ReAnimania 2019
 
 • Հուղարկավորության ժամանակ հանգուցյալն «ուղերձ է հղել» այն աշխարհից

  Հուղարկավորության ժամանակ հանգուցյալն «ուղերձ է հղել» այն աշխարհից

  16.10.2019| 10:10
  Իռլանդիայում հանգուցյալն անդրշիրիմյան աշխարհից ուղերձ է հղել հարազատներին։ Սեփական հուղարկավորության ժամանակ, երբ հանգուցյալի դագաղը փոսն են իջեցրել, նրա իսկ խնդրանքով հարազատները միացրել են վերջինիս՝ նախապես ձայնագրած ուղերձը։
 • Երևանում մեկնարկեց #Բավականէ արշավն ընդդեմ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների

  Երևանում մեկնարկեց #Բավականէ արշավն ընդդեմ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների

  11.10.2019| 23:05
  Աղջիկ երեխայի միջազգային օրը՝ հոկտեմբերի 11-ին, Երևանում մեկնարկեց #Բավականէ (#Bavakane) ոչ առևտրային սոցիալական գովազդի արշավն ընդդեմ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների։
 • Եվրո­պա­կան քա­ղա­քակր­թու­թ­յան վեր­ջը

  Եվրո­պա­կան քա­ղա­քակր­թու­թ­յան վեր­ջը

  11.10.2019| 01:39
  ՄԱԿ-ի պաշ­տո­նա­կան տվյալ­նե­րով, ե­թե ծնն­դա­բե­րու­թյու­նը մնա նույ­նը, ինչ այժմ է (1,5 ե­րե­խա յու­րա­քան­չյուր կնո­ջը), 2500-ա­կան թվա­կան­նե­րին Եվ­րո­պան ու­նե­նա­լու է 1-1,5 մի­լիարդ բնակ­չու­թյուն։ 
 • Վիր­տուալ կա­ռա­վար­վող եր­կիր

  Վիր­տուալ կա­ռա­վար­վող եր­կիր

  08.10.2019| 00:46
  Այ­սօր ի­րա­դար­ձու­թյուն­ներն այն­քան ա­րագ են հա­ջոր­դում ի­րար, որ հա­սա­րա­կու­թյու­նը, դեռ մե­կը չմար­սած, մյու­սի քն­նարկ­ման ծի­րում է հայ­տն­վում։ Սա է պատ­ճա­ռը, որ մենք հետևո­ղա­կան չենք նաև այն հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի հան­դեպ, ո­րոնք ա­մեն օր մեզ մա­տու­ցում է երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը։
 • Հեռացեք Ֆեյսբուքից, եթե ուզում եք երջանիկ լինել

  Հեռացեք Ֆեյսբուքից, եթե ուզում եք երջանիկ լինել

  05.10.2019| 14:15
  Ֆեյսբուքից հրաժարվելը մարդկանց դարձնում է նվազ դեպրեսիվ, ավելի արդյունավետ, լավանում է ֆինանսական վիճակը՝ վկայում են ուսումնասիրությունները, որ ընդգրկել են սոցիալական ցանցերի հազարավոր երիտասարդ օգտատերերի՝ գրում է Daily Mail-ը: Էկվադորի Լաս Ամերիկաս համալսարանի տնտեսագետ Ռոբերտո Մոսկերան ու նրա
 • Ասում ենք Կարնեգի՝ հաս­կա­նում ենք Սո­րոս

  Ասում ենք Կարնեգի՝ հաս­կա­նում ենք Սո­րոս

  01.10.2019| 02:08
  ԱՄՆ կա­տա­րած վեր­ջին այ­ցե­լու­թյան ըն­թաց­քում ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Նյու Յոր­քում հան­դի­պել է նաև Կար­նե­գիի հիմ­նադ­րա­մի փոր­ձա­գետ­նե­րի հետ: Մի կազ­մա­կեր­պու­թյան, ո­րը, Սո­րո­սի հետ սեր­տո­րեն հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լով, նրա­նից խո­շոր ֆի­նան­սա­վո­րում ստա­նա­լով, աշ­խա­տում է նաև տար­բեր եր­կր­նե­րում ԼԳԲՏ (լես­բու­հի­նե­րի, գե­յե­րի, բի­սեք­սուալ­նե­րի, տրանս­վիս­տիտ­նե­րի) շարժ­ման նկատ­մամբ հան­դուր­ժո­ղա­կան վե­րա­բեր­մուն­քի ձևա­վոր­ման ուղ­ղու­թյամբ:
 • «Մո­լո­րա­կափր­կիչ» նոր ա­ռա­ջարկ Եվ­րո­պա­յում

  «Մո­լո­րա­կափր­կիչ» նոր ա­ռա­ջարկ Եվ­րո­պա­յում

  01.10.2019| 00:20
  Ռու­սաս­տա­նյան հա­սա­րա­կու­թյան ու հատ­կա­պես նրա ռու­սա­կան հատ­վա­ծի գլ­խա­վոր մտա­հո­գու­թյուն­նե­րից մե­կը, ան­շուշտ, երկ­րի ժո­ղովր­դագ­րա­կան ի­րա­վի­ճակն է: Բնակ­չու­թյան աճ չկա, ըն­դար­ձակ տա­րա­ծու­թյուն­ներ պար­զա­պես ան­մար­դաբ­նակ են, և լա­վա­տե­սու­թյուն չի նկատ­վում: Խն­դիրն ի­հար­կե այն­քան ա­ղե­տա­լի չէ, որ­քան Հա­յաս­տա­նում: Թեև հու­սադ­րող է, որ մեր երկ­րում խրո­նիկ ան­տար­բե­րու­թյու­նը տե­ղիք է տվել, և պա­տաս­խա­նա­տու մար­դիկ սկ­սել են մտա­ծել բնակ­չու­թյան քա­նա­կի ա­վե­լաց­ման մա­սին:
 • «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը տրոհ­ման, խրա­մատ­նե­րի խո­րաց­ման փու­լում է, ին­չը լավ տեղ չի տա­նե­լու»

  «Հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը տրոհ­ման, խրա­մատ­նե­րի խո­րաց­ման փու­լում է, ին­չը լավ տեղ չի տա­նե­լու»

  01.10.2019| 00:19
  ՀՀ ԳԱԱ թղ­թա­կից ան­դամ, ԵՊՀ պրո­ֆե­սոր, «Քա­ղա­քա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ա­կա­դե­միա» ՀԿ ղե­կա­վար Ա­ԼԵՔ­ՍԱՆԴՐ ՄԱ­ՆԱ­ՍՅԱՆՆ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սում է, որ նա­խորդ տար­վա ապ­րիլ-մա­յի­սին սկս­ված իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նը չի ա­վարտ­վել, և նոր իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­ռա­ջին կար­գի պաշ­տոն­նե­րում շա­րու­նա­կում են տե­ղա­վո­րել ի­րենց թի­մա­կից­նե­րին: Ըստ նրա՝ այդ տրա­մա­բա­նու­թյան մեջ է տե­ղա­վոր­վում նաև ԱԱԾ տնօ­րե­նի և ոս­տի­կա­նու­թյան պե­տի պաշ­տո­նան­կու­թյու­նը. նրանց, ում կաս­կա­ծում են ինչ-ինչ հար­ցե­րում, հա­նում են, տեղն ի­րենց մարդ­կանց դնում, ո­րոնք, ան­կաս­կած, հա­վա­տար­մու­թյան սկզ­բուն­քով են նշա­նակ­վում. «Ռուս հայտ­նի հե­ռուս­տալ­րագ­րող Վլա­դի­միր Պոզ­նե­րը մի ա­ռի­թով ա­սել է, որ պա­րոն Փա­շի­նյա­նի շուրջ պտտ­վող­նե­րը քծ­նում են նրան: «Փա­շի­նյա­նի փո­խա­րեն,- ա­սել է Պոզ­նե­րը,- ես ա­ռա­ջին հեր­թին աշ­խա­տան­քից կհա­նեի քծ­նող­նե­րին»:
 • Թե­կուզ Կամ­չատ­կա­յու՞մ

  Թե­կուզ Կամ­չատ­կա­յու՞մ

  27.09.2019| 01:32
  Երկ­րագն­դի վրա հա­յի հա­մար ան­հա­սա­նե­լի վայ­րեր չկան: Որ­տեղ ա­սես նա կբ­նակ­վի ու կս­տեղ­ծի ի­րե­նը, հա­մա­կերպ­վե­լով տե­ղի պայ­ման­նե­րին, բայց պահ­պա­նե­լով ինք­նու­թյու­նը: Հայտ­նի չէ, թե հե­ռա­վոր Կամ­չատ­կա թե­րակղ­զում հայն ա­ռա­ջին ագ­նամ երբ է ոտք դրել, սա­կայն մի բան հս­տակ է, որ այ­սօր տար­բեր ազ­գու­թյան մարդ­կանց մի­ջա­վայ­րում նա ձեռք է բե­րել հար­գանք ու վս­տա­հու­թյուն:
 • Պապ թագավորի սինդրոմը

  Պապ թագավորի սինդրոմը

  24.09.2019| 12:07
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը ԱՄՆ-ը պարզապես ցնցող է: Մեկը մեկի հետևից նա անում է հայտարարություններ, որոնց հակասականությունը ականջ է քերծում: Օրինակ՝ աշխարհի բոլոր հայերը պետք է ՀՀ անձնագիր ունենան: