Բա որ հա­սավ բա­նա­կի պա­հուս­տին

Բա որ հա­սավ բա­նա­կի պա­հուս­տին
20.03.2020 | 01:54
Երբ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տում մեկ-մեկ թվար­կում է Հա­յաս­տա­նի ու­նե­ցած սնն­դի պա­շար­ներն ու ինչ­քան ժա­մա­նակ այն կբա­վա­րա­րի, ու­զում ես հաս­կա­նալ` այս երկ­րում ընդ­հան­րա­պես անվ­տան­գու­թյան ա­ռու­մով մտա­հոգ պաշ­տո­նյա մնա­ցե՞լ է։ Նոր­մա՞լ է, որ կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ռա­ջին դեմ­քը մեր ու­նե­ցած հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի կոնկ­րետ ժամ­կետն է նշում, իսկ ԱԱԾ պե­տը գլու­խը կախ լսում է։ Այս­պես են խու­ճա­պը զս­պում՝ ա­վե­լի վտան­գա­վոր «հոս­քա­գիծ» բա­ցե­լով։ Թե՞ մտա­ծում են` ի­րենց միայն երկ­րի ներ­սում են լսում, ոչ մե­կը դր­սից չի հաշ­վար­կում, թե քա­նի օ­րում կա­րող են սահ­ման­նե­րը փա­կել ու առն­վազն չորս կող­մից աք­ցա­նի մեջ վերց­նել Հա­յաս­տա­նը։
Չնա­յած այս ա­ռու­մով էլ վա­խե­նա­լու բան, պարզ­վում է, չու­նենք։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ «մի­գու­ցե մենք աշ­խար­հին ա­պա­ցու­ցենք, որ մենք ա­մե­նաար­դյու­նա­վետ ձևով կա­րող ենք ապ­րել ամ­բող­ջու­թյամբ փակ սահ­ման­նե­րով»։ ՈՒ­րեմն էլ ի՞նչ դարդ ու­նենք, մենք մեզ լրիվ հե­րիք ենք, ինչ ենք ա­նում բաց սահ­ման­ներն ու աշ­խար­հի հետ կա­պը։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 4704

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ