ReAnimania 2019
 
 • «Это была славная охота` դա փա­ռա­հեղ որս էր»

  «Это была славная охота` դա փա­ռա­հեղ որս էր»

  04.10.2019| 02:08
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի յու­րա­քան­չյուր խա­ղար­կա­յին տուր ե­թե ոչ ա­վե­լին, իր առն­վազն մեկ գեր­հան­դի­պումն ու­նի։ Այդ­պի­սիք ի­րենց մար­զա­կան ու հո­գե­բա­նա­կան բա­ղադ­րիչ­նե­րով գրե­թե հա­վա­սա­րա­զոր են ե­թե ոչ եզ­րա­փակ­չյան, ա­պա առն­վազն մեր­ձեզ­րա­փակ­չյան հան­դի­պում­նե­րին ու եր­կար, շատ եր­կար դառ­նում են քն­նարկ­ման ա­ռար­կա։
 • Խա­ղա­դաշ­տում ֆուտ­բո­լա­յին գե­րա­կումբ­ներն են

  Խա­ղա­դաշ­տում ֆուտ­բո­լա­յին գե­րա­կումբ­ներն են

  01.10.2019| 02:50
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի ան­ցած հան­գս­տյան օ­րե­րի տու­րը դար­ձյալ եվ­րո­պա­կան խա­ղար­կու­թյուն­նե­րին ըն­դա­ռաջ էր, այդ իսկ պատ­ճա­ռով իր տրա­մա­բա­նու­թյամբ ա­ռօ­րեա­կան­նե­րից փոքր-ինչ տար­բեր­վող, թե­պետ ֆուտ­բո­լա­յին գե­րա­կումբ­ներն ու­նեն ամ­րու­թյան այն­պի­սի զգա­լի պա­շար, որ ի­րենց կա­րող են թույլ տալ գեր­լա­րու­մով պայ­քա­րել միան­գա­մից մի քա­նի ճա­կա­տով։ Այս ան­գամ տու­րի ար­դյունք­նե­րը ներ­կա­յաց­նենք ա­ռա­ջին ե­ռյակ­նե­րի մա­կար­դա­կով:
 • Հա­յե­րիս թաի­լան­դա­կան հաղ­թա­հան­դե­սը

  Հա­յե­րիս թաի­լան­դա­կան հաղ­թա­հան­դե­սը

  01.10.2019| 02:47
  Թաի­լան­դա­կան Պա­տա­յա քա­ղա­քում ա­վարտ­վեց ծան­րա­մար­տի աշ­խար­հի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը։ Գե­րա­զանց է հան­դես ե­կել մեր ընտ­րա­նին՝ եր­կա­մար­տում տա­լով աշ­խար­հի եր­կու չեմ­պիոն, մեկ փոխ­չեմ­պիոն, մեկ բրոն­զե մե­դա­լա­կիր (ա­վե­լի բարձր ար­դյունք գրան­ցել է լոկ Չի­նաս­տա­նի ընտ­րա­նին)։
 • «Ռեալն» անց­նում է գոր­ծի

  «Ռեալն» անց­նում է գոր­ծի

  27.09.2019| 01:53
  Մինչ Անգ­լիա­յում պրե­միեր լի­գան ներ­կա­յաց­նող ա­կումբ­նե­րը զբաղ­ված էին գա­վա­թա­յին խա­ղե­րով (դրանք նոր են սկս­վել ու այս­քան վաղ ա­ռանձ­նա­կի հե­տաք­րք­րու­թյուն չեն ներ­կա­յաց­նում, իսկ Գեր­մա­նիա­յում գե­րա­դա­սել են հան­գիս­տը), ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը սո­վո­րա­կան հու­նով ըն­թա­ցել են ֆուտ­բո­լա­յին մյուս գեր­տե­րու­թյուն­նե­րում։
 • «Մե­սին հրա­շա­լի ֆուտ­բո­լիստ է, հնա­րա­վոր է, պատ­մու­թ­յան մեջ լա­վա­գույ­նը»

  «Մե­սին հրա­շա­լի ֆուտ­բո­լիստ է, հնա­րա­վոր է, պատ­մու­թ­յան մեջ լա­վա­գույ­նը»

  27.09.2019| 01:51
  Մի­լա­նում օ­րերս ՖԻ­ՖԱ-ն անց­կաց­րեց The Best մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյու­նը, ո­րը սկզբ­նա­վոր­վել է 2016 թվին: Մր­ցա­նակ­նե­րը շնորհ­վում են ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նի ար­դյունք­նե­րով: Ան­վա­նա­կար­գե­րը բա­վա­կա­նին մե­ծա­թիվ են, հնա­րա­վո­րինս ընդ­գր­կում են ֆուտ­բո­լա­յին կյանքն իր ողջ ման­րա­մաս­նե­րի մեջ:
 • Հա­կոբ Մկրտ­չ­յա­նն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը` աշխարհի չեմպիոններ

  Հա­կոբ Մկրտ­չ­յա­նն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը` աշխարհի չեմպիոններ

  27.09.2019| 01:50
  Թաի­լան­դա­կան Պա­տա­յա քա­ղա­քում ա­վար­տին մո­տե­ցող ծան­րա­մար­տի աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան մա­սին ամ­բող­ջա­կան խո­սե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նանք միայն թեր­թի հա­ջորդ հա­մա­րում, քա­նի որ մեր մե­դա­լա­յին հա­վակ­նու­թյուն­ներն ա­վե­լի ռեալ են ծանր ու գեր­ծանր քա­շա­յին կար­գե­րում, իսկ ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն ա­վան­դա­բար ա­վարտ­վում են այդ քա­շա­յին կար­գե­րը ներ­կա­յաց­նող­նե­րի մր­ցե­լույթ­նե­րով։
 • Հար­բե­լու հետևան­քը

  Հար­բե­լու հետևան­քը

  24.09.2019| 01:13
  Թաի­լան­դա­կան Պա­տա­յա քա­ղա­քի հյու­րա­նո­ցում ող­բեր­գա­կան դեպք է տե­ղի ու­նե­ցել: Ռուս բռնց­քա­մար­տիկ Ա­լեք­սեյ Զա­բո­լոց­կի­խը դուրս է ե­կել պատշ­գամբ ու ըն­կել չոր­րորդ հար­կից: Ստա­ցած վնաս­վածք­նե­րը կյան­քի հետ ան­հա­մա­տե­ղե­լի են ե­ղել:
 • Արո­ն­յա­նը՝ մեկ քա­ռոր­դում

  Արո­ն­յա­նը՝ մեկ քա­ռոր­դում

  24.09.2019| 01:12
  Ռու­սա­կան Խան­տի Ման­սիյսկ քա­ղա­քում շախ­մա­տի աշ­խար­հի գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյու­նը հա­տել է մեկ քա­ռորդ փու­լը: Քա­ռորդ եզ­րա­փակ­չին կմաս­նակ­ցի և մեր գրոս­մայս­տեր Լևոն Ա­րո­նյա­նը, ով նա­խորդ փու­լի դժ­վա­րին պայ­քա­րում պար­տու­թյան է մատ­նել Վիետ­նա­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Լե Քուանգ Լյե­մին:
 • Անակն­կալ ար­դ­յունք­նե­րի տուր

  Անակն­կալ ար­դ­յունք­նե­րի տուր

  24.09.2019| 01:11
  Եվրո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րի ան­ցած տու­րը, մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սակ­նե­րում բե­րած փո­փո­խու­թ­յուն­նե­րով ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նի հա­մար ի­րա­պես ան­նա­խա­դեպ է։ Սա­կայն թերևս սա էլ ա­ռաջ­նա­յին չպի­տի հա­մա­րել, մա­նա­վանդ երբ տես­նում ես, թե ինչ­պես ա­մե­նա­շար­քա­յին հան­դի­պու­մը ստ­վե­րում, հե­տին պլան է մղում տու­րի ա­ռաջ­նա­յին հա­մար­վող դի­մա­կա­յութ­յու­նը։ Ի­հար­կե՝ սա լա լի­գա­յի կտր­ված­քով, որ­տեղ կոնկ­րետ «Բար­սե­լո­նի» ա­ռու­մով ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ է կա­տար­վում։
 • Ծանրորդ Հակոբ Մկրտչյանն աշխարհի չեմպիոն է

  Ծանրորդ Հակոբ Մկրտչյանն աշխարհի չեմպիոն է

  23.09.2019| 23:10
  Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Հակոն Մկրտչյանը դարձավ աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Թաիլանդում աշխարհի առաջնության տղամարդկանց 89 կգ քաշի պոկում վարժությունում Մկրտչյանը բարձրացրեց 167 կգ, իսկ հրումում` 208 կգ: Երկամարտի 375 կգ Մկրտչյանը դարձավ աշխարհի չեմպիոն: