• «Ար­ցա­խի կո­րուս­տը հայ ժո­ղովր­դի հա­մար հս­կա կո­րուստ մըն է»

  «Ար­ցա­խի կո­րուս­տը հայ ժո­ղովր­դի հա­մար հս­կա կո­րուստ մըն է»

  01.12.2020| 01:44
  Ա­վո­յի հետ ծա­նո­թա­ցա 1991-ի փետր­վա­րի 4-ին։ Շատ ձյուն էր ե­կել, գյու­ղում է­լեկտ­րա­կան հո­սանք չկար։ Որ­պես ջո­կա­տի հրա­մա­նա­տար՝ նս­տած էի գյու­ղի գրա­սե­նյա­կում։ Հս­կում էինք Ղա­րա­դաղ­լուի դիր­քե­րը։ Ջո­կա­տում 66 մարդ էր ընդգրկված։ Մթ­նով 4 հո­գի ե­կան։
 • Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  01.12.2020| 01:40
  Պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան մեջ ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, նշ­ված կամ (և) այլ հան­ցանք­նե­րում թերևս նաև ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին նա­խա­րար Դա­վիթ Տո­նո­յա­նի, նշ­ված նա­խա­րա­րու­թյան նախ­կին ու ներ­կա հա­մա­պա­տաս­խան պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց մեղ­քը հիմ­նա­վոր­վում է նաև հետևյալ փաս­տե­րով:
 • «Ա­մեն վայրկ­յան դր­ված է մի ամ­բողջ հայ­րե­նի­քի, հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թ­յան հար­ցը»

  «Ա­մեն վայրկ­յան դր­ված է մի ամ­բողջ հայ­րե­նի­քի, հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թ­յան հար­ցը»

  01.12.2020| 01:33
  Դի­մում եմ գի­տա­կից‚ տրա­մա­բա­նող‚ մտա­ծող մարդ­կանց‚ ու­սու­ցիչ­նե­րին‚ դա­սա­խոս­նե­րին‚ գի­տա­կան ո­լոր­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին‚ յու­րա­քան­չյու­րին՝ ու՞մ եք կր­թում‚ ի՞նչ եք ա­նում։
 • Դա­վա­ճա­նի ստո­րագ­րու­թ­յամբ սր­բա­վայրն ընկ­նե­լու էր ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի ձեռքն ու պղծ­վե­լու, ե­թե…

  Դա­վա­ճա­նի ստո­րագ­րու­թ­յամբ սր­բա­վայրն ընկ­նե­լու էր ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի ձեռքն ու պղծ­վե­լու, ե­թե…

  01.12.2020| 01:22
  Բա­վա­կան է միայն ա­սել, որ 2007 թվա­կա­նին հաս­տատ­վել է այն ա­վան­դու­թյու­նը, ըստ ո­րի, Դա­դի­վան­քը հիմ­նադր­վել է սուրբ Թա­դեոս ա­ռա­քյա­լի հետևորդ և ա­շա­կերտ, քրիս­տո­նեա­կան քա­րոզ­չու­թյան հա­մար նա­հա­տակ­ված սուրբ Դա­դիի գե­րեզ­մա­նի տե­ղում:
 • Թուր­քիան մուտք է գոր­ծել տա­րա­ծաշր­ջան ու Ար­ցա­խից սպառ­նում է և՛ Ի­րա­նին, և՛ Ռու­սաս­տա­նին

  Թուր­քիան մուտք է գոր­ծել տա­րա­ծաշր­ջան ու Ար­ցա­խից սպառ­նում է և՛ Ի­րա­նին, և՛ Ռու­սաս­տա­նին

  01.12.2020| 01:20
  Գրե­թե ա­մեն օր հա­մա­ցան­ցը «տա­րօ­րի­նակ» նո­րու­թյուն­ներ է հրամց­նում։ Դժ­վար է հաս­կա­նալ, թե դրան­ցից որն է կեղ­ծիք, ո­րը՝ հա­վաս­տի տվյալ։ Բայց հի­մա ինչ էլ ձեռ­նար­կեն Ռու­սաս­տանն ու Ի­րա­նը, մենք պետք է հս­տակ գի­տակ­ցենք. նրանք Հա­յաս­տանն ու հա­յե­րին չէ, որ «փր­կում» են։
 • Իշխա­նու­թ­յունն ի զո­րու չէ վե­րա­դարձ­նե­լու հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րին

  Իշխա­նու­թ­յունն ի զո­րու չէ վե­րա­դարձ­նե­լու հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րին

  01.12.2020| 01:15
  Կա­պի­տու­լյա­ցիա­յի խայ­տա­ռակ հայ­տա­րա­րու­թյան ա­մե­նա­թե­րի կամ բաց կող­մե­րից մեկն էլ այն է, որ դրա­նում որևէ խոսք չկա ռազ­մա­գե­րի­նե­րի վե­րա­դար­ձի մա­սին: Մինչ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը տար­ված է «Իմ մեղ­քը» պա­տում­նե­րի շարք գրե­լով, հայ գե­րի­նե­րի հետ­վե­րա­դար­ձի հար­ցը գնա­լով ա­վե­լի է բար­դա­նում: Ըստ տար­բեր աղ­բյուր­նե­րի՝ հայ գե­րի­նե­րի թի­վը հաս­նում է 150-ի:
 • «Ի՞նչ ի­մա­նամ, թե էդ մար­դու խել­քին ինչ է փչել»

  «Ի՞նչ ի­մա­նամ, թե էդ մար­դու խել­քին ինչ է փչել»

  01.12.2020| 01:13
  Երբ գլ­խա­վոր դա­վա­ճա­նին ար­դա­րաց­նե­լու հա­մար այ­սօր աջ ու ձախ այլ դա­վա­ճան­ներ են փնտ­րում, չգի­տես՝ լա՞ս, թե՞ խն­դաս։ Ար­ցա­խյան բո­լոր պա­տե­րազմ­նե­րի բո­վով ան­ցած ար­ցախ­ցի գե­նե­րալ­նե­րին հե­րիք չէ 2,5 տա­րի վար­կա­բե­կե­ցին, հի­մա էլ ո­մանց «դու­խը» հե­րի­քում է ա­սե­լու, որ նրանք են ի­րենց բնօր­րա­նը հանձ­նել։ Նա­խօ­րեին նման հայ­տա­րա­րու­թյամբ հան­դես ե­կավ ա­զա­տա­մար­տիկ Ժո­րա Սա­փե­յա­նը, և ծնուն­դով հադ­րութ­ցի, «Ար­ցա­խի հե­րոս» Ար­թուր Ա­ղա­բե­կյա­նին մե­ղադ­րեց Հադ­րու­թը հանձ­նե­լու մեջ։
 • Կռա­պաշ­տու­թ­յու­նը քան­դեց Հա­յաս­տա­նը

  Կռա­պաշ­տու­թ­յու­նը քան­դեց Հա­յաս­տա­նը

  01.12.2020| 00:57
  «Ես նա­խան­ձա­վոր Աստ­ված եմ, իմ փառ­քը ու­րի­շին չեմ տա». Կտա­կա­րա­նի այս տո­ղե­րը հետևյալ միտ­քը հու­շե­ցին. «Փա­շի­նյա­նին ժո­ղո­վուր­դը որ­պես տեր ու փր­կիչ ըն­դու­նեց, հե­տո նա ին­քը Վա­տի­կա­նում հայ­տա­րա­րեց. «Ես Քրիս­տո­սի պես ե­կել եմ՝ սեր եմ քա­րո­զում»։
 • «Այ­սօր մենք իշ­խա­նու­թ­յուն չու­նենք, մեր քա­ղա­քա­ցի­ներն ան­տե­րու­թ­յան են մատն­ված»

  «Այ­սօր մենք իշ­խա­նու­թ­յուն չու­նենք, մեր քա­ղա­քա­ցի­ներն ան­տե­րու­թ­յան են մատն­ված»

  01.12.2020| 00:54
  Ակն­հայտ է, որ ազ­գի գլ­խին բե­րած այս ար­հա­վիր­քով Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ար­դեն կանգ­նած է բա­րո­յա­կան, պատ­մա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան ա­ռաջ, սա­կայն նրան սպա­սում է նաև քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն։ Սահ­մա­նադ­րա­գետ ԳՈՀԱՐ ՄԵ­ԼՈ­ՅԱ­ՆԸ մեզ հետ զրույ­ցում նշեց, որ 2,5 տար­վա ըն­թաց­քում այս իշ­խա­նու­թյունն այն­քան հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան քայ­լեր է ի­րա­կա­նաց­րել, որ բա­ցի Փա­շի­նյա­նից, շա­տե­րը պի­տի հայ­տն­վեն ամ­բաս­տա­նյա­լի ա­թո­ռին։
 • Իսկ Ար­ցա­խի՞ն ին­չու շնոր­հա­կա­լու­թ­յուն չեք հայտ­նում

  Իսկ Ար­ցա­խի՞ն ին­չու շնոր­հա­կա­լու­թ­յուն չեք հայտ­նում

  01.12.2020| 00:45
  Օ­րերս Հա­յաս­տա­նի «ինք­նիշ­խան­նե­րը» խիստ խոց­վել էին, որ Ար­ցա­խում դպ­րո­ցա­կան­նե­րը շնոր­հա­կա­լու­թյուն էին հայտ­նել Ռու­սաս­տա­նին՝ ի­րենց դպ­րո­ցը վե­րա­նո­րո­գե­լու հա­մար։ Այդ մտա­հոգ­նե­րը գու­ցե ա­սեն՝ աշ­խար­հում կա՞ մի ծնող, որ իր ե­րե­խա­յին վա­ճա­ռի ու­րի­շին, հե­տո այդ ե­րե­խան շուռ գա ու շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նի։ Չկա։