Իրար հա­ջոր­դած ապ­շե­ցու­ցիչ դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ

Իրար հա­ջոր­դած ապ­շե­ցու­ցիչ դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ
07.02.2020 | 02:12

Անց­նող օ­րե­րը եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րում նշա­նա­վոր­վել են գա­վա­թա­յին խա­ղե­րով, ու լոկ Ֆրան­սիա­յում է, որ շա­րու­նա­կել են ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյու­նում հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ պար­զել, ե­թե աչ­քա­թող ա­նենք սկու­դե­տեի «Լա­ցիո»-«Վե­րո­նա» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, ո­րը հե­տաձգ­ված հան­դի­պում­նե­րի շար­քից էր: Ա­նակն­կալ­նե­րի բազ­մա­թի­վու­թյու­նից չխո­սենք, ո­րո­վետև շատ ա­վե­լի խեղ­դող ա­ռա­տու­թյամբ են ե­ղել գե­ղեց­կա­գույն դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րը, մր­ցակ­ցու­թյուն­ներ, ո­րոնք բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հա­մար են, դա­սագր­քա­յին հի­շա­տակ­ման ար­ժա­նի։

Ի­ՏԱ­ԼԻԱ
«Լա­ցիո»-«Վե­րո­նա» դի­մա­կա­յու­թյու­նը գա­լու էր վեր­ջա­պես ամ­բող­ջաց­նե­լու սկու­դե­տի ա­ղյու­սա­կի տես­քը, որ­տեղ այլևս չկան պա­կաս անց­կաց­ված խա­ղեր։ Սա­կայն այն նշա­նա­վոր էր ոչ միայն դրա­նով։ Բանն այն է, որ այս մր­ցակ­ցու­թյու­նում հռո­մեա­ցի­նե­րի հաղ­թա­նա­կը նրանց 52 միա­վո­րով կհա­ներ ա­ղյու­սա­կի երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կան, ին­չը կն­շա­նա­կեր ա­ռա­ջա­տար «Յու­վեն­տու­սից» հետ մնալ ար­դեն եր­կու միա­վո­րով, սա­կայն մե­կով էլ ա­ռաջ լի­նել «Ին­տե­րից»։
Խա­ղին թի­մի եր­կր­պա­գու­նե­րը հիմ­նո­վին էին պատ­րաստ­վել ու հի­րա­վի գե­ղե­ցիկ ա­նակն­կալ ա­րե­ցին։ Մեկ­նար­կից ա­ռաջ հան­գան մար­զա­դաշ­տի լույ­սերն ու ֆան զո­նա­յում լու­սա­վոր­վեց թի­մի խոր­հր­դան­շան արծ­վի պատ­կե­րը՝ ողջ տրի­բու­նա­յով մեկ ձգ­ված «Արևի դուստ­րը լու­սա­վո­րում է խա­վա­րը» բա­ներ-ձգա­պաս­տա­ռով։ Իսկ թե ին­չու արևի դուստր և ոչ ուստր, տանք և սրա բա­ցատ­րու­թյու­նը, մա­նա­վանդ որ դի­մա­կա­յու­թյու­նը ներ­կա­յաց­նե­լուց ա­ռաջ ար­դեն իսկ խր­վել ենք պոե­տիկ հի­շա­տա­կում­նե­րի մեջ։
Ար­ծի­վը «Լա­ցիո­յի» խոր­հր­դա­նիշն է։ Այդ ար­ծի­վը՝ Օ­լիմ­պիան, ի­րա­կա­նում ա­մե­րի­կյան ճեր­մա­կագ­լուխ արծ­վու­հին է ու հենց դրա հա­մար էլ հի­շա­տակ­վում է որ­պես արևի դուստր։ Այն թի­մին ու­ղեկ­ցում է նրա հիմ­նադր­ման օր­վա­նից։ Հա­մա­ձայն լե­գեն­դի, «Լա­ցիո­յի» հիմ­նա­դիր Լուի­ջի Բիաջ­րե­լին 1900 թվին արծ­վին, որ­պես ան­տիկ ժա­մա­նակ­նե­րին հար­գան­քի հա­վաս­տում (Հին Հռո­մում ար­ծի­վը ե­ղել է ա­մե­նա­քաջ լե­գեոն­նե­րի խոր­հր­դան­շա­նը), «բե­րեց» թի­մի զի­նան­շան։
Ի­հար­կե, մի այլ տար­բե­րակ էլ կա, որ ար­ծի­վը էմբ­լե­մի վրա հայ­տն­վել է ի պա­տիվ Զևսի, սա­կայն ե­կեք թռ­չու­նին տար­բե­րակ­նե­րի ա­ռա­տու­թյամբ չբռ­նա­բա­րենք, մա­նա­վանդ որ այն սուր մա­գիլ­ներ ու­նի ու ա­հեղ կտուց, ո­րով բզիկ-բզիկ կա­նի հան­ցա­վոր մտ­քի յու­րա­քան­չյուր թշ­վառ հե­ղի­նա­կի ու ոչ թե մեր հայ­րե­նա­կան ոս­տի­կա­նու­թյան պես ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին պա­րապ-սա­րապ կտա­նի-կբե­րի՝ հայտ­նի ծտի պես քա­մի... շի­նե­լով (ես մեղմ ար­տա­հայտ­վեմ, դուք բուն ի­մաս­տով էլ հաս­կա­ցեք, ո­րով­հետև այդ թռչ­նին այդ­պես էլ ա­սում են)։ ՈՒ քա­նի որ վախն ար­դեն իսկ մտել է ջան­ներս, դառ­նանք խա­ղին, ա­վե­լի շուտ՝ գրանց­ված ար­դյուն­քի հի­շա­տակ­մա­նը, ո­րը եր­կու հատ կլոր զրո­յի տեսք է ու­նե­ցել՝ հա­կա­ռակ խա­ղին նա­խոր­դած գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի բա­նաս­տեղ­ծա­կա­նու­թյա­նը։ Ա­յո, հու­րա­խու­թյուն սե­փա­կան եր­կր­պա­գու­նե­րի, «Վե­րո­նան» ա­մեն ջանք գոր­ծադ­րեց հռո­մեա­ցի­նե­րի տո­նը ոչ այն­քան փչաց­նե­լու (չմո­ռա­նանք նշել, որ «Լա­ցիոն» այս տա­րի տո­նում է հիմ­նադր­ման 120-ա­մյա­կը), որ­քան դրան աղ­քատ բա­րե­կա­մի կար­գա­վի­ճա­կով մաս­նա­կից դառ­նա­լու հա­մար։
ՖՐԱՆ­ՍԻԱ
Շա­րու­նա­կել է հաղ­թա­կան ե­լույթ­նե­րի շար­քը երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիո­նը, ո­րի մր­ցա­կիցն է ե­ղել «Նան­տը»: Տան­տե­րե­րը բա­նը պր­ծաց­րել են հե­ղի­նա­կու­թյան գոլ խփե­լով ու թեև ի­րա­վի­ճակ շտ­կե­լու բա­վա­կա­նա­չափ ժա­մա­նա­կա­հատ­ված են ու­նե­ցել, այ­դու­հան­դերձ չեն կա­րո­ղա­ցել հաս­նել խա­ղի բեկ­ման՝ 1:2: «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը» միա­վոր­նե­րի թի­վը հասց­րեց 58-ի:
Սկզ­բուն­քա­յին պայ­քար է ծա­վալ­վել «Լիլ»-«Ռեն» դի­մա­կա­յու­թյու­նում, որ­տեղ հաղ­թա­նա­կը տան­տե­րե­րի հա­մար օ­րախն­դիր էր այն­քա­նով, որ 40 միա­վո­րով եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում գտն­վող իր օր­վա մր­ցակ­ցից հետ մնա­լը կհասց­ներ ե­րեք միա­վո­րի, ա­սել է թե՝ ա­վե­լի հաս­տա­տուն դիր­քե­րից կշա­րու­նա­կեր մնալ մե­դալ­նե­րի հա­մար պայ­քա­րող­նե­րի շար­քում: Այս­տեղ գրանց­վել է դար­պա­սի մեկ գրա­վում «Լի­լի» կող­մից:
Իր հեր­թին «Ռե­նի» պար­տու­թյու­նը ձեռն­տու էր վեր­ջին եր­կու հան­դի­պում­նե­րում մր­ցա­կից­նե­րին միա­վոր­ներ շռայ­լած «Մար­սե­լի» հա­մար: Ար­տագ­նա­յում «Սենտ Է­տիե­նի» նկատ­մամբ հաղ­թա­նա­կը մար­սել­ցի­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն կտար մեր­ձա­կա հե­տապն­դո­ղից ա­ռաջ պոկ­վե­լու վեց միա­վո­րով: Նրանք շան­սը ձեռ­քից բաց չեն թո­ղել՝ 2։0։
ԻՍ­ՊԱ­ՆԻԱ
«Գրա­նա­դա»-«Վա­լեն­սիա» դի­մա­կա­յու­թյամբ մեկ­նար­կե­ցին երկ­րի գա­վա­թի քա­ռորդ եզ­րա­փակ­չի հան­դի­պում­նե­րը: 94-րդ րո­պեին 11-մետ­րա­նո­ցից խփած գո­լի շնոր­հիվ տան­տե­րե­րը հաղ­թա­նակ են տո­նել ու երկ­րի գոր­ծող գա­վա­թակ­րին դարձ­րել նախ­կին: Շտա­պենք նկա­տել, որ ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նում այս թի­մե­րի ու­ժե­րի հա­րա­բե­րակ­ցու­թյունն այն­պի­սին է, որ ար­ձա­նագր­ված և ոչ մի ար­դյունք չի կա­րող դի­տարկ­վել տրա­մա­բա­նու­թյու­նից դուրս։
Հի­շյալ դի­մա­կա­յու­թյու­նից մեկ օր անց ու­ժերն են չա­փել «Մի­րան­դեսն» ու «Վի­լիա­ռեա­լը»: Կար­գով լա լի­գա­յից մեկ աստ­ճա­նով ներքև գտն­վող սե­կուն­դան ներ­կա­յաց­նող «Մի­րան­դե­սը» (ա­ռաջ­նու­թյան 11-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նում է) հե­ղի­նա­կել է հեր­թա­կան ա­նակն­կա­լը։ Նա­խորդ փու­լում 3։1 հաշ­վով «Սևի­լիա­յին» «շար­քից» հա­նե­լուց հետ սե­փա­կան հար­կի տակ այն նույնն է ա­րել և «Վի­լիա­ռեա­լի» հետ (4։2) ու դուրս ե­կել կի­սաեզ­րա­փա­կիչ: Ան­կախ նրա­նից՝ սա «Մի­րան­դե­սի» ար­ձա­նագ­րած վեր­ջին ա­նակն­կալն էր, թե այն ֆուտ­բո­լա­սե­րին զար­մաց­նե­լու է­լի բա­ներ ու­նի, թիմն ար­դեն հար­կադ­րել է իր մա­սին խո­սել։
Ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան կա­յա­ցել են քա­ռորդ եզ­րա­փակ­չի վեր­ջին եր­կու հան­դի­պում­նե­րը։ Մադ­րի­դի «Ռեա­լի» մր­ցա­կիցն է ե­ղել «Ռեալ Սո­սիե­դա­դը», «Աթ­լե­տիկն» ու­ժե­րը չա­փել է «Բար­սե­լո­նի» հետ։
ԱՆԳ­ԼԻԱ
Մա­ռախ­լա­պատ Ալ­բիո­նի թի­մե­րի՝ գա­վա­թի 1/16 եզ­րա­փակ­չի «Բիր­մինգ­հեմ»-«Քո­վենտ­րի Սի­թի», «Կար­դիֆ»-«Ռե­դինգ» մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րում (ա­ռա­ջին դի­մա­կա­յու­թյուն­ներն ու­նե­ցել են գո­լա­զուրկ ա­վարտ) պա­հանջ­վել են ոչ միայն լրա­ցու­ցիչ խա­ղա­կե­սեր («Բիր­մինգ­հեմ»-«Քո­վենտ­րի Սի­թի» հան­դիպ­ման հիմ­նա­կան խա­ղա­ժա­մա­նակն ա­վարտ­վել է 1:1, «Կար­դիֆ»-«Ռե­դինգ» զույ­գի­նը՝ 0:0 հաշ­վով), այլև հա­ջորդ փուլ դուրս ե­կողն ի հայտ է ե­կել հետ­խա­ղյա 11-մետ­րա­նոց­նե­րով: Ընդ ո­րում, եր­կու հան­դիպ­ման հա­վե­լյալ խա­ղա­ժա­մա­նա­կում էլ ար­ձա­նագր­վել են գո­լեր:
Հա­վե­լյալ ժա­մա­նա­կի անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն է ա­ռա­ջա­ցել և «Օքս­ֆորդ Յու­նայ­թեդ»-«Նյու­քասլ Յու­նայ­թեդ» մր­ցակ­ցու­թյու­նում (կող­մե­րի ա­ռա­ջին հան­դի­պումն ա­վարտ­վել է 1:1), որ­տեղ վեր­ջինս 2:0 հաշ­վով հաղ­թե­լու դեպ­քում «հա­ջո­ղաց­րել» է մր­ցակ­ցին թույլ տալ հա­վա­սա­րեց­նել հա­շիվն ու լոկ հա­վե­լյա­լում հա­ջո­ղու­թյու­նը վերջ­նա­կա­նա­պես բե­կել իր կող­մը՝ 3:2:
Փաս­տո­րեն, հիմ­նա­կան ժա­մա­նա­կում ա­վարտ­ված մր­ցու­մա­յին ա­ռա­ջին օր­վա միակ հան­դի­պու­մը 1:0 հաշ­վով ա­վարտ­ված «Լի­վեր­պուլ»-«Շրուս­բե­րի Թաուն» դի­մա­կա­յու­թյունն է ե­ղել: Նկա­տենք, որ «Շրուս­բե­րին» ար­ժա­նի մր­ցակ­ցու­թյուն է ցույց տվել նաև ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մում՝ 2:2:
Սուր ըն­թացք է ու­նե­ցել հա­ջորդ օ­րը կա­յա­ցած «Տո­տեն­հեմ»-«Սաուտ­հեմպ­տոն» դի­մա­կա­յու­թյու­նը (կող­մե­րի ա­ռա­ջին հան­դի­պումն ա­վարտ­վել է 1:1)։ Փոխ­նի­փոխ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րով ըն­թա­ցող մր­ցակ­ցու­թյունն ի վեր­ջո ա­վարտ­վել է տան­տե­րե­րի հաղ­թա­նա­կով (3։2. վճ­ռա­կան գո­լը 11-մետ­րա­նո­ցից ի­րաց­րել է Սոն Հին Մի­նը)՝ նրանց հա­նե­լով հա­ջորդ փուլ։
ԳԵՐ­ՄԱ­ՆԻԱ
Այս­տեղ գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյան մեկ ու­թե­րոր­դի հան­դի­պում­ներ էին: «Այ­նտ­րախտ»-«Լայպ­ցիգ» մր­ցակ­ցու­թյունն այս ան­գամ էլ է ցա­վա­գին ե­ղել վեր­ջի­նիս հա­մար, ո­րը բո­լո­րո­վին վեր­ջերս ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում էր պար­տու­թյուն կրել ան­հար­մար դար­ձած մր­ցակ­ցից՝ 3:1:
Ե­թե այս հան­դիպ­ման ար­դյուն­քը մա­սամբ կա­րող ենք ա­նակն­կալ­նե­րի շար­քին դա­սել, թե­պետ գա­վա­թա­յին խա­ղե­րի առն­չու­թյամբ նման պն­դում­ներ ա­նե­լը խիստ անշ­նոր­հա­կալ գործ է, ա­պա ինչ ա­սել «Վեր­դեր»-«Բո­րու­սիա» մր­ցակ­ցու­թյան առն­չու­թյամբ, որ­տեղ տան­տե­րերն ար­դար քր­տին­քով վաս­տա­կե­ցին հա­ջորդ փու­լում հան­դես գա­լու ի­րա­վուն­քը՝ 3:2, որ­քան էլ դորտ­մունդ­ցի­նե­րը մինչև վեր­ջին պա­հը ջա­նա­ցին ա­նել ի­րենց հա­մար ցան­կա­լին:
Գեր­լար­ված դի­մա­կա­յու­թյուն էր «Շալ­կե»-«Հեր­տա» մր­ցակ­ցու­թյու­նում, որ­տեղ տան­տե­րերն ի­րենց բա­ցա­ռիկ հա­մա­ռու­թյան դի­մաց ար­ժա­նիո­րեն վար­ձատր­վե­ցին. նրանք կա­րո­ղա­ցան հիմ­նա­կան խա­ղա­ժա­մա­նա­կում վե­րա­կանգ­նել եր­կու գն­դա­կի տար­բե­րու­թյու­նը՝ 2:2, իսկ լրա­ցու­ցի­չում խփել և հաղ­թա­կա­նը:
Գո­լա­ռատ հան­դի­պում գրանց­վեց «Կայ­զերս­լաու­տեռն»-«Ֆոր­տու­նա» դի­մա­կա­յու­թյու­նում, որ­տեղ հյու­րըն­կա­լող կող­մը գոլ բաց թող­նե­լուց հե­տո կա­րո­ղա­ցավ հան­դեր­ձա­րան գնալ հաղ­թած՝ 2:1: Սա­կայն «Կայ­զերս­լաու­տեռնն» ինչ ի­մա­նար, թե ի­րեն ինչ քա­րա­բաղ­նիս է սպա­սում երկ­րորդ խա­ղա­կե­սում: Սկզ­բուն­քո­րեն միակ բա­նը, որ հա­ջող­վում էր նրան, գն­դակ­նե­րը սե­փա­կան դար­պա­սից հա­նելն էր: Դյու­սել­դորֆ­ցի­նե­րը հաղ­թել են 5:2 հաշ­վով:
Լար­վա­ծու­թյան, դրա­մա­տի­կու­թյան տե­սան­կյու­նից ամ­բող­ջո­վին այս հան­դիպ­ման զար­գա­ցում­նե­րի սցե­նա­րով է ըն­թա­ցել «Բա­վա­րիա»-«Հո­ֆեն­հայմ» առ­ճա­կա­տու­մը։ Ի հա­շիվ Բոա­տեն­գի ինք­նա­գո­լի, հաշ­վի մեջ նախ ա­ռաջ են ան­ցել հյու­րե­րը, ին­չին հետևել է մյուն­խեն­ցի­նե­րի չա­րու­թյան պոռթ­կու­մը, որն ար­տա­հայտ­վել է ար­դեն ա­ռա­ջին խա­ղա­կե­սում մր­ցակ­ցի դար­պա­սը ե­րեք ան­գամ գրա­վե­լու տես­քով։ Մի փոքր էլ ա­վե­լի լի­ներ հա­ջո­ղու­թյու­նը «Բա­վա­րիա­յի» կող­մը, շատ ա­վե­լի խո­շոր հա­շիվ կգ­րանց­վեր։
Երկ­րորդ խա­ղա­կե­սում ար­դեն ան­հա­մե­մատ ակ­տիվ են ե­ղել հյու­րե­րը, թե­պետ բա­վա­րա­ցի­նե­րին սկզ­բում հա­ջող­վել է մեկ ան­գամ էլ խո­ցել մր­ցակ­ցի դար­պա­սը։ «Հո­ֆեն­հայ­մի» սույն պոռթ­կու­մը նշա­նա­վոր­վել է դար­պա­սի ևս եր­կու գրա­մով, իսկ խա­ղա­վար­տի մա­սին ազ­դա­րա­րող մր­ցա­վա­րի սու­լի­չի ձայ­նին մյուն­խեն­ցի­նե­րը սպա­սել են ոտ­քի վրա ու ահ­ռե­լի տագ­նա­պի զգա­ցու­մով, քան­զի հյու­րե­րը մահ­վան ճի­րան­նե­րի մեջ էին ա­ռել նրանց ու գրե­թե խեղ­դում էին։ Սա­կայն, ինչ­պես գի­տեք, գրե­թեն դեռևս չի նշա­նա­կում գոր­ծըն­թա­ցի ամ­բող­ջա­ցում։ Մյուն­խեն­ցի­նե­րը հաղ­թել են 4։3 հաշ­վով ու դուրս ե­կել հա­ջորդ փուլ։
Կր­քե­րով ա­ռատ է ե­ղել և «Բա­յեր»-«Շտուտ­գարտ» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, որ­տեղ ա­ռա­վել հա­ջո­ղակ են ե­ղել հյու­րե­րը՝ 2։1։ Հյու­րե­րը հա­ջո­ղակ են ե­ղել և «Վեռլ»-«ՈՒ­նիոն Բեռ­լին» դի­մա­կա­յու­թյու­նում։ Այս­տեղ հան­դիպ­ման ել­քը վճ­ռել է բեռ­լին­ցի­նե­րի խփած միակ գո­լը։
Խա­ղի հիմ­նա­կան ժա­մա­նա­կին հետևած խա­ղա­կե­սե­րի հա­վե­լումն էլ ի վի­ճա­կի չի ե­ղել հաղ­թո­ղին ո­րո­շե­լու «Սաարբ­րյու­կեն»-«Կառ­լս­րուե» դի­մա­կա­յու­թյու­նում։ Հան­դի­սա­տեսն այս­տեղ գո­լե­րի ա­կա­նա­տես է ե­ղել միայն հետ­խա­ղյա 11-մետ­րա­նոց­նե­րում, որ­տեղ հա­ջո­ղու­թյունն ու­ղեկ­ցել է տան­տե­րե­րին։
Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1862

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ