Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Ելիզավետա II տարածքներ է կորցնում

  Ելիզավետա II տարածքներ է կորցնում

  18.09.2020| 11:25
  Կղզի պետություն Բարբադոսը մտադիր է հանրապետություն դառնալ և թագուհի Ելիզավետա II այլևս երկրի ղեկավար չի լինի:
 • Կորոնավիրուս՝ ԱՀԿ-ն նորից աղետ է գուժում

  Կորոնավիրուս՝ ԱՀԿ-ն նորից աղետ է գուժում

  18.09.2020| 11:22
  Ջոն Հոպկինսի համալսարանի տվյալներով՝ աշխարհում հիվանդացածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 30 միլիոնին (29,6 միլիոն), մահացել է 935,8 հազար մարդ: Իրավիճակը լուրջ է Հնդկաստանում՝ 5 միլիոն վարակված, որ երկրորդ ցուցանիշն է ԱՄՆ-ից հետո: 82 000 մարդ մահացել է (երրորդն ԱՄՆ-ից ու Բրազիլիայից հետո):
 • Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  18.09.2020| 00:50
  Հա­յաս­տա­նի հարևան­ներն են ոչ միայն թշ­նա­մա­կան Թուր­քիան և «Ապ­շե­րո­նյան խա­նու­թյու­նը», այլև Վրաս­տանն ու հզոր Ի­րա­նը։ Եվ չտես­նել, որ Ի­րանն ու­ժեղ թա­փով պատ­րաստ­վում է տա­րա­ծաշր­ջա­նի ինչ-որ կտ­րուկ փո­փո­խու­թյուն­նե­րի, կն­շա­նա­կի շատ հե­ռու լի­նել քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից։
 • Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  18.09.2020| 00:47
  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան՝ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան՝ «Իմ քայ­լի» ար­ձա­գանքն ու պահ­ված­քը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­սած, եղ­կե­լի էր: Իշ­խա­նու­թյան ե­կած­նե­րը, որ ի­րենց հռ­չա­կել են սի­րո և հան­դու­ժո­ղա­կա­նու­թյան մթ­նո­լոր­տի տա­րա­ծող­ներ ու քա­րո­զի­չեր, չեն հաշտ­վում են ցան­կա­ցած քն­նա­դա­տու­թյան հետ:
 • Սո­րո­ս­յան թևը մեծ պայ­քար է սկ­սում հե­ղա­փո­խու­թ­յան ի­դեալ­նե­րից շեղ­ված իշ­խա­նա­կան թի­մի դեմ

  Սո­րո­ս­յան թևը մեծ պայ­քար է սկ­սում հե­ղա­փո­խու­թ­յան ի­դեալ­նե­րից շեղ­ված իշ­խա­նա­կան թի­մի դեմ

  18.09.2020| 00:44
  Այն, ինչ տե­ղի ու­նե­ցավ իշ­խա­նու­թյան ներ­սում Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի ե­րեք դա­տա­վոր­նե­րի ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո, շատ նման էր հզոր ռում­բի պայ­թյու­նի։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  18.09.2020| 00:41
  ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թացք են ար­ձա­նագ­րում։ Սկզ­բում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նրան սե­փա­կան «մարմ­նով» ծած­կեց՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա է վերց­նում, հի­մա, սա­կայն, լռում է։
 • «Չի բա­ցառ­վում, որ Արևմուտ­քը փո­խի Փա­շի­ն­յա­նին, իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յան երկ­րորդ փուլ ի­րա­կա­նաց­նի»

  «Չի բա­ցառ­վում, որ Արևմուտ­քը փո­խի Փա­շի­ն­յա­նին, իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յան երկ­րորդ փուլ ի­րա­կա­նաց­նի»

  18.09.2020| 00:37
  «Ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյուն» նա­խա­ձեռ­նու­թյան հա­մա­կար­գող խմ­բի ան­դամ ՀԱՅԿ ՆԱՀԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ Հա­յաս­տա­նում կա­տար­վող զար­գա­ցում­նե­րը վտան­գա­վոր ու կոր­ծա­նա­րար է հա­մա­րում, քա­նի որ խե­ղա­թյուր­վում են ազ­գա­յին նկա­րա­գիրն ու բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րը։
 • Փա­շի­ն­յան-Ծա­ռու­կ­յան հա­կա­մար­տու­թ­յու­նը կանգ չի առ­նի

  Փա­շի­ն­յան-Ծա­ռու­կ­յան հա­կա­մար­տու­թ­յու­նը կանգ չի առ­նի

  18.09.2020| 00:31
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ ի ա­ջակ­ցու­թյուն կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի Facebook-ի գրա­ռու­մը, որն ուղ­ղա­կիո­րեն ուղղ­ված էր «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նին և նրա «մութ ան­ցյա­լին», վեր­ջի­նը չի լի­նի:
 • Տե­րը մենք ենք, դուք ա­ղետ եք

  Տե­րը մենք ենք, դուք ա­ղետ եք

  18.09.2020| 00:29
  Ճա­նաչ­ված հրա­պա­րա­կա­գիր, տն­տե­սա­կան մշա­կու­թա­բան ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ ԴԱ­ԴԱ­ՅԱ­ՆԻ «Ա­յո, այ­սօր տե­րը ես եմ` հաղ­թա­նա­կած հա­յը ու չեմ ու­զում, որ վա­ղը թշ­նա­մին տեր դառ­նա» հոդ­վա­ծը («Ի­րա­տես» թիվ 57 (2020 թ.) հայ­կա­կան կյան­քի հա­րյու­րա­մյա վա­ղե­մու­թյան մի դր­վագ է, ո­րը հա­մա­հունչ է մեր օ­րե­րին։
 • Վտան­գա­վոր տա­րածք եք մտ­նում

  Վտան­գա­վոր տա­րածք եք մտ­նում

  18.09.2020| 00:27
  Քա­ղա­քա­կան բա­նա­վե­ճի նշա­ձողն այս իշ­խա­նու­թյունն այն­քան է ի­ջեց­րել, որ հասց­րել է մարդ­կանց անձ­նա­կան կյան­քը քրք­րե­լու և այդ ա­մե­նը ան­վր­դով հան­րայ­նաց­նե­լու աս­տի­ճա­նի։ Ե­թե այս ա­մենն ի­րա­կա­նաց­նի կա­ռա­վա­րու­թյան մի­ջին օ­ղա­կի մի չի­նով­նիկ, կա­րե­լի է «գյուղ չկա, որ շուն չլի­նի» տրա­մա­բա­նու­թյան մեջ հաս­կա­նալ, սա­կայն երբ դա ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով (վար­չա­պետ, նա­խա­րար) է ի­րա­կա­նաց­վում, հաս­կա­նում ես, որ գործ ու­նես բո­լոր տա­բու­նե­րը, բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րը ան­տե­սող, ա­վե­լի ճիշտ՝ դրանք չու­նե­ցող և մարդ­կանց անձ­նա­կան տա­րած­քը ներ­խու­ժող խմ­բա­կի հետ։