• Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  25.09.2020| 00:50
  Հան­րա­հա­վա­քը, ո­րի մա­սին շուրջ մեկ ա­միս խո­սում էր ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­նա­վո­րա­պես, «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյու­նը, վեր­ջա­պես կկա­յա­նա. նշա­նակ­վեց կոնկ­րետ օր, և սկս­վեց հետ­հաշ­վար­կը։ Հան­րա­հա­վա­քի օ­րը, ինչ­պես փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տերն են բնո­րո­շում, կլի­նի քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ աշ­նան մի­ջան­կյալ վերջ­նա­կե­տե­րից մե­կը։
 • Էն «լո­բով ճա­շը» չեք կե­րել, է՞…

  Էն «լո­բով ճա­շը» չեք կե­րել, է՞…

  24.09.2020| 23:41
  Հա­յաս­տա­նի ա­վան­դա­կան կու­սակ­ցու­թյան՝ ՀՅԴ-ի, դր­սի կա­ռույց­նե­րից մե­կում քա­ղա­քա­կան դիր­քո­րո­շում­նե­րի առն­չու­թյամբ ու­շագ­րավ ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել։ Ե­թե Հա­յաս­տա­նի դաշ­նակ­ցու­թյունն ընդ­գծ­ված հա­կաիշ­խա­նա­կան մո­տե­ցում ու­նի, պատ­րաստ­վում է իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նել, ա­պա ԱՄՆ-ի ՀՅԴ կա­ռույ­ցում միան­գա­մայն այլ ի­րո­ղու­թյուն­ներ են։
 • Հանրահավաքի օրակարգը՝ ըստ իրավիճակի

  Հանրահավաքի օրակարգը՝ ըստ իրավիճակի

  24.09.2020| 22:21
  «Բարգավաճ Հայաստան», «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» և «Հայրենիք» կուսակցությունների՝ հոկտեմբերի 8-ին նախաձեռնած հանրահավաքի օրակարգը թեև պարզ է, սակայն կազմակերպիչները դրա մասին չեն բարձրաձայնում: Պատճառը պարզ է. ԲՀԿ-ում ամեն րոպե սպասում են, որ դատարանը կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու որոշում կարող է կայացնել:
 • ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն և «Հայրենիքը» համապետական հանրահավաք են հրավիրում

  ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն և «Հայրենիքը» համապետական հանրահավաք են հրավիրում

  22.09.2020| 22:07
  Գագիկ Ծառուկյանի ԲՀԿ-ն, Արթուր Վանեցյանի «Հայրենիքը» ու ՀՅԴ-ն հոկտեմբերի 8-ին Ազատության հրապարակում համապետական հանրահավաք են հրավիրել։
 • Համա թե ժողովրդավարություն է
 • Արմեն Աշոտյան. Առանց ՀՀԿ-ի գործուն մասնակցության դժվար է պատկերացնել լրջագույն քաղաքական պրոցես

  Արմեն Աշոտյան. Առանց ՀՀԿ-ի գործուն մասնակցության դժվար է պատկերացնել լրջագույն քաղաքական պրոցես

  22.09.2020| 16:03
  ՀՀԿ-ն դեռ որոշում չի կայացրել՝ կմիանա «Հայրենիք»-ԲՀԿ-ՀՅԴ հանրահավաքին, թե ոչ՝ լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
 • «Հանրապետություն». Անկախությունը նոր իմաստ ու բովանդակություն է ստացել և 21-րդ դարը մերը դարձնելու հնարավորություն տվել

  «Հանրապետություն». Անկախությունը նոր իմաստ ու բովանդակություն է ստացել և 21-րդ դարը մերը դարձնելու հնարավորություն տվել

  21.09.2020| 13:38
  «Հանրապետություն» կուսակցությունը շնորհավորում է աշխարհի բոլոր հայերի ամենակարևոր ու գլխավոր տոնը՝ Անկախության օրը: Բոլոր ազգերն ունեն իրենց անկախության օրը, բայց մերը ոչ միայն տոն է, այլև՝ պատմության ու ապագայի միասնության խորհրդանիշ:
 • Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է

  Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է

  18.09.2020| 00:54
  Խոր­հր­դա­րանն ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ստեղ­ծեց ԱԺ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով, ո­րը պետք է ու­սում­նա­սի­րի կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը կան­խե­լու, այդ վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի հա­մա­ճա­րա­կի հե­տե­ւանք­նե­րի մեղմ­ման կամ վե­րաց­ման ուղ­ղու­թյամբ ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան և պա­րե­տա­տան ի­րա­կա­նաց­րած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը և դրա­նից բխող այլ հար­ցեր։
 • Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  18.09.2020| 00:47
  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան՝ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան՝ «Իմ քայ­լի» ար­ձա­գանքն ու պահ­ված­քը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­սած, եղ­կե­լի էր: Իշ­խա­նու­թյան ե­կած­նե­րը, որ ի­րենց հռ­չա­կել են սի­րո և հան­դու­ժո­ղա­կա­նու­թյան մթ­նո­լոր­տի տա­րա­ծող­ներ ու քա­րո­զի­չեր, չեն հաշտ­վում են ցան­կա­ցած քն­նա­դա­տու­թյան հետ:
 • Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  18.09.2020| 00:41
  ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թացք են ար­ձա­նագ­րում։ Սկզ­բում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նրան սե­փա­կան «մարմ­նով» ծած­կեց՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա է վերց­նում, հի­մա, սա­կայն, լռում է։