• Ասում են...

  Ասում են...

  29.09.2020| 00:51
  ...թե ի պա­տիվ պաշտ­պա­նու­թ­յան նա­խա­րա­րու­թ­յան, պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րի այս օ­րե­րին ՀՀ ռազ­մա­կան ղե­կա­վա­րու­թ­յու­նը կարևո­րել ու հաշ­վի է ա­ռել նախ­կին ու ներ­կա բո­լոր բարձ­րաս­տի­ճան զին­վո­րա­կան­նե­րի փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թ­յուն­ներն ու նրանց ա­ջակ­ցու­թ­յու­նը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  25.09.2020| 00:42
  …թե ՀԱԿ-ա­կան­նե­րի դժ­գո­հու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նից շատ է մե­ծա­ցել և մաս­նա­վո­րա­պես այն մարդ­կանց, ո­րոնք այս իշ­խա­նու­թյան մեջ են սո­ղոս­կել, բայց պոր­տա­լա­րով ընդ­միշտ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հետ են։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  18.09.2020| 00:32
  …թե ԼՀԿ-ն նա­խա­ձեռ­նեց ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հան­ջը խոր­հր­դա­րա­նում, բայց «մուշ­տի» կե­րավ ԲՀԿ-ն՝ իր ղե­կա­վա­րով հան­դերձ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  15.09.2020| 00:42
  ...թե ու­սու­ցիչ­նե­րը, դպ­րո­ցի տնօ­րեն­նե­րը խիստ զայ­րա­ցած են ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թ­յան ու­ղե­ցույ­ցի պար­տադ­րանք­նե­րից, շատ լավ հաս­կա­նա­լով, որ դրանք տեղ-տեղ աբ­սուր­դի են հաս­նում, բայց չեն հա­մար­ձակ­վում այդ մա­սին բարձ­րա­ձայ­նել։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  11.09.2020| 01:06
  … թե Ռո­բերտ Քո­չա­րյանն ու իր թի­մը ակ­տիվ պայ­քա­րի քա­ղա­քա­կան սցե­նար են մշա­կել։ Աշ­խա­տե­լու են բո­լոր ուղ­ղու­թյուն­նե­րով և հան­րու­թյան բո­լոր շեր­տե­րի հետ։ Կարևոր դեր է վե­րա­պահ­ված ե­րի­տա­սարդ­նե­րին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  09.09.2020| 10:39
  ...թե ընդ­դի­մու­թ­յան եր­կու ճամ­բար­նե­րը՝ Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի և Սերժ Սարգ­ս­յա­նի թի­մա­կից­նե­րը, պայ­քա­րի հե­տաքր­քիր մար­տա­վա­րու­թ­յուն են ընտ­րել, ին­չը թե­լադր­ված է նրանց ղե­կա­վար­նե­րի կող­մից։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  04.09.2020| 00:34
  …թե ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի կող­մից ռու­սա­կան РБК հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյա­նը և հատ­կա­պես նույն լրագ­րո­ղին տված հար­ցազ­րույ­ցը պա­տա­հա­կան չէր։ Դա լավ մտած­ված PR քայլ էր՝ ցույց տա­լու հա­մար երկ­րորդ նա­խա­գա­հի ա­ռա­վե­լու­թյու­նը վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի նկատ­մամբ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  31.07.2020| 00:30
  ...թե թի­մը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի տա­կից ա­վա­զա­հա­տի­կի նման սա­հում է. մի կող­մից ՍԴ դա­տա­վո­րի թեկ­նա­ծու­թյան խն­դի­րը, ո­րը բա­նակ­նե­րի է բա­ժա­նել ա­ռանց այն էլ մի կերպ զսպ­վող «Իմ քայ­լին», մյուս կող­մից Մա­կուն­ցի ծի­ծա­ղե­լի պահ­ված­քը` կապ­ված Զա­րե­հի որ­դի` «շիշ բռ­նող» Հայկ Սարգ­սյա­նի հետ, որն ա­ռանց այն էլ Նի­կո­լի «սև ցու­ցա­կում» էր, որ­պես պո­տեն­ցիալ ման­դա­տը վայր դնող, ո­րով­հետև բա­ցար­ձակ «պրիզ­նատ» չի գա­լիս որևէ մե­կին, այդ թվում և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  28.07.2020| 00:31
  ...թե աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րու­թ­յան «ղե­կը» նա­խա­րար Զա­րու­հի Բա­թո­յա­նի մեր­ձա­վոր Ստե­փան Մա­չ­յա­նի ձեռ­քին է։ Նա Բա­թո­յա­նի քրոջ ա­մու­սինն է և նա­խա­րա­րու­թ­յան գրե­թե բո­լոր պաշ­տոն­նե­րի պա­տաս­խա­նա­տուն. համ խորհր­դա­կան է, համ օգ­նա­կան, համ աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար, համ բաժ­նի պետ, այլ խոս­քով` գե­րա­տես­չու­թ­յու­նը նրա են­թա­կա­յութ­յան տակ է։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  23.07.2020| 23:55
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլոբ­լիս­տա­կան հե­նա­սյուն ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րը կաշ­վից դուրս է գա­լիս, որ կա­րո­ղա­նա դառ­նալ փոխ­վար­չա­պետ, «շե­ֆին» ա­զա­տի Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նի մեծ «հոգ­սից»: