• Չինաստանն իջեցնում է հարյուրավոր ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը

  Չինաստանն իջեցնում է հարյուրավոր ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը

  23.12.2019| 13:07
  2020-ի հունվարի 1-ից Չինաստանն իջեցնում է հարյուրավոր ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը, հայտնում է Դոյչե վելլեն՝ հղում անելով Չինաստանի ֆինանսների նախարարությանը:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  20.12.2019| 00:37
  Խոր­հր­դա­յին տա­րի­նե­րի վեր­ջում է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան գոր­ծա­րան­նե­րում կա­տար­վող ար­տադ­րա­կան ժու­լի­կու­թյուն­նե­րը հա­սել էին ի­րենց գա­գաթ­նա­կե­տին, ոչ ոք չէր ցան­կա­նում ըն­դու­նել ար­տադ­րու­թյան մեջ թույլ տված սե­փա­կան սխալ­նե­րը, ո­րոնք պատ­ճառ էին դար­ձել ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա­յի խա­փա­նում­նե­րի ու բե­րել խո­շոր ա­ղետ­նե­րի:
 • «Գիտ­նա­կա­նը չա­փից դուրս սկզ­բուն­քա­յին է, ա­զա­տա­միտ, նրան պետք չէ մոտ թող­նել երկ­րի խն­դիր­նե­րի լուծ­մա­նը»

  «Գիտ­նա­կա­նը չա­փից դուրս սկզ­բուն­քա­յին է, ա­զա­տա­միտ, նրան պետք չէ մոտ թող­նել երկ­րի խն­դիր­նե­րի լուծ­մա­նը»

  17.12.2019| 01:50
  Խա­ռը ժա­մա­նակ­ներ ենք ապ­րում։ ՈՒ թե­պետ կա­րո­ղա­ցանք մեր մեջ խեղ­դել ստ­րու­կի հո­գե­բա­նու­թյու­նը, «ո՛չ» ա­սել ան­ցյա­լին, բայց ինչ­պես ապ­րել դեռ հս­տակ չենք պատ­կե­րաց­նում: Խար­խա­փում ենք մեր փնտր­տուք­նե­րում։ 
 • Գիտնականները բացահայտել են վիթխարի սև անցք, որ չէր կարող լինել

  Գիտնականները բացահայտել են վիթխարի սև անցք, որ չէր կարող լինել

  02.12.2019| 11:22
  Չինացի աստղագետները հայտնագործել են վիթխարի սև անցք, որի գոյությունը չի տեղավորվում աստղերի ձևավորման որևէ տեսության մեջ: Սև անցքի մասսան երկու անգամ գերազանցում է առավելագույն հնարավորը:
 • Ինչու՞ է ան­հանգս­տա­ցած Ռու­սաս­տա­նը

  Ինչու՞ է ան­հանգս­տա­ցած Ռու­սաս­տա­նը

  26.11.2019| 00:53
  Ռու­սաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րովն ան­ցյալ` 2018 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ին www.kp.ru-ին տված հար­ցազ­րույ­ցում պա­տաս­խա­նե­լով «Մեզ հետ Հա­յաս­տա­նը ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կից է, ին­չու՞ մենք 2016 թվա­կա­նին ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին թույ­լատ­րե­ցինք այն­տեղ կա­ռու­ցել 3 կեն­սա­բա­նա­կան լա­բո­րա­տո­րիա» հար­ցին, բա­ռա­ցի ա­սել է հետևյա­լը.
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  22.11.2019| 01:08
  Կի­սա­հա­ղորդ­չա­յին սար­քե­րի ար­տադ­րու­թյուն­նե­րում մշ­տա­պես առ­կա են ե­ղել եր­կու հիմ­նա­կան տեխ­նո­լո­գիա­կան խն­դիր­ներ, ո­րոնք կապ­ված են բյու­րեղ­նե­րի ծա­վա­լա­յին և մա­կերևու­թա­յին պա­րա­մետ­րե­րի ճշգ­րիտ վե­րար­տադր­ման հետ՝ սար­քե­րի տեխ­նի­կա­կան բնու­թագ­րե­րի կրկ­նե­լիու­թյու­նը ա­պա­հո­վե­լու հա­մար:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  15.11.2019| 02:11
  Դառ­նանք մի­նիստր Ա­լեք­սանդր Շո­կի­նին: Իր անձ­նա­կան կա­րիե­րան նա սկ­սեց զրո­յից ու մեծ ա­վանդ ու­նե­ցավ ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան զար­գաց­ման ու կա­յաց­ման գոր­ծում, ստեղ­ծեց զար­գա­ցած ար­դյու­նա­բե­րու­թյան մի կարևոր ո­լորտ, որ­տեղ աշ­խա­տում էին 2,5 մի­լիո­նից ա­վե­լի բարձ­րա­կարգ բան­վոր­ներ, ին­ժե­ներ­ներ ու գիտ­նա­կան­ներ:
 • ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  12.11.2019| 00:50
  Պարզ­վում է, որ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյու­նում տար­բեր ծրագ­րե­րի դրա­մաշ­նոր­հա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­նա­կան «պա­տաս­խա­նա­տուն» փոխ­նա­խա­րար Արևիկ Ա­նա­փիո­սյանն է, ո­րին էլ վե­րա­պահ­ված է գնա­հա­տե­լու, թե ինչն է մշա­կու­թա­յին գլուխ­գոր­ծոց, ին­չը՝ ան­ճա­շա­կու­թյուն, հե­տամ­նա­ցու­թյուն։
 • ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  06.11.2019| 14:52
  ԿԳՄՍ նախարարությունը այսօր առավոտից ԵՊՀ ուսանողների դասադուլի կապակցությամբ հայտարարել է. «Ի պատասխան «ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի ներկայացրած աշխատանքային տարբերակում «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն» և «Հայոց պատմություն» առարկաները բուհերում ուսուցանվող պարտադիր առարկաների ցանկից հանելու առաջարկի վերաբերյալ հարցումների և դժգոհությունների, հայտնում ենք․
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  25.10.2019| 01:29
  Հա­յաս­տա­նում ար­դյու­նա­բե­րու­թյան գի­տա­տար ճյու­ղե­րի զար­գաց­ման գոր­ծում մեծ ա­վանդ է ու­նե­ցել ա­կա­դե­մի­կոս Իո­սի­ֆյա­նը՝ իր ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թյամբ: Նրա շնոր­հիվ էր, որ Հա­յաս­տա­նում զար­գա­ցան ոչ միայն է­լեկտ­րո­նա­յին, այլև է­լեկտ­րա­տեխ­նի­կա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն ու հաշ­վո­ղա­կան տեխ­նի­կան: