• Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.02.2020| 00:06
  Դու ա­ռողջ­նե­րին պետք չես, Տե՛ր, բնավ, Կա­ղերն ու խու­լերն են դե­պի Քեզ վա­զում։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.02.2020| 00:11
  Տուր մեր ոտ­նա­տե­ղը մեզ, Տեր, Խոս­տու­միդ հար­մար, Տուր մեզ ամ­րու­թ­յուն` Քայ­լե­լու այս տաք ա­նա­պատ­նե­րով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  07.02.2020| 00:14
  Սպա­սում­նե­րի ա­ռա­վոտ­նե­րը Կր­կին լուռ դո­ղով ծե­ծում են դու­ռը։ Հե­ռա­ցած­նե­րի ձայ­ներն են լս­վում Հալ­վող ձյու­նե­րի տաք հա­լոցք­նե­րում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.02.2020| 00:03
  Լույս ա­րե­գա­կան` հա­վատ­քի խո­րան. Քո ո­ղոր­մա­ծու­թ­յան դռ­ներն են բաց­վում Այս ա­ռա­վո­տ­յան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  31.01.2020| 09:43
  Ա­մե­նա­կա­րող, Ի­ցիվ լսեինք ձայնդ կեն­դա­նի, ՈՒ մարմ­նա­վոր ծանր կեր­պե­րից, Մեր հո­գուն իջ­նող խա­վա­րի մե­գից Զատ­վեինք մի պահ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.01.2020| 00:06
  Լույ­սը բեկ­վում է` մեզ չհաս­նե­լով… Կուռ­քեր սար­քե­լով ա­ռաջ ենք գնում, Մեր չար սր­տե­րից Նո­րա­նոր կուռ­քեր լուռ ա­րա­րե­լով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.01.2020| 00:02
  Ականջ դիր, Տեր իմ, ցա­վի ճի­չին... Մեղ­քի գա­լա­րուն նե­տերն ան­հա­մար Կր­կին կա­լել են մեր հի­վանդ հո­գին։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.01.2020| 00:02
  Լույսդ կա­թում է ու­սե­րիս վրա, Թախ­կած հո­գուս մեջ, Մե­ռած կա­րո­տի թե­լե­րը մեղ­միկ, Լույ­սի հպու­մից հատ-հատ ար­ձակ­վում, Ա­ղոթք են դառ­նում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.01.2020| 00:09
  Լույս` ի լույս, Աստ­ված Ճշ­մա­րիտ. Որ ճեր­մա­կազ­գեստ ձյու­նե­րի նման, Արևա­մու­տին ան­ձայն իջ­նում ես ցա­վե­րի վրա, Ա­մո­քե­լու զայնք:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.01.2020| 00:05
  Ա՜խ եր­նեկ-եր­նեկ փար­վեի լռիկ Քո սուրբ ոտ­նե­րին, ՈՒ կա­րե­նա­յի ըմ­պել մինչև վերջ Բա­ժա­կը, որ Դու մեկ­նել ես կր­կին: