Քա­ղաքն ա­սես սգո սրահ լի­նի

Քա­ղաքն ա­սես սգո սրահ լի­նի
13.12.2019 | 00:54
Դուրս ես գա­լիս փո­ղոց, որ կողմդ նա­յում ես՝ մո­րու­քա­վոր­ներ են։ Ա­սել, թե տհաճ է հա­մա­տա­րած բեղ-մո­րուք­նե­րի այս «տե­սա­րա­նը», նույնն է, թե ո­չինչ չա­սել։ Այս հար­ցին պետք է լու­ծում տր­վի։ Ես ու­նեմ ե­րեք տղա, օ­րի­նա­վոր մար­դիկ են, պե­տու­թյանն ու հա­սա­րա­կու­թյանն օգ­տա­կար, բայց նրանց մտ­քով չի էլ ան­ցել մո­րուք պա­հել։ Դա ի՞նչ նո­րաձևու­թյուն է և, վեր­ջա­պես, ինչ­քա՞ն պետք է ձգ­վի։ Հա­մա­տա­րած սուգ լի­նի կար­ծես։ Ես, որ­պես մայր, որ­պես ման­կա­վարժ-հո­գե­բան, կար­ծում եմ, որ պետք է ար­գե­լել այս տես­քով ու­սա­նող­նե­րին ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­ներ մտ­նել, աշ­խա­տան­քի գնալ, տո­նախմ­բու­թյուն­նե­րի մաս­նակ­ցել, մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ներ­կա լի­նել։ Մթ­նո­լոր­տը դառ­նում է մռայլ, ո­չինչ չա­սող, ազ­դում է մարդ­կանց տրա­մադ­րու­թյան վրա՝ ձևա­վո­րե­լով հա­մար­ժեք մտա­ծե­լա­կերպ։ Ես շփ­վում եմ մարդ­կանց հետ, և սա միայն իմ կար­ծի­քը չէ։ Երբ չորս կողմդ մո­րու­քա­վոր­ներ են, ան­կախ քեզ­նից տխ­րում ես, քա­ղաքն ա­սես սգո սրահ լի­նի։ 
Սի­րե­լի մո­րու­քա­վոր­ներ, սափր­վեք և մեզ տհա­ճու­թյուն մի պատ­ճա­ռեք։ Մե­կը պետք է լի­նի, որ վերջ տա այս վայ թրա­շա­մո­լու­թյա­նը։
Լա­րի­սա ՄԻ­ՆԱ­ՍՅԱՆ
Երևան
Դիտվել է՝ 886

Մեկնաբանություններ