• Հե­ղի­նա­կա­վոր ա­նուն­նե­րի պա­կաս չկա

  Հե­ղի­նա­կա­վոր ա­նուն­նե­րի պա­կաս չկա

  23.10.2020| 01:28
  Նշենք, որ ե­րեկ մեկ­նար­կեց իր հզո­րու­թյամբ ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի երկ­րորդ՝ Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյու­նը, ո­րում ներ­կա­յաց­ված են թի­մեր, ո­րոնք ակն­հայ­տո­րեն Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հա­վակ­նորդ­ներ են։ Հենց միայն ա­նուն­ներն ինչ ա­սես ա­սում են՝ «Ար­սե­նալ», «Տո­տեն­հեմ», «Նա­պո­լի», «Ռո­մա», «Մի­լան»...
 • Իսպա­նա­կան գրանդ­նե­րից եր­կու­սի պար­տու­թ­յամբ

  Իսպա­նա­կան գրանդ­նե­րից եր­կու­սի պար­տու­թ­յամբ

  23.10.2020| 01:25
  Մեկ­նար­կեց Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խմ­բա­յի­նը։ Ա­սել է թե՝ սկս­վեց ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի ա­մե­նա­խո­շոր տո­նը։ Դի­տար­ժան մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րի պա­կաս չի ե­ղել, ինչ­պես որ չի ե­ղել լար­ված մր­ցակ­ցու­թյան պա­կաս։
 • «Պա­տե­րազ­մա­կան դրու­թ­յու­նը հա­տուկ պայ­ման­ներ է թե­լադ­րում, բայց պետք է ու­ժեղ լի­նել նաև թի­կուն­քում»

  «Պա­տե­րազ­մա­կան դրու­թ­յու­նը հա­տուկ պայ­ման­ներ է թե­լադ­րում, բայց պետք է ու­ժեղ լի­նել նաև թի­կուն­քում»

  23.10.2020| 01:21
  Հա­յաս­տա­նյան հու­շար­ձան­նե­րի պահ­պա­նու­թյան, վե­րա­կան­գն­ման աշ­խա­տանք­ներն ինչ­պե՞ս են ըն­թա­նում այս դժ­վա­րին տա­րում, ե­թե հաշ­վի առ­նենք, նախ, ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճա­կը՝ հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված, այ­նու­հետև՝ ռազ­մա­կան դրու­թյու­նը։ Թե­մա­յի շուրջ ման­րա­մաս­ներ է ներ­կա­յաց­նում ՀՀ ԿԳՄՍՆ պատ­մու­թյան և մշա­կույ­թի հու­շար­ձան­նե­րի պահ­պա­նու­թյան վար­չու­թյան պետ ՀԱՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ ՎԱ­ՆՅԱ­ՆԸ։
 • «Ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հե­րին մեր ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան բնազ­դը վե­րած­վում է գե­րու­ժի»

  «Ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հե­րին մեր ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան բնազ­դը վե­րած­վում է գե­րու­ժի»

  23.10.2020| 01:13
  Հա­յաս­տա­նի նե­րու­ժը, Թուր­քիա­յի նկր­տում­նե­րը, ար­վես­տի ուժն ու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը։ Այս թե­մա­նե­րի շուրջ է մեր զրույ­ցը ֆրան­սաբ­նակ հան­րա­հայտ տե­նոր ՌՈՒԲԵՆ ԷԼ­ԲԱ­ԿՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Ընդ­հատ­ված թռիչք

  Ընդ­հատ­ված թռիչք

  23.10.2020| 01:10
  «Լու­սա­բաց» հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը տպագ­րու­թյան է պատ­րաս­տում լի­բա­նա­նա­հայ բա­նաս­տեղծ ՊԵՏ­ՐՈՍ ՀԵ­ՐՅԱ­ՆԻ (Պե­տիկ Հեր­կե­լյան, 1954-1987 թթ.) ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն` աշ­խա­տա­սի­րու­թյամբ Ա­ԼԵՔ­ՍԱՆԴՐ ԹՈՓ­ՉՅԱ­ՆԻ: Ըն­թեր­ցո­ղի ու­շադ­րու­թյանն ենք ներ­կա­յաց­նում գրա­կա­նա­գե­տի մտո­րում­նե­րը վա­ղա­մե­ռիկ բա­նաս­տեղ­ծի ու նրա աշ­խար­հի մա­սին:
 • Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  23.10.2020| 00:55
  Ֆեյս­բու­քյան հայտ­նի օգ­տա­տե­րե­րից մեկն օ­րերս գրել էր, թե ո­չինչ այն­քան ա­րագ չի մաք­րում ու­ղե­ղը, որ­քան պա­տե­րազ­մը։ Պարզ է, որ սա աս­վում էր այ­սօր­վա հայ­կա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի տե­սան­կյու­նից՝ դի­տար­կե­լով այն ա­մե­նը, ինչ կա­տար­վում է հայ­կա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մեջ, ներ­քա­ղա­քա­կան դաշ­տում։
 • Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  23.10.2020| 00:50
  Սե­բաս­տիա­յի հայ բնակ­չու­թյա­նը կո­տո­րե­լով, մնա­ցա­ծին էլ աք­սո­րե­լով, յա­թա­ղա­նը մի փոքր բթա­ցավ։ (Գե­նե­տիկ խաշ­նա­րա­ծը ժա­մա­նա­կին բռ­նա­զավ­թե­լով Հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խար­հը մինչև իր թա­րա­խա­պա­լար ոսկ­րա­ծու­ծի վեր­ջին հյու­լեն ու մինչև դարչ­նա­գույն ա­րյան կա­թի­լը վեր­ջին պա­րուր­վում էր դժո­խա­յին նա­խան­ձով, նրա ա­ռաջ ամ­րոց­ներ էին հառ­նում և տա­ճար­ներ էին խո­յա­նում, խո­յա­կա­շեն ու գմ­բե­թա­զարդ քա­ղաք­ներն էին խո­չըն­դո­տում սև և կար­միր, բր­դա­տու և մսա­տու ոչ­խա­րա­հո­տի խա­ղաղ ա­ռա­ջըն­թա­ցը։
 • «Ար­նոտ բե­րան մար­դա­կե­րը» Հա­յաս­տա­նը Լի­բիա ու Սի­րիա դարձ­նե­լու կի­սա­ճամ­փին է»

  «Ար­նոտ բե­րան մար­դա­կե­րը» Հա­յաս­տա­նը Լի­բիա ու Սի­րիա դարձ­նե­լու կի­սա­ճամ­փին է»

  23.10.2020| 00:48
  Մինչ գեր­տե­րու­թյուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են ա­մե­նօ­րյա ռե­ժի­մով հոր­դո­րել պա­տե­րազ­մը դա­դա­րեց­նել, ա­ռաջ­նագ­ծում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը շա­րու­նակ­վում են։ Այս հար­ցում էլ հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կր­նե­րի պաշ­տո­նյա­նե­րը ոչ հաս­ցեա­կան հոր­դոր­ներ են ուղ­ղում՝ շատ լավ գի­տակ­ցե­լով, որ հրա­դա­դա­րը խախ­տում է ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը։
 • «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  23.10.2020| 00:40
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ՆԱ­ՆԵՆ է:
 • Պա­տե­րազ­մի թաքն­ված շա­հա­ռու­նե­րը

  Պա­տե­րազ­մի թաքն­ված շա­հա­ռու­նե­րը

  23.10.2020| 00:39
  Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի յու­րա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն էլ այն է, որ այս­տեղ են բախ­վում գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի և խո­շոր խա­ղա­ցող­նե­րի շա­հե­րը։ Ար­ցա­խը դար­ձել է շա­հե­րի ճշգրտ­ման, հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հս­տա­կեց­ման թա­տե­րա­բեմ, որ­տեղ ա­մեն մեկն իր դիր­քերն է փոր­ձում տա­րա­ծաշր­ջա­նում ամ­րաց­նել։