«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

Աշխար­հը դար­ձել է բաց նյարդ

Աշխար­հը դար­ձել է բաց նյարդ
07.04.2020 | 00:33

Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յի» ղե­կա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շում է ըն­դու­նել, հա­մա­ձայն ո­րի թի­մի մար­զա­դաշ­տը կօգ­տա­գործ­վի որ­պես բժշ­կա­կան կենտ­րոն։ 80-հա­զա­րա­նոց ա­րե­նա­յի հյու­սի­սա­յին տրի­բու­նա­յում բժիշկ­նե­րը օգ­նու­թյուն ցույց կտան կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րին ու դրա­նում կաս­կած­վող­նե­րին։ Նշենք, որ աշ­խար­հով մեկ են մար­զա­կան ա­րե­նա­նե­րը ի սպաս դր­վում հա­մա­ճա­րա­կի դեմն առ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցին։ Նման քայլ է ձեռ­նարկ­ված և մե­զա­նում. Կա­րեն Դե­միր­ճյա­նի ան­վան մար­զա­հա­մա­լիրն ար­դեն իսկ կա­հա­վոր­ված է մահ­ճա­կալ­նե­րով, ձեռ­նարկ­վում են պա­հանջ­վող հե­տա­գա քայ­լե­րը։

Կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­ճա­րա­կը ար­դեն վա­ղուց է սար­սա­փե­լի հար­ված հասց­րել հա­մաշ­խար­հա­յին սպոր­տին։ Գործ­նա­կա­նում բո­լոր մր­ցա­շա­րե­րը կամ ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կով առ­կախ­ված են, կամ էլ ամ­բող­ջու­թյամբ չե­ղարկ­վել են։ Սա­կայն մինչ մար­զիկ­ներն ու ա­կումբ­նե­րի աշ­խա­տա­կից­նե­րը տնա­յին կա­րան­տի­նի մեջ են, մար­զա­կան օ­բյեկտ­նե­րը թա­փուր չեն մնում, ե­թե չա­սենք ա­վե­լին՝ ակ­տի­վո­րեն գոր­ծա­ծու­թյան մեջ են դր­վում։ Բնա­կա­նա­բար ոչ ի­րենց բուն նշա­նա­կու­թյամբ, իսկ այն եր­կր­նե­րում, որ­տեղ հա­մա­ճա­րա­կը պար­զա­պես մո­լեգ­նում է, դրանք ծա­ռա­յեց­վում են բուժն­պա­տակ­նե­րի հա­մար։
Սա­կայն վե­րա­դառ­նանք Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յի» «Սիգ­նալ Ի­դու­նա Պար­կին»։
Մար­զա­դաշ­տի հյու­սի­սա­յին ա­րե­նա­յում հա­մա­պա­տաս­խան վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­ներ են կա­տար­վել, այս­տեղ բա­զա­վոր­վե­լիք բու­ժանձ­նա­կազ­մը ո­րո­շե­լու է՝ բու­ժա­ռու­նե­րի բժշ­կու­մը հարկ է շա­րու­նա­կել ամ­բու­լա­տոր պայ­ման­նե­րո՞ւմ, թե՞ պա­հանջ­վում է հոս­պի­տա­լա­ցում։
«Մեր մար­զա­դաշ­տը քա­ղա­քի հպար­տու­թյունն է, Դորտ­մուն­դի ու շր­ջա­կա բնա­կա­վայ­րե­րի գրե­թե բո­լո­րի բնա­կիչ­նե­րի հա­մար կողմ­նո­րո­շիչ։ Շնոր­հիվ իր տեխ­նի­կա­կան բնու­թագ­րիչ­նե­րի, են­թա­կա­ռուց­ված­քի ու տե­ղա­վայ­րի, այն COVID-19-ով վա­րակ­ված կամ նման ախ­տա­նիշ­ներ (օ­րի­նակ՝ շն­չա­ռու­թյան հետ խն­դիր­ներ, ջեր­մում) ու­նե­ցող մարդ­կանց ակ­տիվ օգ­նու­թյուն ցույց տա­լու ու կազ­մա­կեր­պե­լու ի­դեա­լա­կան վայր է։ Մեր պարտքն ու ցան­կու­թյունն է մարդ­կանց օգ­նե­լու հա­մար ա­մեն ինչ ա­նել», -նշ­ված է ա­կում­բի տա­րա­ծած հայ­տա­րա­րու­թյու­նում։
Դորտ­մունդ­ցի­նե­րի ճա­նա­պար­հով են գնա­ցել և իս­պա­նա­կան «Բե­տի­սում»։ Ճեր­մա­կա­կա­նաչ­նե­րի «Բե­նի­տո Վի­լյա­մա­րին» մար­զա­դաշտն ապ­րի­լի 3-ից դար­ձել է կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի լո­գիս­տիկ կենտ­րոն։ Ինչ­պես փո­խան­ցում է Cadena Cope-ն, ա­րե­նա­յում պահ­պան­վե­լու են բժշ­կա­կան դի­մակ­ներ, ո­րոնք հե­տա­գա­յում պետք կգան Սևի­լիա­յի ու հա­րա­կից քա­ղաք­նե­րի բժիշկ­նե­րի հա­մար։ Մինչ սա ա­կում­բը տե­ղի բուժ­հաս­տա­տու­թյուն­նե­րին ըն­ծա­յա­բե­րել էր հինգ հա­զար ձեռ­նոց, հա­րյու­րից ա­վե­լի դի­մակ ու շն­չա­ռա­կան բու­ժա­կան խո­ղո­վակ­ներ։
Իս­պա­նիա­յում, որ­տեղ Ջոն Հոպ­կին­սի հա­մալ­սա­րա­նի տվյալ­նե­րով կո­րո­նա­վի­րու­սով ախ­տա­հար­ված­նե­րի գրանց­ված թի­վը գե­րա­զան­ցում է 124 հա­զա­րը, նման քայլն իր տե­սա­կի մեջ ե­զա­կի չէ։ Ա­վե­լի վաղ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը մայ­րա­քա­ղա­քի ձմե­ռա­յին մար­զաձևե­րի պա­լա­տը վե­րա­փո­խել էին դիա­րա­նի, որ­տեղ դիա­կիզ­ման սպա­սու­մով պահ­վե­լու էին կո­րո­նա­վի­րու­սից մա­հա­ցած­նե­րը։ Դա ար­ված է այն պատ­ճա­ռով, որ քա­ղա­քի մնա­ցած բո­լոր դիա­կի­զա­րան­նե­րը գեր­բեռն­ված են, քա­նի որ COVID-19-ից մա­հա­ցած­նե­րի կա­պակ­ցու­թյամբ դիա­կիզ­ման ո­րո­շում է ըն­դուն­վել։ Ապ­րի­լի 4-ի դրու­թյամբ այս­տեղ կո­րո­նա­վի­րու­սին զոհ է գնա­ցել ար­դեն 11744 մարդ։
Մադ­րի­դի ձմե­ռա­յին մար­զաձևե­րի պա­լա­տից զատ վե­րապ­րո­ֆի­լա­վոր­վել է և լե­գեն­դար «Սան­տյա­գո Բեռ­նա­բեուն»։ «Ռեա­լի» մար­զա­դաշ­տը, որ տե­ղա­վո­րում է 81 հա­զա­րից փոքր-ինչ ա­վե­լի հան­դի­սա­կան, կհար­մա­րեց­վի դե­ղո­րայ­քի, պա­րե­նի, կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի հա­մար ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան այլ բա­նե­րի պա­հես­տի, ո­րոնք անհ­րա­ժեշտ են քա­ղա­քի նոր­մալ կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։ Այս ո­րո­շումն ըն­դու­նել է «սե­րուց­քա­յին­նե­րի» ղե­կա­վա­րու­թյու­նը, ո­րը միա­ժա­մա­նակ իս­պա­նա­կան ըն­կե­րու­թյուն­նե­րին կոչ է ա­րել սնն­դամ­թեր­քի, դե­ղո­րայ­քի, օգ­տա­կար այլ բա­նե­րի տես­քով նվի­րա­բե­րում­ներ ա­նել՝ դրանք ա­ռա­քե­լով մար­զա­դաշտ։ Այդ ա­մե­նի բա­ժան­մամբ զբաղ­վե­լու է Իս­պա­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը։
Հնդ­կաս­տա­նում էլ են ձեռ­նարկ­վում հա­մա­պա­տաս­խան քայ­լեր, որ­տեղ նվա­զա­գույ­նը մեկ խո­շո­րա­գույն մար­զա­կան կա­ռույց ի սպաս է դր­վել հա­մա­ճա­րա­կի դեմ մղ­վող պայ­քա­րին։ Դա Դե­լիի մեր­ձա­կայ­քում գտն­վող ավ­տոդ­րոմն է, որ­տեղ «Ֆոր­մու­լա-1»-ի շր­ջա­նակ­նե­րում 2011-2013 թվե­րին անց­կաց­վել է Հնդ­կաս­տա­նի գրան պրին։ Այն ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես վե­րած­վե­լու է COVID-19-ի դեմ պայ­քա­րի բժշ­կա­կան կենտ­րո­նի։ Ինչ­պես հա­ղոր­դում է Autosport-ը, ոս­տի­կա­նու­թյան կող­մից շր­ջա­փակ­ված այս կենտ­րո­նում տե­ղա­վո­րե­լու են աշ­խա­տող միգ­րանտ­նե­րին, ով­քեր մայ­րա­քա­ղա­քը չեն կա­րող լքել՝ սկ­սած մար­տի 25-ից։ Հենց այդ օ­րից է Հնդ­կաս­տա­նում ներ­դր­վել 21-օ­րյա տևո­ղու­թյամբ կա­րան­տի­նը։ Երկ­րում ի­րա­վի­ճա­կը բար­դա­նում է նաև նրա­նով, որ վեր­ջին օ­րե­րին նկատ­վում է վի­րու­սից ախ­տա­հար­ված­նե­րի մեծ քա­նա­կու­թյուն։ Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը տագ­նապ ու­նեն, որ ե­թե միգ­րանտ­նե­րին թույլ տան լքել Դե­լին, վա­րա­կը կա­տաստ­րո­ֆիկ ա­րա­գու­թյամբ կտա­րած­վի երկ­րի մյուս քա­ղաք­նե­րում ու գյու­ղե­րում, այլ բնա­կա­վայ­րե­րում։
Պան­դե­միա­յի դեմ պայ­քա­րին իր մաս­նակ­ցու­թյունն է բե­րում նաև ա­մե­րի­կա­ցի լե­գեն­դար թե­նի­սիս­տու­հի Բի­լի Ջին Քին­գի ան­վան թե­նի­սի նյու­յոր­քյան կենտ­րո­նը։ Ա­րե­նա­յի մի մա­սը հար­մա­րեց­վում է ժա­մա­նա­կա­վոր հոս­պի­տա­լի։ Պլա­նա­վոր­վում է, որ այն կա­րող է ի­րա­կա­նաց­նել 350 հի­վան­դի միա­ժա­մա­նա­կյա սպա­սար­կում։ «Մենք այս­տեղ ենք օգ­նե­լու հա­մար ու այլ կերպ չի կա­րող լի­նել։ Նյու Յոր­քը մեր տունն է, դա վե­րա­բե­րում է բո­լո­րիս», -ա­սել է հա­ղոր­դակ­ցու­թյան գծով ԱՄՆ-ի թե­նի­սի ա­սո­ցիա­ցիա­յի տնօ­րեն Քրիս Վիդ­մա­յե­րը։
Ինչ վե­րա­բե­րում է ան­ձամբ Քին­գին, նա ըն­դգ­ծել է, որ թե­նի­սի կոր­տե­րից մե­կում, որ­տեղ ապ­րի­լի 24-ից սեպ­տեմ­բե­րի 13-ն անց­կաց­վե­լու է ԱՄՆ «Մեծ սա­ղա­վար­տի» բաց ա­ռաջ­նու­թյու­նը, քա­ղա­քի 25 հա­զար բնակ­չի հա­մար սե­ղան կգց­վի։ «Ա­րե­նա­յի մնա­ցած հատ­ված­նե­րը կվե­րած­վեն հի­վան­դա­նոց­նե­րի, իսկ այդ կոր­տը կդառ­նա սնն­դի պատ­րաստ­ման ու բաշխ­ման կենտ­րոն, որ­տեղ հե­րո­սա­կան մար­դիկ օ­րա­կան 25 հա­զար քա­ղա­քա­ցու բա­ժին կչա­փած­րա­րեն։ Ա­մեն բաժ­նե­մա­սում կլի­նի բու­ժա­ռու­նե­րի, աշ­խա­տա­կից­նե­րի, ե­րե­խա­նե­րի հա­մար եր­կօ­րյա սնն­դա­բա­ժին», -թվի­թե­րյան իր է­ջում գրել է Բի­լի Քին­գը։
Ա­հա աշ­խար­հին ինչ­պի­սի հա­մախ­մբ­ման է բե­րել կո­րո­նա­վի­րու­սը՝ ա­ռար­կայ­նո­րեն ցույց տա­լով, որ երբ ա­ղետ է, ոչ մե­կը ե­րաշ­խա­վոր­ված չէ դրա հնա­րա­վոր հար­վա­ծից՝ ան­կախ սո­ցիա­լա­կան դիր­քից, ազ­գու­թյու­նից, մաշ­կի գույ­նից, դա­վա­նան­քից ու մեզ ի­րա­րից բա­ժա­նող հա­զար ու մի բա­նից։ Գու­ցե թե սա ապ­րող­նե­րին կհու­շի նաև, որ չի կա­րե­լի չա­րաց­նել բնու­թյա­նը, ա­մեն ին­չում ա­ռաջ­նորդ­վե­լով ա­ռու­կու­լի, սպա­ռո­ղի հո­գե­բա­նու­թյամբ։ Շատ բան կա­րե­լի է ա­սել, սա­կայն հու­շում­նե­րի հու­շումն այն է, որ մար­դը խո­րա­պես է հե­ռա­ցել իր բուն կոչ­վա­ծու­թյու­նից, ու ե­կել է դրա հա­մար վճա­րե­լու ժա­մա­նա­կը։ Ե­թե Դուք ու­նեք ե­ղա­ծի այլ բա­ցատ­րու­թյուն, դա ձեր ան­կապ­տե­լի ի­րա­վունքն է։
Բո­լոր դեպ­քե­րում, կար­ծում եմ, որ կա­րե­լի է մի պահ կանգ առ­նել ու վե­րարժևո­րել ան­ցած ճա­նա­պար­հը։ Պայ­մա­նով, որ կլի­նեն անհ­րա­ժեշտ խմ­բագ­րում­ներ։
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1470

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ