«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

Եվ այ­նուա­մե­նայ­նիվ կյան­քը կանգ չի առ­նում

Եվ այ­նուա­մե­նայ­նիվ կյան­քը կանգ չի առ­նում
10.04.2020 | 14:28

Զանգ­վա­ծա­յին լրատ­վու­թյան տար­բեր մի­ջոց­նե­րում լու­րեր են տա­րած­վել այն մա­սին, թե Թու­րի­նի «Յու­վեն­տու­սի» 35-ա­մյա պոր­տու­գա­լա­ցի հար­ձակ­վող Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուն ամ­ռա­նը կա­րող է վե­րա­դառ­նալ Մադ­րի­դի «Ռեալ», որ­տե­ղից էլ, ի դեպ, հայ­տն­վել էր ի­տա­լա­կան այս հան­րա­հայտ ա­կում­բում։ Նման են­թադ­րու­թյուն­նե­րի հիմք էր ծա­ռա­յել այն, որ «ծեր սի­նյո­րան» ցան­կա­նում է հրա­ժար­վել իր ա­մե­նա­թանկ վար­ձատր­վող խա­ղա­ցո­ղից, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նա փոխ­հա­տու­ցել այն դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը, ո­րոնց առջև կանգ­նել է հա­մայն աշ­խար­հին պա­տու­հա­սած կո­րո­նաա­վի­րո­սի պատ­ճա­ռով։ Ա­վե­լորդ չհա­մա­րենք նշել, որ Ռո­նալ­դուն ա­կում­բի հա­մար նշա­նա­կում է 31 մի­լիո­նի ար­տա­հոսք բյու­ջեից։

ՑԱ­ՎՈՔ, ՉԵՆՔ Ե­ՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐ­ԴԱ­ՆՈՒՄ
Ի­հար­կե, միան­գա­մայն հաս­կա­նա­լի է, որ ձեռք­բեր­ման գնով (պոր­տու­գա­լա­ցու հա­մար «Յու­վեն» 2018-ին «ար­քա­յա­կա­նին» վճա­րել է 112 մի­լիոն եվ­րո) նրան այլևս չես վա­ճա­ռի, սա­կայն «Ոս­կե գն­դա­կի» հն­գա­կի դափ­նե­կիր Ռո­նալ­դուն իր 35 տա­րե­կա­նում էլ մնում է խիստ թանկ ֆուտ­բո­լիստ։ Նրա հե­ռա­նա­լուց հե­տո «Ռեա­լում» դեռ եր­կար էին թախ­ծում պոր­տու­գա­լա­ցու խե­լա­գա­րու­թյան հասց­նող ար­դյու­նա­վե­տու­թյան հա­մար։ Մի­ջան­կյալ նկա­տենք, որ «ար­քա­յա­կա­նի» գլ­խա­վոր մար­զիչ Զի­նե­դին Զի­դա­նը դեմ էր ա­կում­բի նա­խա­գահ Ֆլո­րեն­տի­նո Պե­րե­սի այդ ձեռ­նար­կին, նաև ին­չի պատ­ճա­ռով էլ հե­ռա­ցավ ա­կում­բից։ Ներ­կա­յումս ֆրան­սիա­ցի մաս­նա­գե­տը դար­ձյալ «ար­քա­յա­կա­նի» ղե­կին է, սա­կայն ֆուտ­բո­լիս­տին «Ռեա­լը» չի պատ­րաստ­վում վե­րա­դարձ­նել։ Մի կող­մից էլ Զի­զուն բո­լո­րո­վին այլ կար­գի ֆուտ­բոլ է կա­ռու­ցել թի­մի հա­մար՝ մշ­տա­կան պրե­սին­գով, իսկ խա­ղա­յին այս ձե­ռագ­րին CR7-ը չի ներ­դաշ­նակ­վում։
Ինչ­պես գրել է մադ­րի­դյան As լրատ­վա­կա­նը, Ֆլո­րեն­տի­նո Պե­րե­սը գնա­հա­տում է Ռո­նալ­դուի ներդ­րու­մը «Ռեա­լում» (Քրիշ­տիա­նուն թի­մի բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի լա­վա­գույն ռմ­բար­կուն է), սա­կայն չի պլա­նա­վո­րում նրա վե­րա­դար­ձը, քա­նի որ... վերն ար­դեն ա­սել ենք ին­չի հա­մար։ «Նրա ժա­մա­նակն ար­դեն ան­ցել է, և ներ­կա­յումս ա­կում­բի առջև կանգ­նած են մար­զա­կան այլ պլան­ներ», -լրագ­րող­նե­րը մեջ­բե­րում են ա­կում­բի աղ­բյու­րի ա­սա­ծը, ո­րը հեն­ված է Պե­րե­սի դիր­քո­րոշ­ման վրա։
«ՅՈՒ­ՎԵՆ­ՏՈՒ­ՍԸ» ՀԵՐ­ՔՈՒՄ Է
«Յու­վեն­տու­սում» ան­պա­տաս­խան չեն թո­ղել իս­պա­նա­կան մա­մու­լի հա­ղոր­դածն ու բա­ցա­ռել այս ու այ­սօ­րի­նակ մյուս հա­վաս­տում­նե­րը։ Ընդ ո­րում դա ա­րել են լրա­ցու­ցիչ հա­վե­լում­նե­րով, որ միան­գա­մից կտ­րեն պա­րապ խո­սող­նե­րի բե­րա­նը։ Այս­պես՝ թի­մը չեն լքի ոչ միայն Ռո­նալ­դուն, այլև հո­լան­դա­ցի պաշտ­պան Մա­թեյս դե Լիգ­տը, պաշտ­պա­նու­թյան թուրք հե­ռան­կա­րա­յին խա­ղա­ցող Մե­րիհ Դե­մի­րա­լը, վե­տե­րան Ջոր­ջիո Կե­լի­նին, ու­րուգ­վայ­ցի կենտ­րո­նա­կան կի­սա­պաշտ­պան Ռոդ­րի­գո Բեն­տան­կու­րը։
Ե­թե Թու­րի­նում մտա­դիր են էլ ո­ման­ցից հրա­ժար­վել, դրանք են բոս­նիա­ցի Մի­րա­լեմ Պյա­նի­չը, ի­տա­լա­ցի պաշտ­պան­ներ Մա­տիա դե Շի­լիոն, Դա­նիե­լե Ռու­գա­նին։ Վեր­ջին եր­կու­սին կա­ռա­ջար­կեն որ­պես լրա­ցու­ցիչ կոմ­պեն­սա­ցում իս­պա­նա­կան «Վա­լեն­սիան» ներ­կա­յաց­նող Ֆե­րան Տո­րե­սի տրանս­ֆե­րի հա­մար։
«ՌԵԱ­ԼԻ» Ա­ՌԱՋ­ՆԱՅ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԸ
Ինչ վե­րա­բե­րում է «Ռեա­լին», նրա գե­րա­կա­յու­թյուն­նե­րը ներ­կա­յումս ա­վե­լի քան ակն­հայտ են։ Հենց Ռո­նալ­դուի վա­ճառ­քով Ֆլո­րեն­տի­նո Պե­րե­սը սկ­սեց թի­մի վե­րա­կա­ռու­ցու­մը ու որ­քան էլ ու­ժեղ լի­ներ մե­ծա­գույն ռմ­բար­կուի նկատ­մամբ ֆուտ­բո­լա­սե­րի կա­րո­տախ­տը, նրա վե­րա­դար­ձը հիմ­նո­վին կկազ­մա­քան­դեր թի­մի վե­րա­կա­ռուց­ման մտահ­ղա­ցու­մը ու թույլ չէր տա հասց­նել տրա­մա­բա­նա­կան ա­վար­տին։
Զի­դա­նը, ով ժա­մա­նա­կին կա­րո­ղա­ցավ թի­մի խա­ղը «կա­րել» Ռո­նալ­դուի «վրա­յով», ներ­կա­յումս գե­րա­դա­սում է միան­գա­մայն այլ ռազ­մա­վա­րու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նել։ Սա ար­դեն այն ֆուտ­բոլն է, ո­րին բա­ցի այն, որ պոր­տու­գա­լա­ցին կխան­գա­րեր, այլև ին­քը՝ Զի­դանն էլ կու­զե­նար խա­ղա­յին մաս­նակ­ցու­թյուն ու­նե­նալ, ե­թե, ի­հար­կե, տա­րի­քը թույլ տար։ Եվ այս ա­մե­նի մեխն այն է, որ Քրիշ­տիա­նուն, ու­զի, թե չու­զի, ա­վաղ ծե­րա­նում է, ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ է ստա­տիկ խա­ղա­ցո­ղի դե­րում հայ­տն­վե­լու, իսկ տու­գա­նա­յին հրա­պա­րա­կի ներ­սում ոչ մի հան­ճար էլ չի փոխ­հա­տու­ցի տա­րի­նե­րի բե­րե­լիք հետ­զար­գա­ցու­մը՝ ռեգ­րե­սը։
Բա­ցի սա, կո­մեր­ցիոն տե­սան­կյու­նից Ռո­նալ­դուի տրանս­ֆե­րը թի­մի հա­մար կդառ­նա ծանր բեռ։ Եր­կու տա­րի ա­ռաջ 33-ում գտն­վող պոր­տու­գա­լա­ցու վա­ճառ­քից «ար­քա­յա­կան» ա­կում­բը կոս­մի­կա­կան գու­մար շա­հեց՝ հի­շեք 112 մի­լիոն եվ­րոն։ Նման բան ֆուտ­բո­լի պատ­մու­թյան մեջ չէր ե­ղել։ Մինչ­դեռ հի­մա նրա վե­րա­դար­ձը շատ ու­ժեղ կխ­փի թի­մի բյու­ջեին։ Մար­զի­կին հետ բե­րե­լու հա­մար հարկ կլի­նի մոտ 80 մի­լիոն եվ­րո վճա­րել, իսկ ե­թե սրա կող­քին հաշ­վենք և յո­թա­նի­շով չափ­վող նրա աշ­խա­տա­վար­ձի չա­փը... Սրա­նից զատ չմո­ռա­նանք և այն, որ ներ­կա­յումս «Ռեա­լը» գտն­վում է հեր­թա­կան հա­ձակ­վող-սիմ­վո­լի ո­րո­նում­նե­րի մեջ, ո­րը միա­ժա­մա­նակ թե ե­րի­տա­սարդ կլի­նի և թե ու­ժեղ, ով կկա­րո­ղա­նա թի­մի հա­մար եր­կար տա­րի­նե­րի հաշ­վար­կով դառ­նալ լի­դեր, ինչ­պի­սին ժա­մա­նա­կին հենց ինքն էր՝ Ռո­նալ­դուն։
ՀՆԱ­ՐԱ­ՎՈՐ ՏԱՐ­ԲԵ­ՐԱԿ­ՆԵ­ՐԸ
Ե­թե շատ չընկ­նենք ձևա­կա­նու­թյուն­նե­րի հետևից ու ըն­թեր­ցո­ղին էլ ա­վե­լորդ սպա­սում­նե­րի մեջ չպա­հենք, փնտր­վող թեկ­նա­ծու­նե­րի շր­ջա­նա­կը հս­տա­կեց­ված է ու շատ հնա­րա­վոր է, որ խոս­քը ոչ թե մեկ, այլ միան­գա­մից եր­կու ֆուտ­բո­լիս­տի մա­սին է։ Չմո­ռա­նանք, որ «ար­քա­յա­կան» ա­կում­բին վա­ղուց են «ա­մուս­նաց­նում» 21-ա­մյա ֆրան­սիա­ցի Կի­լիան Մբա­պեի հետ, ո­րը հրա­ժար­վում է ա­կում­բի հետ հա­ջորդ տա­րի լրա­ցող պայ­մա­նագ­րի ժամ­կե­տը եր­կա­րաց­նե­լուց։
Այս ե­րի­տա­սարդ, տա­ղան­դա­վոր ֆուտ­բո­լիս­տի կա­պը «սե­րուց­քա­յի­նի» հետ տա­րի­նե­րի խորք ու­նի։ Մբա­պեն ման­կուց է ե­րա­զել «Ռեա­լի» մար­զա­շա­պի­կը կրե­լու մա­սին, իսկ նրա ֆուտ­բո­լա­յին պաշ­տա­մուն­քը ե­ղել ու մնում է Զի­նե­դին Զի­դա­նը։ Ստաց­վում է, որ «Ռեալ» տե­ղա­փոխ­վե­լով՝ Կի­լիա­նը միան­գա­մից եր­կու ե­րա­զանք է ի­րա­կա­նաց­նում՝ կխա­ղա պաշ­տած թի­մի կազ­մում, կխա­ղա Զի­դա­նի ղե­կա­վա­րու­թյամբ։
Սա­կայն ա­մեն ինչ չէ, որ միան­շա­նակ է։
Հարկ հա­մա­րենք ա­սել, որ բո­լո­րո­վին վեր­ջերս տե­ղե­կու­թյուն է տա­րած­վել այն մա­սին, ըստ ո­րի շեյխ Թա­միմ բին Հա­մադ ալ Թա­նին, ում սե­փա­կա­նու­թյունն է փա­րի­զյան գե­րա­կում­բը, ո­րո­շում է կա­յաց­րել այս ամ­ռա­նը Մբա­պեին թի­մից չար­ձա­կե­լու մա­սին, որ­քան էլ ֆուտ­բո­լիս­տի պայ­մա­նագ­րի ժամ­կետն ա­վարտ­վում է հա­ջորդ տա­րի, ու մար­զի­կը կու­նե­նա ա­զատ գոր­ծա­կա­լի կար­գա­վի­ճակ։
Տաք գլ­խով կա­րե­լի է շտա­պել հետևու­թյան մեջ ու ա­սել՝ ստա­նում է, թող ստա­նա, խառն­վե­լու ի­մաս­տը ո՞րն է։
Խառն­վե­լու ի­մաստն այն է, որ այս պա­հի դրու­թյամբ Մբա­պեն գնա­հատ­վում է 180 մի­լիոն եվ­րո։ Ա­սել է թե՝ ե­թե այս ամ­ռան տրանս­ֆե­րա­յին պա­տու­հա­նում նա վա­ճառ­քի հան­վի, շեյ­խի գր­պա­նը կմտ­նի այդ­քան գու­մար, սա­կայն մյուս կող­մից էլ շեյխն այն­քա­նով է շեյխ, որ կա­րող է Մբա­պեի տրանս­ֆե­րի դի­մաց ա­ռա­ջարկ­վող գու­մա­րը չտես­նե­լու տալ։
Ի մի­ջի այ­լոց գոր­ծե­րի նման դր­ված­քը կա­րող է շատ էլ ձեռն­տու լի­նել Պե­րե­սի հա­մար, ով, ինչ­պես հա­վա­տաց­նում են իս­պա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, այս պա­հին բա­վա­կա­նին լր­ջո­րեն սևեռ­վել է նոր­վե­գա­ցի վուն­դեր­կինդ Էռ­լինգ Հո­լան­դին ձեռք բե­րե­լու մտ­քի վրա։ Այս ֆուտ­բո­լիս­տի մա­սին մենք բա­վա­կա­նին շատ ենք գրել, քան­զի ըն­դա­մենն այս ձմ­ռա­նը ավ­ստ­րիա­կան «Ռեդ Բուլ Զալց­բուր­գից» Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յում» հայ­տն­ված ֆուտ­բո­լիստն այն­պի­սի ֆան­տաս­տիկ ար­դյունք­ներ է գրան­ցել, որ ցն­ցում­նե­րի մեջ է պա­հել ողջ ֆուտ­բո­լա­յին Եվ­րո­պան։ Ի դեպ այս ֆուտ­բո­լիս­տի պայ­մա­նագ­րում այս ամ­ռա­նը հնա­րա­վոր հրա­ժա­րիմ­քի հա­մար ֆիքս­ված է 75 մի­լիոն եվ­րո, իսկ սա մի գու­մար է, ո­րը պատ­րաստ են վճա­րե­լու շատ թոփ ա­կումբ­ներ ու բնա­կա­նա­բար նրանց թվում է և «ար­քա­յա­կա­նը»։
Սա­կայն «Ռեա­լի» հա­մար Հո­լան­դից ու Մբա­պեից զատ կա և եր­րորդ տար­բե­րա­կը՝ ի­տա­լա­կան «Ին­տե­րից» ար­գեն­տի­նա­ցի Լաու­տա­րո Մար­տի­նե­սը, բայց թե այս մար­զի­կի պա­րա­գա­յում շատ լուրջ շա­հագ­րգ­ռու­թյուն­ներ ու­նի իս­պա­նա­կան ու հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի մյուս գրան­դը՝ «Բար­սե­լո­նը», այն­պես որ փոքր-ինչ դժ­վար է հա­վա­տալ, որ նրան ձեռք գցե­լու հար­ցում «ար­քա­յա­կան» ա­կումբն ա­ռանձ­նա­պես կհա­մա­ռի։ Մյուս կող­մից էլ ե­թե այս ամ­ռա­նը «ար­քա­յա­կա­նը» ձեռք բե­րի Հո­լան­դին, իսկ մյուս տա­րի էլ ի­րե­նով ա­նի ա­զատ գոր­ծա­կա­լի կար­գա­վի­ճակ ստա­ցած Կի­լիան Մբա­պեին, ի­րեն էլ ինչ է պետք, որ գլուխն իզուր տե­ղը ցա­վեց­նի։
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1271

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ