• «Մի բան հս­տակ է՝ այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը պետք է ան­հա­պաղ հե­ռա­նան»

  «Մի բան հս­տակ է՝ այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը պետք է ան­հա­պաղ հե­ռա­նան»

  04.12.2020| 00:25
  Ես պար­զա­պես տե­սել եմ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի տար­բեր եր­կր­նե­րում, և իմ տե­սածն է ինձ հիմ­քեր տա­լիս այդ­պես ա­սե­լու: Տե­սել եմ Լի­բա­նա­նում՝ Բե­քաա հով­տում, Մեր­ձա­վոր Արևել­քում՝ Իս­րա­յե­լի և Պա­ղես­տի­նի միջև, Կիպ­րո­սում:
 • Արշակ Սա­դո­յա­նը գոռ­գո­ռա­ցել է Փա­շի­ն­յա­նի վրա, Գա­գիկ Գի­նո­ս­յանն ա­ռա­ջար­կել է մաս­նակ­ցել Բաքվի զորահանդեսին

  Արշակ Սա­դո­յա­նը գոռ­գո­ռա­ցել է Փա­շի­ն­յա­նի վրա, Գա­գիկ Գի­նո­ս­յանն ա­ռա­ջար­կել է մաս­նակ­ցել Բաքվի զորահանդեսին

  03.12.2020| 23:37
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի և Հան­րա­յին խոր­հր­դի ան­դամ­նե­րի՝ օ­րերս կա­յա­ցած հան­դի­պու­մը բա­վա­կան բուռն է ան­ցել: Հան­դիպ­մա­նը Հան­րա­յին խոր­հր­դի 44 ան­դամ­նե­րից մաս­նակ­ցել է 14-ը, ներ­կա­նե­րի հիմ­նա­կան մա­սը խո­սել է կա­ռա­վա­րու­թյան ձա­խո­ղում­նե­րի և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին:
 • Ինչ­պես սո­վո­րել չե­ղած բու­հում

  Ինչ­պես սո­վո­րել չե­ղած բու­հում

  03.12.2020| 23:27
  Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ից մինչ Նի­կո­լի հայ­րե­նա­դավ կա­պի­տու­լյա­ցիոն ստո­րագ­րու­թյու­նը, դրա­նից հե­տո ու նաև այ­սօր տա­րօ­րի­նակ լռու­թյուն է պահ­պա­նում երկ­րի պաշտ­պա­նու­թյա­նը կոչ­ված ԵԿՄ-ն: Միակ «մաս­նակ­ցու­թյու­նը» պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին ԵԿՄ վար­չու­թյան նա­խա­գահ Սա­սուն Մի­քա­յե­լյա­նի պա­տա­հա­բար բե­կո­րա­յին վնաս­վածք ստա­նա­լու մա­սին պատ­մող տե­սա­նյութն էր:
 • Երևանում այս տարի հրապարակում տոնածառ չի լինի

  Երևանում այս տարի հրապարակում տոնածառ չի լինի

  02.12.2020| 20:55
  Երևանի Հանրապետության հրապարակում ամանորյա տոնածառն այս տարի չի տեղադրվելու՝ ասել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը:
 • Կառավարությունը վերացրեց ռազմական դրության սահմանափակումները

  Կառավարությունը վերացրեց ռազմական դրության սահմանափակումները

  02.12.2020| 20:53
  Կառավարության որոշմամբ վերացվել են ռազմական դրության շրջանակներում գործող սահմանափակումները՝ որոշումը հրապարակված է e-gov.am պաշտոնական կայքէջում:
 • Ի՞նչ ե­ղավ «Ի գոր­ծը»

  Ի՞նչ ե­ղավ «Ի գոր­ծը»

  01.12.2020| 01:11
  Հի­շում եք‚ չէ՞‚ նոր կա­ռա­վա­րու­թյան «նյու վա­սյու­կին». ՀՀ սփյուռ­քի գոր­ծե­րի գլ­խա­վոր հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­վող «Ի գործ» ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում Սփյուռ­քից Հա­յաս­տան պետք է ժա­մա­նեին բարձ­րա­կարգ մաս­նա­գետ­ներ և «ներ­դր­վեին» հայ­րե­նի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում։
 • «Հա­րավ­կով­կա­ս­յան եր­կա­թու­ղի» ՓԲԸ-ն դա­տի է տա­լիս ՊԵԿ-ին

  «Հա­րավ­կով­կա­ս­յան եր­կա­թու­ղի» ՓԲԸ-ն դա­տի է տա­լիս ՊԵԿ-ին

  01.12.2020| 00:32
  2018-ի սեպ­տեմ­բե­րին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Ֆի­դել Կաստ­րո­յի դափ­նի­ներն իր գլ­խին քա­շե­լու նպա­տա­կով հար­ձակ­վեց մի շարք խո­շոր կա­ռույց­նե­րի վրա, աջ ու ձախ հայ­տա­րա­րե­լով մի­լիո­նա­վոր դո­լար­նե­րի չա­րա­շա­հում­նե­րի հայտ­նա­բեր­ման մա­սին:
 • Տա­շած «ար­հես­տա­վար­ժը» գետ­նին չի մնա

  Տա­շած «ար­հես­տա­վար­ժը» գետ­նին չի մնա

  01.12.2020| 00:28
  Գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խու­թյան «հայ­րե­րի» ա­նուրջ­նե­րը խոր­տա­կած շվե­ցա­րա­ցի մե­ծա­հա­րուստ Վար­դան Սր­մա­քե­շը թևի տակ է ա­ռել «ար­հես­տա­վարժ» դուե­տին` նախ­կին վար­չա­պետ Ար­մեն Դար­բի­նյա­նին և ֆի­նանս­նե­րի նախ­կին նա­խա­րար Է­դուարդ Սան­դո­յա­նին, ի­մա` Սլա­վո­նա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տո­րին և պրո­ռեկ­տո­րին, ո­րոնք «Ար­ցախ­բան­կում» խոր­հր­դի ան­դամ­ներ են:
 • Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով

  Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով

  28.11.2020| 23:30
  Երևանում կիրակի օրը երթ կանցկացվի՝ պատերազմում զոհվածների, անհետ կորածների ու գերեվարվածների լուսանկարներով։ Երթի մասնակիցները կդիմեն Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանատներին, որպեսզի միջազգային հանրությունը ստիպի Ադրբեջանին վերադարձնել հայ գերիներին՝ որոշվեց այսօր արվեստագետների նախաձեռնած հանրահավաքում։
 • ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  ՀՀ սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում մար­դիկ սկ­սել են ա­պաս­տա­րան­ներ կա­հա­վո­րել

  27.11.2020| 02:52
  Հան­րա­պե­տու­թյան սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րում սկ­սել են կա­ռու­ցել ա­պաս­տա­րան­ներ։ Մաս­նա­վո­րա­պես‚ տե­ղե­կու­թյուն հրա­պա­րակ­վեց‚ որ Տա­վու­շի մարզ­պե­տա­րա­նի և «Պա­հա­պան» հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ մար­զում ստեղծ­վում են անվ­տանգ վայ­րեր և թաքս­տոց­ներ, ո­րոնք ա­մուր ու լիար­ժեք պաշտ­պա­նու­թյուն կա­րող են դառ­նալ հա­կա­ռա­կոր­դի հնա­րա­վոր օ­դա­յին և հրե­տա­նա­յին հար­ված­նե­րից: Տա­վու­շի մար­զի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րում կա­ռուց­վել է 4 ռմ­բա­պաս­տա­րան: