն ու գոր­ծըն­կեր­ներն այ­սօր պաշ­տո­նա­պես գտն­վում են գոր­ծող իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին ընդ­դի­մա­դիր բևե­ռում։
 • Սկսվե՜ց

  Սկսվե՜ց

  25.06.2020| 12:44
  Ներկայացվող հրապարակախոսության համար «Հրապարակ» օրաթերթի խմբագրություն են զանգահարել ոստիկանության քրեական վարչությունից և տեղեկացրել, որ ստացել են դատախազի գրությունը, որտեղ վերջինս հրահանգել է «ուսումնասիրել «Հրապարակի» հեղինակ Էդիկ Անդրեասյանի «Բռնապետիկն ու մենք» հոդվածում առկա հանգամանքները և լուծել հեղինակին քրեաիրավական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը»։
 • Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  Թուր­քիա և Հա­րա­վա­յին Կով­կաս. ռազ­մա­վա­րա­կան մշու­շը տա­րած­վում է

  12.06.2020| 01:55
  Բուռն էր 2020 թ. մա­յի­սի վեր­ջը, և մենք ջա­նա­ցել ենք ըն­թեր­ցող­նե­րին ժա­մա­նա­կին տե­ղե­կաց­նել, թե ինչ­պես, չնա­յած կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մայ­նա­ճա­րա­կին, գործ­նա­կա­նում աշ­խար­հի բո­լոր եր­կր­նե­րը, նրանց թվում՝ Հա­յաս­տա­նի հարևան­նե­րը, շա­րու­նա­կում են պատ­րաստ­վել ա­նակն­կալ­նե­րով լի ինչ-որ սցե­նա­րի։
 • Մենք մա­զո­խիստ­նե՞ր ենք

  Մենք մա­զո­խիստ­նե՞ր ենք

  09.06.2020| 00:57
  Ես` ՀՀ հպարտ քա­ղա­քա­ցի Ստյո­պա Խո­յե­ցյանս, ծն­ված 1935 թ. Ար­թի­կի շր­ջա­նի Հնա­բերդ գյու­ղում, ան­կու­սակ­ցա­կան, մաս­նա­գի­տու­թյամբ գյու­ղատն­տե­սու­թյան ին­ժե­ներ-մե­խա­նիկ, տեխ­նի­կա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, ան­կա­խու­թյան 25 տա­րի­նե­րին գյու­ղատն­տե­սու­թյան մե­քե­նա­յաց­ման ԳՀԻ-ի տնօ­րեն, խնդ­րում եմ, իմ քվեով վար­չա­պետ դար­ձած, քա­ղա­քա­ցի Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին, ծա­ռա­յո­ղա­կան հե­տաքն­նու­թյուն սկ­սել է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րար Տիգ­րան Խա­չատ­րյա­նի նկատ­մամբ, վեր­ջի­նիս կող­մից մեր գիտ­նա­կան­նե­րի ստեղ­ծած, բնա­պահ­պան, շու­կա­յում մր­ցու­նակ, ո­րա­կյալ, կա­թի ու մսի ար­տադ­րու­թյան ա­ճը խթա­նող ՏԵԽ­ՆՈ­ԼՈ­ԳԻԱ­ՅԻ ԵՎ ՄԵ­ՔԵ­ՆԱ­ՅԻ ներդ­րու­մը կա­սեց­նե­լու հա­մար` «ա­ռա­ջար­կու­թյու­նը նպա­տա­կա­յին չէ» չբա­ցատր­վող, ան­հաս­կա­նա­լի պատ­ճա­ռա­բա­նու­թյամբ:
 • Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  09.06.2020| 00:35
  Բնա­կան է, որ Հա­յաս­տա­նում հին ու նոր քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի միջև ծա­վալ­ված կե­նաց ու մա­հու պայ­քա­րի պայ­ման­նե­րում պի­տի ծն­վեին նոր «եր­րորդ» կու­սակ­ցու­թյուն­ներ, դա­շինք­ներ, շար­ժում­ներ՝ փորձ­ված ու ան­փորձ, նո­րըն­ծա թե հնաոճ և այլն:
 • Հա­խուռն մտ­քի գե­նե­րա­ցու­մը «ստուկ» է տա­լու

  Հա­խուռն մտ­քի գե­նե­րա­ցու­մը «ստուկ» է տա­լու

  05.06.2020| 00:55
  Ան­կա­խու­թյան հռ­չա­կու­մից ցայ­սօր ժո­ղո­վուր­դը զգա­ցել է հան­րա­պե­տու­թյան 4 նա­խա­գահ­նե­րի (մի­ջին հաշ­վով` 7 տա­րին մեկ) և 14 վար­չա­պետ­նե­րի (720 օ­րը լրա­նա­լու պես) «համն ու հո­տը»։