Երեք օր­վա տար­բե­րու­թ­յամբ

Երեք օր­վա տար­բե­րու­թ­յամբ
17.01.2020 | 01:22
Ըն­դա­մե­նը ե­րեք օր ա­ռաջ էր, որ ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում «Մո­նա­կոն» երկ­րի սր­տում մր­ցեց «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» հետ: 3:3 հաշ­վով ա­վարտ­ված այդ հան­դիպ­ման մա­սին ըն­թեր­ցո­ղին տե­ղե­կաց­րել ենք: Եվ ա­հա օ­րեր անց, ըն­դա­մե­նը ե­րեք օր­վա տար­բե­րու­թյամբ, կող­մե­րը նո­րից ու­ժե­րով չափ­վե­ցին: Դի­վի­զիո­նի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րի շր­ջա­նա­կում այս հան­դիպ­ման հե­տաձգ­ման պատ­ճա­ռը ե­ղա­նա­կա­յին ան­բա­րեն­պաստ պայ­ման­ներն են ե­ղել:
Մո­նե­գասկ­նե­րի խա­ղա­դաշ­տում առ­ճա­կա­տումն ան­ցել է մայ­րա­քա­ղա­քա­յին­նե­րի ակն­հայտ գե­րա­զան­ցու­թյամբ, ա­վարտ­վել է 4:1 հաշ­վով: Ե­թե նա­խոր­դում դուբլ է հե­ղի­նա­կել Նեյ­մա­րը, այս ան­գամ նույնն է ա­րել Մբա­պեն: Այս խա­ղով «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը» լրաց­րեց պա­կաս անց­կաց­րած հան­դի­պում­նե­րի բա­ցը: Այն 20 տու­րից հե­տո ու­նի 49 միա­վոր, ութ միա­վո­րով գե­րա­զան­ցում է երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում գտն­վող «Մար­սե­լին»:
Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1410

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ