• Ի՞ն­չը հեր­քենք, ե­թե...

  Ի՞ն­չը հեր­քենք, ե­թե...

  21.04.2020| 16:31
  «Ի­րա­տեսն» իր նա­խորդ եր­կու հա­մար­նե­րում եր­կու լուր էր տպագ­րել «Հայ­փոստ» ՓԲԸ-ի տնօ­րե­նի փո­փո­խու­թյան վե­րա­բե­րյալ։ Նախ «Իշ­խա­նու­թյունն այս ան­գամ էլ «աչ­քը դրել» է «Հայ­փոս­տի» վրա» վեր­տա­ռու­թյամբ նյու­թում անդ­րա­դար­ձել էինք տնօ­րե­նի ա­ռա­ջի­կա փո­փոխ­մա­նը, ին­չը հա­ջորդ օրն իսկ պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյամբ հաս­տատ­վեց, և երկ­րորդն այ­սօր՝ «Իշ­խա­նու­թյու­նը «Հայ­փոստ»-ում տե­ղա­վո­րեց իր մար­դուն» գլ­խագ­րով՝ ըն­թեր­ցող­նե­րին ներ­կա­յաց­նե­լով, թե ով է նոր տնօ­րե­նը, ո­րի նշա­նա­կումն օ­րեն­քի խախտ­մամբ է տե­ղի ու­նե­ցել։
 • ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յունն ի վի­ճա­կի՞ է ճգ­նա­ժա­մա­յին պայ­ման­նե­րում ի­րա­կա­նաց­նել ար­դ­յու­նա­վետ կա­ռա­վա­րում

  ՀՀ իշ­խա­նու­թ­յունն ի վի­ճա­կի՞ է ճգ­նա­ժա­մա­յին պայ­ման­նե­րում ի­րա­կա­նաց­նել ար­դ­յու­նա­վետ կա­ռա­վա­րում

  14.04.2020| 00:46
  Ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը կա­ռա­վար­ման ձև է՝ հար­կադր­ված սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րով։ Ար­դյոք կկա­րո­ղա­նա մեր կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ար­տա­կարգ դրու­թյան և տն­տե­սա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի պայ­ման­նե­րում ի­րա­կա­նաց­նել ճգ­նա­ժա­մա­յին ար­դյու­նա­վետ կա­ռա­վա­րում‚ դժ­վար է ա­սել։
 • Ի վեր­ջո ինչ­պե՞ս է գնա­հա­տել և ի՞նչ ա­ռա­ջար­կու­թ­յուն­ներ է տվել թռիչ­քա­յին անվ­տան­գու­թ­յան եվ­րո­պա­կան գոր­ծա­կա­լու­թ­յու­նը

  Ի վեր­ջո ինչ­պե՞ս է գնա­հա­տել և ի՞նչ ա­ռա­ջար­կու­թ­յուն­ներ է տվել թռիչ­քա­յին անվ­տան­գու­թ­յան եվ­րո­պա­կան գոր­ծա­կա­լու­թ­յու­նը

  07.04.2020| 01:18
  «Փաս­տե­լով 2015-ին ICAO-ի կող­մից Հա­յաս­տա­նին տր­ված բարձր գնա­հա­տա­կա­նը` ապ­րի­լի 3-ի մի շարք հոդ­ված­նե­րում նկա­րագր­ված խն­դիր­նե­րը ներ­կա­յաց­վում են որ­պես ՔԱԿ-ի նոր նա­խա­գա­հի մեղ­քը։ Ես քա­ջա­տե­ղյակ եմ այդ խն­դիր­նե­րին, քան­զի վեր­ջերս հան­դես եմ ե­կել հե­տա­զո­տա­կան զե­կույ­ցով, ո­րում ման­րա­մասն ներ­կա­յաց­րել եմ իմ ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը ուղ­ված ՔԱԿ-ի նա­խա­գա­հին։
 • ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թ­յան ծա­ռա­յութ­յան տնօ­րե­նին, ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի պե­տին, «Ի­րա­տե­սի» խմ­բագ­րու­թ­յա­նը

  ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թ­յան ծա­ռա­յութ­յան տնօ­րե­նին, ՀՀ քնն­չա­կան կո­մի­տեի պե­տին, «Ի­րա­տե­սի» խմ­բագ­րու­թ­յա­նը

  07.04.2020| 00:24
  Ի լրումն հնա­րա­վոր հան­ցա­գոր­ծու­թյան մա­սին ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րին ուղղ­ված Մար­տին Հու­րի­խա­նյա­նի ս/թ փետր­վա­րի 28-ի հայ­տա­րա­րու­թյան, այդ մա­սին երկ­րի բաձ­րաս­տի­ճան ան­ձանց ի­րա­զեկ­ման (տե՛ս «Ի­րա­տե­սի» 28.02.2020 թվագ­րու­թյամբ «Հայ կի­նո­յի ա­ռայժմ հա­վեր­ժա­կան ժ/պ-ն ու նրա ձա­խա­վեր գոր­ծու­նեու­թյու­նը» հրա­պա­րա­կու­մը)․․․
 • Պարետի որոշումից հետո 3806 անձի նկատմամբ կազմվել է մեկուսացման կանոնների խախտման արձանագրություն

  Պարետի որոշումից հետո 3806 անձի նկատմամբ կազմվել է մեկուսացման կանոնների խախտման արձանագրություն

  31.03.2020| 22:43
  Ոստիկանությունը շարունակում է ապահովել նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով անձանց ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների վերաբերյալ Պարետի որոշման կատարումը։
 • Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  31.03.2020| 19:35
  Ամեն գնով ԱԺ մեծամասնությունը մտադրվել էր այսօր հայտնի նախագիծը՝ հեռախոսով քաղաքացիներին տեղորոշելու վերաբերյալ անցկացնել։ Նախագծի երկրորդ ընթերցումը տապալելուց հետո նրանք անմիջապես ձեռնամուխ եղան արտահերթ նիստի գումարմանը։
 • Ո՞ւմ երկու ձայնն էր որոշիչ

  Ո՞ւմ երկու ձայնն էր որոշիչ

  31.03.2020| 16:34
  ԱԺ նիստից հետո «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորների զայրացած և տարակուսաց ձայները աշխատասենյակներից արձագանքում էին միջանցքներում։ Թեև միաջանցքներում ևս գնալ գալով մեկը մյուսին հարցնում էր․ «Ուր են՞, ինչու՞ չեն եկել»։
 • «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յան պայ­ման­նե­րում այլ երկր­նե­րում չենք տես­նի ա­զատ խոս­քի այս­պի­սի սա­հ­մա­նա­փա­կում»

  «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յան պայ­ման­նե­րում այլ երկր­նե­րում չենք տես­նի ա­զատ խոս­քի այս­պի­սի սա­հ­մա­նա­փա­կում»

  24.03.2020| 01:10
  Ե­րեկ Աժ-ն վա­վե­րաց­րեց մի օ­րենք, ո­րով պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են են­թարկ­վե­լու այն ան­ձինք, ո­րոնք կխախ­տեն մե­կու­սաց­ման և ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պա­հանջ­նե­րը։ Պա­տի­ժը բա­վա­կան խիստ է՝ ընդ­հուպ 5 տար­վա ա­զա­տազր­կում։ Ի­րա­վա­բան­նե­րը միան­շա­նակ չեն գնա­հա­տում այս օ­րեն­քը և դրա­նում խն­դիր­ներ են տես­նում։ ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր, ի­րա­վա­բան Է­ԼԻ­ՆԱՐ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱ­ՆԻՆ ան­հան­գս­տաց­նում է օ­րեն­քում առ­կա ա­նո­րո­շու­թյու­նը։
 • Ամե­նա­թո­ղու­թ­յան հան­ցա­վոր պտուղ­նե­րը

  Ամե­նա­թո­ղու­թ­յան հան­ցա­վոր պտուղ­նե­րը

  24.03.2020| 01:06
  80-ա­կան­նե­րին դեռևս այլ երկ­րում, այլ ար­ժե­հա­մա­կար­գի պայ­ման­նե­րում էինք ապ­րում, երբ դեռ «Մար­դը մար­դուն գայլ է» բա­նաձևու­մը որ­պես գր­քա­յին բնու­թագ­րում էր ըն­կալ­վում, երբ ան­հա­տի բա­րո­յա­կան կեր­պա­րի վե­հու­թյունն ըն­դգ­ծող հաս­կա­ցու­թյուն­նե­րը կյան­քի հետ­նա­մուտք մղ­ված գա­ղա­փար­ներ չէին, երբ մե­ծին հար­գելն ա­ռա­քի­նու­թյան, դաս­տիա­րա­կու­թյան, կրթ­վա­ծու­թյան չա­փա­նիշ էր, ե­րե­խա­նե­րի նկատ­մամբ հո­գա­տա­րու­թյու­նը՝ կյան­քի նորմ։
 • Դա­տա­րա­նը չեք հար­գում, գո­նե բժշ­կի մաս­նա­գի­տու­թ­յու­նը հար­գեք

  Դա­տա­րա­նը չեք հար­գում, գո­նե բժշ­կի մաս­նա­գի­տու­թ­յու­նը հար­գեք

  20.03.2020| 01:57
  Այս օ­րե­րին առն­վազն տա­րօ­րի­նակ է ըն­կալ­վում, երբ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րը հան­րու­թյա­նը վի­րու­սի մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­ներ, վի­ճա­կագ­րու­թյուն հայտ­նե­լու փո­խա­րեն, խո­սում է դա­տա­րա­նի մի վճ­ռի մա­սին, ո­րը նրան պար­տադ­րում է նե­րո­ղու­թյուն խնդ­րել բժշ­կից։