ReAnimania 2019
 
 • Ի՞նչ է արել ԱՄՆ-ը Ադրբեջանի համար

  Ի՞նչ է արել ԱՄՆ-ը Ադրբեջանի համար

  23.10.2019| 22:08
  ԱՄՆ դեսպանատունը կտրուկ դատապարտել է Ադրբեջանում իշխանամետ լրատվամիջոցների և հեռուստաալիքների հրապարակումները, որ ԱՄՆ-ը կանգնած է հոկտեմբերի 19-ին Բաքվի բողոքի ցույցերի հետևում՝ գրում է turan.az-ը:
 • Քրդերը չեն մեկնաբանել Ռուսաստանի ու Թուրքիայի համաձայնագիրը

  Քրդերը չեն մեկնաբանել Ռուսաստանի ու Թուրքիայի համաձայնագիրը

  23.10.2019| 22:06
  Սիրիայում քրդերը դեռ չեն մեկնաբանել համաձայնագիրը, որը նախօրեին կնքել են Թուրքիան և Ռուսաստանը՝ հայտնում է Al Jazeera- ն:
 • Էրդողանը սկսել է հող գողանալ

  Էրդողանը սկսել է հող գողանալ

  23.10.2019| 12:33
  Հոկտեմբերի 22-ին ակնկալվում են երկու շրջադարձային իրադարձություններ սիրիական հարցում: Առաջին՝ լրանում է «Խաղաղության ակունք» գործողության հրադադարը, որ հաստատվել էր Թուրքիայի ու ԱՄՆ-ի պայմանավորվածությամբ անցյալ շաբաթ:
 • Քաղաքականությունը հոգեթերապիա չէ

  Քաղաքականությունը հոգեթերապիա չէ

  23.10.2019| 11:06
  Երեքշաբթի Մեծ Բրիտանիայի Համայնքների պալատի պատգամավորները պետք է սկսեին բրեկզիտի նոր համաձայնագրի մանրամասն քննարկումը՝ պատրաստվում էին այնպիսի լրացումներ ու փոփոխություններ անել, որ բրեկզիտը իմաստազրկեն կամ հետաձգեն:
 • Ինչու՞ Մակրոնը արգելափակեց ԵՄ Ալբանիայի ու Հյուսիսային Մակեդոնիայի մուտքը

  Ինչու՞ Մակրոնը արգելափակեց ԵՄ Ալբանիայի ու Հյուսիսային Մակեդոնիայի մուտքը

  22.10.2019| 11:35
  ԵՄ պետությունների ղեկավարները չկարողացան համաձայնության գալ Ալբանիայի ու Հյուսիսային Մակեդոնիայի ԵՄ-ին միանալու բանակցությունները սկսելու հարցում:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  22.10.2019| 00:52
  Սո­վե­տա­կան Միու­թյան կո­մու­նիս­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տեի վեր­ջին գլ­խա­վոր քար­տու­ղար Մ. Ս. Գոր­բա­չո­վի հռ­չա­կած «հրա­պա­րա­կայ­նու­թյան» և «վե­րա­կա­ռուց­ման» ա­ռի­թով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հայ բնակ­չու­թյու­նը հեր­թա­կան ան­գամ բարձ­րա­ձայ­նեց Ադր­բե­ջա­նա­կան ՍՍՀ-ի կազ­մից ինք­նա­վար մար­զի դուրս­բեր­ման հար­ցը:
 • Նպա­տա­կը դիր­քա­պահ զին­վո­րի անվ­տան­գու­թ­յունն է

  Նպա­տա­կը դիր­քա­պահ զին­վո­րի անվ­տան­գու­թ­յունն է

  22.10.2019| 00:44
  «Հա­յոց հզոր բա­նակ» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում «Առ­նո Բա­բա­ջա­նյան» հա­մեր­գաս­րա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ, ո­րի հա­սույ­թը փո­խանց­վե­լու է «Հա­յոց հզոր բա­նակ» ծրագ­րին՝ նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան սար­քա­վո­րում­ներ ձեռք բե­րե­լու և դիր­քա­պահ զին­վոր­նե­րի անվ­տան­գու­թյան բարձ­րաց­մանն ուղղ­ված մի­ջո­ցա­ռում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։
 • Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  22.10.2019| 00:30
  Սի­րիա­յի դեմ թուր­քա­կան ագ­րե­սիա­յի հեր­թա­կան փու­լի (Ան­կա­րա­յում այն կո­չել են «Խա­ղա­ղու­թյան ա­կունք» գոր­ծո­ղու­թյուն) սկզ­բից հե­տո ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ծա­վալ­վում են սրըն­թաց ա­րա­գու­թյամբ։ Ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կը հա­րուստ նա­խա­պատ­մու­թյուն ու­նի, ո­րի սկիզ­բը կա­րող ենք հա­մա­րել ո՛չ Աֆ­րին քա­ղա­քի գրա­վու­մը, ո՛չ էլ Թուր­քիա­յի և ԱՄՆ-ի ըն­թա­ցիկ տար­վա ա­մա­ռա­յին հա­մա­ձայ­նու­թյուն­նե­րը Հյու­սի­սա­յին Սի­րիա­յի տա­րած­քում ինչ-որ «անվ­տան­գու­թյան գո­տու», ինչ­պես նաև «անթ­ռիչք գո­տու» հա­մա­տեղ ստեղծ­ման մա­սին։ 
 • «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի տի­րա­պե­տում բա­նակ­ցա­յին նր­բու­թ­յուն­նե­րին»

  «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի տի­րա­պե­տում բա­նակ­ցա­յին նր­բու­թ­յուն­նե­րին»

  22.10.2019| 00:26
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը» ՀԴԿ ղե­կա­վար Ա­ՐԱՄ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆՆ է։ Նա յու­րա­քան­չյուր պա­տեհ ա­ռի­թով մշ­տա­պես ըն­դգ­ծել է` Ադր­բե­ջա­նի և Թուր­քիա­յի ղե­կա­վար­նե­րի տա­րած­քա­յին նկր­տում­նե­րին առ­նչ­վող հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը պետք է լուրջ ըն­դու­նել և դի­վա­նա­գի­տա­կան խո­ղո­վա­կով ան­մի­ջա­պես հա­կա­դար­ձել։ Այ­լա­պես Ադր­բե­ջա­նի ստե­րը դր­սում եր­բեմն ճշ­մար­տու­թյան տեղ են ըն­դուն­վում, քա­նի որ հայ­կա­կան կողմն ի­րա­կա­նու­թյու­նը, ցա­վոք, չի ներ­կա­յաց­նում։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը վե­րագ­րա­վե­լու փոր­ձեր մի՛ ա­րեք

  Իշխա­նու­թ­յու­նը վե­րագ­րա­վե­լու փոր­ձեր մի՛ ա­րեք

  22.10.2019| 00:21
  Երևա­նի շախ­մա­տի ֆե­դե­րա­ցիա­յի նոր նա­խա­գահ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի, սպոր­տի ու ե­րի­տա­սար­դու­թյան մշ­տա­կան հան­ձա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մխի­թար Հայ­րա­պե­տյա­նը բա­վա­կան խոս­տում­նա­լից ու գե­ղե­ցիկ մտ­քեր է շա­րադ­րել Facebook-ի իր է­ջում: