• Ինչ դա­սեր է տա­լիս հա­մա­վա­րա­կը

  Ինչ դա­սեր է տա­լիս հա­մա­վա­րա­կը

  10.04.2020| 13:46
  Լավ խոսք կա՝ չկա չա­րիք ա­ռանց բա­րի­քի։ Այս վտան­գա­վոր վի­րու­սը որ­քան մեծ վնաս­ներ բե­րեց աշ­խար­հին, նույն­քան էլ բա­վա­կան շատ խն­դիր­նե­րի ստի­պեց այլ աչ­քով ու այլ տե­սան­կյու­նից նա­յել։ Այս վե­րա­հաս վտան­գից քիչ կո­րուստ­նե­րով դուրս կգան այն պե­տու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք կկա­րո­ղա­նան ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը ճիշտ գնա­հա­տել ու դրա­նից դա­սեր քա­ղել։
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին աշ­խար­հա­փո­փո­խու­թ­յուն

  Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին աշ­խար­հա­փո­փո­խու­թ­յուն

  10.04.2020| 13:15
  Բնա­կան է, որ ռու­սաս­տա­նյան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի քն­նար­կում­նե­րի գե­րա­դաս թե­ման ևս կո­րո­նա­վի­րուսն է ու նրա ա­ռա­ջաց­րած բա­զում հրա­տապ խն­դիր­նե­րը: Ան­շուշտ ան­չափ դժ­վար է հա­մա­ճա­րա­կը վե­րահս­կել Ռու­սաս­տա­նի նման հի­րա­վի ան­ծայ­րա­ծիր երկ­րում:
 • Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  10.04.2020| 13:11
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան գե­րա­գույն գլ­խա­վոր մա­նի­պու­լյա­տոր, հայտ­նի ստա­խոս ու բան­սար­կու, ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ապ­րի­լի 6-ին իր ֆեյս­բու­քյան լայ­վի ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նեց նաև ՀՀ քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի կո­մի­տեի վե­րա­բե­րյալ հար­ցին:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  10.04.2020| 13:04
  Աշ­խար­հում ա­ճում են աղ­մուկն ու խու­ճա­պը։ Կար­ծում ենք` ի­րա­վի­ճա­կը հեշ­տաց­րել են բազ­մա­թիվ խնդ­րա­հա­րույց հար­ցեր, ո­րոնք ան­խախ­տե­լիո­րեն ծա­ռա­ցած էին ինչ­պես աշ­խար­հի գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րի, այն­պես էլ զա­նա­զան «հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի» և «Է­մի­րու­թյուն­նե­րի» մանր իշ­խա­նիկ­նե­րի աչ­քե­րի առջև։
 • «Ես հս­տակ տե­ղե­կու­թ­յուն ու­նեմ, որ պատ­վաս­տա­ն­յու­թի ան­վան տակ ցան­կա­նում են ի­րա­կա­նու­թ­յուն դարձ­նել մարդ­կանց «չի­պա­վոր­ման» ծրա­գի­րը»

  «Ես հս­տակ տե­ղե­կու­թ­յուն ու­նեմ, որ պատ­վաս­տա­ն­յու­թի ան­վան տակ ցան­կա­նում են ի­րա­կա­նու­թ­յուն դարձ­նել մարդ­կանց «չի­պա­վոր­ման» ծրա­գի­րը»

  10.04.2020| 12:45
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ՄԱ­ՐԻ­ՆԱ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԸ։
 • Դեղամիջոց, որ կարող է կասեցնել կորոնավիրուսի բազմացումը. ավստրալացի գիտնականների բացահայտումը

  Դեղամիջոց, որ կարող է կասեցնել կորոնավիրուսի բազմացումը. ավստրալացի գիտնականների բացահայտումը

  10.04.2020| 11:28
  «Իվերմեկտին» դեղամիջոցը կարող է կասեցնել կորոնավիրուսի բազմացումը: Այս մասին գրում է Газета-ն՝ հղում անելով Ավստրալիայի Մոնաշի համալսարանի և Մելբուրնի թագավորական հոսպիտալի գիտնականների կատարած հետազոտությանը:
 • Կորոնավիրուսը փոխում է Երկիր մոլորակի «կենսակերպը»

  Կորոնավիրուսը փոխում է Երկիր մոլորակի «կենսակերպը»

  10.04.2020| 11:23
  Փետրվարի 3-ից մարտի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Չինաստանում ածխաթթու գազի արտանետումները կրճատվել են ամենաքիչը 25 %-ով: Դա պայմանավորված է հանգամանքով, որ ծանր արդյունաբերության մի շարք գործարաններ այդ օրերին չեն գործել, հետևաբար քիչ են եղել արտանատումները:
 • Ճապոնիան արտակարգ դրություն սահմանեց՝ 1 ամիս

  Ճապոնիան արտակարգ դրություն սահմանեց՝ 1 ամիս

  07.04.2020| 11:04
  Ճապոնիան պատրաստվում է արտակարգ դրություն սահմանել կորոնավիրուսի տարածման պատճառով: Հնարավոր է՝ արդեն երեքշաբթի՝ հաղորդում են Ռեյտերսը և Ֆրանս պրեսը՝ հղում անելով Ճապոնիայի լրատվամիջոցներին:
 • Փա­շի­ն­յա՛ն, կրա­կի հետ մի՛ խա­ղա

  Փա­շի­ն­յա՛ն, կրա­կի հետ մի՛ խա­ղա

  07.04.2020| 00:51
  ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Facebook-ի իր է­ջում ե­րեկ ա­ռա­վո­տյան հան­դես գա­լով լայ­վով, նշե­լով, որ ապ­րի­լի 5-ին Հա­յաս­տա­նում ու­նե­ցել ենք նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի թես­տա­վոր­ման 263 դեպք և դրա­կան է ե­ղել այդ դեպ­քե­րից ըն­դա­մե­նը 11-ը, ին­չը վեր­ջին շա­բաթ­նե­րի հա­մար ան­նա­խա­դեպ դի­նա­մի­կա է, ա­սաց. «Ե­թե մեր կան­խա­վար­կածն ար­դա­րա­նա, կն­շա­նա­կի, որ եր­կու­շաբ­թի օր­վա­նից ար­դեն հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նանք մտա­ծել ռե­ժի­մի թու­լա­ցում­նե­րի մա­սին»:
 • Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  03.04.2020| 01:04
  Հաշ­վի առ­նե­լով մեր երկ­րում և աշ­խար­հում ստեղծ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ճգ­նա­ժա­մը, կոչ եմ ա­նում միա­նալ մեր նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը, դուրս գալ պա­սիվ, սպա­սո­ղա­կան դրու­թյու­նից ու ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պայ­ման­նե­րում սկ­սել աշ­խա­տել, աշ­խա­տել միա­սին, միա­վո­րել մեր ու­ժե­րը, մեր մաս­նա­գի­տա­կան ու նյու­թա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, որ­պես­զի դուրս գանք այս կո­լապ­սից: