• Նոր «ԱրՄաթ» լաբորատորիա՝ Ախալցխայում

  Նոր «ԱրՄաթ» լաբորատորիա՝ Ախալցխայում

  04.11.2019| 14:40
  Ախալցխայում բացվել է «Ջավախքին աջակցություն» հիմնադրամի (ՋԱՀ) Վրաստանի ներկայացուցչության 2-րդ գրասենյակը և Ջավախքում 4-րդ «ԱրՄաթ» ինժեներական լաբորատորիան:
 • Twitter-ն ամբողջությամբ արգելում է քաղաքական գովազդը

  Twitter-ն ամբողջությամբ արգելում է քաղաքական գովազդը

  01.11.2019| 10:20
  Twitter սոցիալական ցանցի հիմնադիր Ջեք Դորսին հայտարարել է, որ սոցիալական ցանցում շուտով ամբողջովին արգելվելու է քաղաքական գովազդ տեղադրել: Այս մասին գրում է ռուսական Газета-ն:
 • Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  01.11.2019| 01:00
  2019 թ. հոկ­տեմ­բե­րի վեր­ջին Հա­յաս­տա­նը հան­րա­հայտ մուլտ­ֆիլ­մի «գի­տու­թյանն ան­հայտ գա­զանն» է հի­շեց­նում. «Ժո­ղովր­դա­կան կա­ռա­վա­րու­թյան» տեր­մի­նա­բա­նու­թյունն ու դարձ­վա­ծա­բա­նու­թյունն այն նույն մա­կար­դակն ու­նեն, ո­րը կար 2018 թ. Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի «աս­ֆալ­տի հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» հաղ­թա­հան­դե­սի ժա­մա­նակ։ 
 • «Իմ ծառն էլ կա այն նո­րա­տունկ 10 մլն ծա­ռե­րի մեջ»

  «Իմ ծառն էլ կա այն նո­րա­տունկ 10 մլն ծա­ռե­րի մեջ»

  01.11.2019| 00:57
  Ան­ցյալ դա­րի 90-ա­կան թվա­կան­նե­րին հան­րա­պե­տու­թյու­նում է­ներ­գա­կիր­նե­րի խիստ պա­կա­սու­թյու­նը, ծայ­րա­հեղ սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան պայ­ման­նե­րը ծանր ի­րա­վի­ճա­կի մեջ դրե­ցին հան­րա­պե­տու­թյան բնակ­չու­թյա­նը՝ դր­դե­լով հա­մա­տա­րած ծա­ռա­հա­տում­նե­րի։
 • «Այ­սօր ինչ­քան կեղտ կա հա­սա­րա­կու­թ­յան մեջ, ջրի ե­րես է դուրս ե­կել»

  «Այ­սօր ինչ­քան կեղտ կա հա­սա­րա­կու­թ­յան մեջ, ջրի ե­րես է դուրս ե­կել»

  01.11.2019| 00:52
  Այ­սօր խոր­հր­դա­րա­նում ԵԽ պատ­վի­րա­կու­թյան և ԱԺ մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նար­կե­լու են Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան։ ԱԺ-ի շեն­քի դի­մաց էլ կոն­վեն­ցիա­յին դեմ ու­ժե­րը բո­ղո­քի ակ­ցիա են անց­կաց­նե­լու։ Այս հար­ցի շուրջ զրու­ցել ենք հայ­կա­կան ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան «Կամք» ՀԿ ան­դամ ՎԱ­ՀԱԳՆ ՉԱ­ԽԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Դժգոհ են, բայց լռում են

  Դժգոհ են, բայց լռում են

  01.11.2019| 00:40
  ԼՀԿ-ի «պա­սով» իշ­խա­նու­թյա­նը ձեռն­տու օ­րեն­քը, ո­րով ԱԱԾ-ի և ոս­տի­կա­նու­թյան ղե­կա­վար կա­րող Է լի­նել 25 տա­րե­կա­նը լրա­ցած յու­րա­քան­չյուր քա­ղա­քա­ցի, դժ­գո­հու­թյան մեծ ա­լիք է բարձ­րաց­րել այդ եր­կու կա­ռույց­նե­րում։
 • «Կոչ ենք ա­նում միա­բան լի­նել ու միա­նալ հա­նուն Աստ­ծու ու մեր հայ­րե­նի­քի մղ­վող սր­բա­զան պայ­քա­րին»

  «Կոչ ենք ա­նում միա­բան լի­նել ու միա­նալ հա­նուն Աստ­ծու ու մեր հայ­րե­նի­քի մղ­վող սր­բա­զան պայ­քա­րին»

  01.11.2019| 00:09
  Ե­թե նկա­տի ու­նե­նանք ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի եվ­րո­պա­կան վո­յաժ­նե­րը, նրա հան­դի­պում­նե­րը և ե­լույթ­նե­րը Ռու­բեն Սևա­կի հայտ­նի խոս­քե­րով և իր այ­սօր­վա բար­քե­րով պոռ­նիկ Եվ­րո­պա­յում, ա­պա հաս­կա­նա­լի կդառ­նա, թե Հա­յաս­տա­նում ար­վա­մոլ­նե­րի, ի­գա­ցող­նե­րի (լես­բու­հի­նե­րի), բի­սեք­սուալ­նե­րի, տրանս­վես­տիտ­նե­րի հա­մար լայն ի­րա­վունք­ներ ա­պա­հո­վող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի լոբ­բին­գով զբաղ­վող Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դում ին­չու են ար­դեն պա­հը հա­սու­նա­ցած հա­մա­րել Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու։
 • Միջազգային կառույցները կարձագանքեն ՍԴ-ի շուրջ իշխանությունների ծավալված գործընթացներին

  Միջազգային կառույցները կարձագանքեն ՍԴ-ի շուրջ իշխանությունների ծավալված գործընթացներին

  29.10.2019| 14:16
  «Փաստը» գրում է. «Արդեն տևական ժամանակ է՝ Հայաստանի ամենաքննարկվող թեման Սահմանադրական դատարանի շուրջ ընթացող գործընթացներն ու Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի պարտադրանքն է, որը նախաձեռնել են իշխանությունները։ Հասկանալի է, որ ուժային կենտրոններն ու կառույցները չեն կարող անտարբեր մնալ այս ամենի առումով:
 • Ստոր­գետ­ն­յա ան­ցում­նե­րի խեղ­ճու­թ­յու­նը

  Ստոր­գետ­ն­յա ան­ցում­նե­րի խեղ­ճու­թ­յու­նը

  29.10.2019| 01:37
  Գրի­գոր Լու­սա­վոր­չի փո­ղո­ցի և Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յի խաչ­մե­րու­կում գտն­վող գետ­նան­ցու­մը անմ­խի­թար վի­ճա­կում է ան­հի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րից: Ներ­կա վի­ճակն ար­դյո՞ք վտանգ չի ներ­կա­յաց­նում ան­ցորդ­նե­րի հա­մար:
 • Չկա ժո­ղո­վուրդ, չկա պե­տու­թ­յուն

  Չկա ժո­ղո­վուրդ, չկա պե­տու­թ­յուն

  29.10.2019| 01:07
  Վար­չա­պե­տը ե­րեկ խոր­հր­դա­րա­նում հայ­տա­րա­րեց‚ թե Հա­յաս­տա­նում ե­րե­խա­յի ծնն­դյան միան­վագ նպաս­տի չա­փը կա­վե­լա­նա 2020 թ. հու­լի­սի 1-ից: