Հոգ­նած­նե­րը

Հոգ­նած­նե­րը
10.04.2020 | 13:12
Պի­տի որ հի­շեք Ի­լյա Իլ­ֆի ու Եվ­գե­նի Պետ­րո­վի ան­մահ «Ոս­կե հոր­թի» այն դր­վա­գը, որ­տեղ ծո­վում հան­գիս­տը վա­յե­լող քա­ղա­քա­ցի Սկումբ­րիևի­չից թա­լա­նի վե­րա­բե­րյալ տվյալ­ներ կոր­զե­լու հա­մար վե­պի հե­րոս­նե­րը հար­կադր­ված գոր­ծում են ոչ միայն ցա­մա­քում, այլև ծո­վում։
Լու­սան­կա­րում պատ­կեր­ված են` փոխ­նա­խա­րա­րի մա­կար­դա­կով սու­պեր­նա­խա­րա­րու­թյու­նում հայ մշա­կույ­թը հա­մա­կար­գող Ա­րա Խզ­մա­լյա­նը (ձա­խից ա­ռա­ջի­նը), մեջ­տե­ղում 2018-ի հե­ղա­փո­խու­թյու­նը նա­խա­կան­խած, այդ հե­ղա­փո­խու­թյան շուն­չը մրր­կա­հա­վի թևե­րով հայ կի­նո բե­րած, կի­նո­կենտ­րո­նի տնօ­րե­նի ե­րե­քա­մյա ժ/պ Շու­շա­նիկ Միր­զա­խա­նյանն է, նրա­նից աջ կի­նո­կենտ­րո­նի Բա­ցա­ռի­կի անձ­նա­կան թարգ­ման­չու­հի Նաի­րա Գևոր­գյանն է, ո­րի միայն այս վո­յա­ժը հիմ­նար­կի հա­մար նշա­նա­կել է ար­տա­բյու­ջեից 2 մլն դրա­մի գո­լոր­շա­ցում։
Ի­հար­կե, հա­կա­ռակ ոս­կե­հոր­թյա­նի, մեր հե­րոս­նե­րը տվյալ պա­րա­գա­յում ծո­վում չեն, ըն­դա­մե­նը հա­մաշ­խար­հա­յին ջրե­րից ան­դին գտն­վող մայր­ցա­մա­քում են եր­կու օր ա­ռաջ ա­վարտ­ված բեռ­լի­նյան հոգ­նա­տանջ գոր­ծու­ղու­մից հե­տո, որ­տեղ հայ կի­նոն հան­րայ­նաց­նե­լու ան­վան տակ ան­զուսպ գի­նար­բու­քով ու­ղեկց­ված ամ­բողջ սր­տով ու հո­գով տր­վել են չրե­ղեն ծա­մե­լու գոր­ծըն­թա­ցին։
Որն է ե­ղել սույն ե­ռյա­կի ա­մե­րի­կյան այ­ցի նպա­տա՞­կը։
Նախ դա այց չի ե­ղել, այլ ե­ղել է պատ­մա­կան բա­ցա­ռիկ ա­ռա­քե­լու­թյուն, ին­չի շր­ջա­նակ­նե­րում «Զան­գե­զուր» ֆիլ­մի DVD-ն է Ա­մե­րի­կա հասց­վել մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին ի տես դնե­լու հա­մար։
Պի­տի գնա­հա­տել ի­մա­նալ՝ սույ­ներն ամ­բողջ ե­րեք հո­գով մի ողջ կի­նո­մե­խա­նի­կի ծանր աշ­խա­տանք են ի­րենց ու­սե­րին վերց­րել, դրա հա­մար են հոգ­նու­թյու­նից այս­պես քաղցր քուն մտել։
Քնել են։ Պար­զա­պես քնել։
ՈՒ­րիշ ո­չինչ։
Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2024

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ