• «Դուք մեզ հա­մար ըն­տա­նիք էիք»

  «Դուք մեզ հա­մար ըն­տա­նիք էիք»

  04.12.2020| 01:21
  Ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նի սկզ­բում Լուիս Սուա­րե­սը լքեց «Բար­սե­լոն» գրանդ ա­կումբն ու տե­ղա­փոխ­վեց Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կո»: Սա ա­կում­բում ըն­թա­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րի ար­դյունք է, ո­րը շատ բա­նե­րով ազ­դեց թի­մի բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթ­նո­լոր­տի վրա։
 • Արո­ն­յա­նը շա­րու­նա­կում է մնալ վե­ցե­րոր­դը

  Արո­ն­յա­նը շա­րու­նա­կում է մնալ վե­ցե­րոր­դը

  04.12.2020| 01:19
  ՖԻ­ԴԵ-ն հրա­պա­րա­կել է դեկ­տեմ­բեր ամս­վա լա­վա­գույն շախ­մա­տիստ­նե­րի դա­սա­կարգ­ման ա­ղյու­սա­կը։ Լևոն Ա­րո­նյա­նը պահ­պա­նել է իր տե­ղը 6-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Հա­յաս­տան­ցի շախ­մա­տիստ­նե­րից Գաբ­րիել Սարգ­սյա­նը 53-րդն է, Հրանտ Մել­քու­մյա­նը` 78-րդը, Կա­րեն Գրի­գո­րյա­նը` 96-րդը:
 • «Պա­րի Սեն Ժեր­մե՞ն», թե՞ «Ման­չես­թեր Սի­թի»

  «Պա­րի Սեն Ժեր­մե՞ն», թե՞ «Ման­չես­թեր Սի­թի»

  04.12.2020| 01:18
  Մոտ եր­կու տա­րի ա­ռաջ Մաու­րի­սիո Պո­չե­տի­նոն հե­ռա­ցավ «Տո­տեն­հե­մից», ո­րի գլ­խա­վոր մար­զիչն էր եր­կար տա­րի­ներ։ Սպաս­վում էր, որ նա շատ ա­րագ կգլ­խա­վո­րի գրանդ ա­կումբ­նե­րից որևէ մե­կը, սա­կայն այս ըն­թաց­քում նման հար­մար թիմ չգտն­վեց, մյուս կող­մից էլ, մեծ ճա­նաչ­ման ար­ժա­նա­ցած մար­զիչ­նե­րը վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս սո­վո­րու­թյուն են դարձ­րել մոտ մեկ տար­վա չա­փով «ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան» դա­դար վերց­նե­լը։
 • Տա­րեսկզ­բին մեկ­նար­կած ծրագ­րի ըն­թաց­քը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  Տա­րեսկզ­բին մեկ­նար­կած ծրագ­րի ըն­թաց­քը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  04.12.2020| 01:06
  2020 թվա­կա­նը խն­դիր­ներ հաղ­թա­հա­րե­լու մար­տահ­րա­վեր է նե­տել Հա­յաս­տա­նի տար­բեր մար­զե­րում բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյան ծրա­գիր ի­րա­կա­նաց­նող կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին՝ Վի­վա-ՄՏՍ-ին ու «Հա­յաս­տա­նի Ֆու­լեր տնա­շի­նա­կան կենտ­րո­նին»: Հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով շին­հրա­պա­րակ մեկ­նող աշ­խա­տա­կից­նե­րը գար­նանն ստիպ­ված են ե­ղել դա­դա­րեց­նե­լու կա­մա­վո­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:
 • «Մի բան հս­տակ է՝ այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը պետք է ան­հա­պաղ հե­ռա­նան»

  «Մի բան հս­տակ է՝ այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը պետք է ան­հա­պաղ հե­ռա­նան»

  04.12.2020| 00:25
  Ես պար­զա­պես տե­սել եմ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի տար­բեր եր­կր­նե­րում, և իմ տե­սածն է ինձ հիմ­քեր տա­լիս այդ­պես ա­սե­լու: Տե­սել եմ Լի­բա­նա­նում՝ Բե­քաա հով­տում, Մեր­ձա­վոր Արևել­քում՝ Իս­րա­յե­լի և Պա­ղես­տի­նի միջև, Կիպ­րո­սում:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  03.12.2020| 23:42
  Ա­սել եմ ա­ռա­ջին օ­րից, պատ­րաստ եմ կրկ­նե­լու ա­մեն օր. ան­ձամբ ինձ հա­մար սա ար­ժա­նա­պատ­վու­թյան հարց է։ Մեզ բո­լո­րիս ա­ռա­ջին հեր­թին զր­կել են ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նից և բա­րո­յա­պես հա­վա­սա­րաց­րել հո­ղին։ Մեր սր­բու­թյուն­ներն են հան­ձն­վել թշ­նա­մուն՝ դա­վա­ճա­նու­թյամբ, ամ­բար­տա­վա­նու­թյամբ, ան­կա­րո­ղու­թյամբ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.12.2020| 23:41
  ...թե վար­չա­պե­տի անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով խոր­հր­դա­կա­նի պաշ­տո­նից ՊՆ նա­խա­րար նշա­նակ­ված Վա­ղար­շակ Հա­րու­թյու­նյա­նը ոչ միայն նա­խա­րա­րու­թյու­նում չի ըն­դուն­վում, այլև օ­տար մարդ է դի­տարկ­վում զին­վո­րա­կան­նե­րի շր­ջա­նում։
 • Կապ­րենք մինչև ար­տա­հերթ ընտ­րու­թ­յուն­ներ

  Կապ­րենք մինչև ար­տա­հերթ ընտ­րու­թ­յուն­ներ

  03.12.2020| 23:40
  Չնա­յած ընդ­դի­մու­թյան միաս­նա­կան թեկ­նա­ծուի՝ Վազ­գեն Մա­նու­կյա­նի շուրջ կա ո­րո­շա­կի փոխ­հա­մա­ձայ­նու­թյուն, սա­կայն ինչ­պես ընդ­դի­մու­թյան ո­րոշ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, այն­պես էլ դր­սում վե­րա­պա­հում­ներ ու­նեն։ Ռու­սաս­տա­նում քա­ղա­քա­կան շր­ջա­նակ­նե­րը Մա­նու­կյա­նի թեկ­նա­ծու­թյանն այն­քա­նով են կողմ, որ այլ ընդ­գծ­ված թեկ­նա­ծու Հա­յաս­տա­նում չեն տես­նում։
 • Դա­վա­ճա­նի խա­րա­նը ցի­նիզ­մով չեք ջն­ջի

  Դա­վա­ճա­նի խա­րա­նը ցի­նիզ­մով չեք ջն­ջի

  03.12.2020| 23:38
  «Ի­րա­տե­սը» աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նո­րան­շա­նակ նա­խա­րար Մես­րոպ Ա­ռա­քե­լյա­նից հե­տաքր­քր­վեց՝ կա­ռա­վա­րու­թյա­նը, ո­րի ան­դամ է նաև նա, հա­սա­րա­կու­թյու­նը «դա­վա­ճան», «հող հանձ­նող» գնա­հա­տա­կանն է տա­լիս, ինչ­պե՞ս է ստաց­վում ապ­րել ու գոր­ծել այդ պի­տակ­նե­րով:
 • Արշակ Սա­դո­յա­նը գոռ­գո­ռա­ցել է Փա­շի­ն­յա­նի վրա, Գա­գիկ Գի­նո­ս­յանն ա­ռա­ջար­կել է մաս­նակ­ցել Բաքվի զորահանդեսին

  Արշակ Սա­դո­յա­նը գոռ­գո­ռա­ցել է Փա­շի­ն­յա­նի վրա, Գա­գիկ Գի­նո­ս­յանն ա­ռա­ջար­կել է մաս­նակ­ցել Բաքվի զորահանդեսին

  03.12.2020| 23:37
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի և Հան­րա­յին խոր­հր­դի ան­դամ­նե­րի՝ օ­րերս կա­յա­ցած հան­դի­պու­մը բա­վա­կան բուռն է ան­ցել: Հան­դիպ­մա­նը Հան­րա­յին խոր­հր­դի 44 ան­դամ­նե­րից մաս­նակ­ցել է 14-ը, ներ­կա­նե­րի հիմ­նա­կան մա­սը խո­սել է կա­ռա­վա­րու­թյան ձա­խո­ղում­նե­րի և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին: