«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Պորտուգալիան նվաճեց Եվրո-2020-ի ուղեգիր

  Պորտուգալիան նվաճեց Եվրո-2020-ի ուղեգիր

  18.11.2019| 14:23
  Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն Պորտուգալիայի ընտրանին Եվրո-2020-ի ուղեգիր է նվաճել:
 • Ռոնալդուի հեթ-տրիկը հաղթանակ ապահովեց Պորտուգալիայի հավաքականին

  Ռոնալդուի հեթ-տրիկը հաղթանակ ապահովեց Պորտուգալիայի հավաքականին

  15.11.2019| 19:51
  Եվրո-2020-ի որակավորման փուլի 9-րդ տուրում Պորտուգալիայի հավաքականը սեփական հարկի տակ ընդունել էր Լիտվայի ընտրանուն: Խաղն ավարտվեց 6-0 հաշվով՝ հօգուտ տանտերերի:
 • Միկ­րո­ֆո­նի ար­քան

  Միկ­րո­ֆո­նի ար­քան

  15.11.2019| 02:59
  Ռո­նալդ Ռեյ­գա­նը պատ­մու­թյուն է մտել որ­պես ոչ վատ կի­նո­դե­րա­սան ու ԱՄՆ 40-րդ նա­խա­գահ: Նկա­րա­հան­վել է 54 ֆիլ­մում, ե­ղել է Կա­լի­ֆոռ­նիա­յի նա­հան­գա­պետ դար­ձած ա­ռա­ջին կի­նո­դե­րա­սա­նը (երկ­րորդն Առ­նոլդ Շվար­ցե­նե­գերն էր):
 • Հուն­վա­րի սկզբ­նե­րին սպաս­վում է ֆուտ­բո­լա­յին տոն

  Հուն­վա­րի սկզբ­նե­րին սպաս­վում է ֆուտ­բո­լա­յին տոն

  15.11.2019| 02:57
  Իս­պա­նա­կան ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիան (RFEF) ար­մա­տա­կան լու­ծում է տվել երկ­րում Իս­պա­նիա­յի սու­պեր­գա­վա­թի պա­հանջ­ված չլի­նե­լու հար­ցին ու պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րել, որ դրա ա­ռա­ջի­կա խա­ղար­կումն անց­կաց­վե­լու է Սաու­դյան Ա­րա­բիա­յում:
 • Պաուլո Ֆոնսեկա. Մխիթարյանի վերադարձը կօգնի մեզ

  Պաուլո Ֆոնսեկա. Մխիթարյանի վերադարձը կօգնի մեզ

  13.11.2019| 22:44
  Նիոնում՝ ՈՒԵՖԱ-ի շտաբ բնակարանում էլիտար մարզիչների կոնֆերանսից հետո «Ռոմայի» գլխավոր մարզիչ Պաուլո Ֆոնսեկան պատասխանել է լրագրողների հարցերին:
 • Արո­ն­յա­նի հաղ­թա­նա­կով

  Արո­ն­յա­նի հաղ­թա­նա­կով

  12.11.2019| 02:03
  Բու­խա­րես­տում անց­կաց­վել է Grand Chesst tour-ի Supebet Rapid Blitz 6-րդ մր­ցա­շա­րը, որ­տեղ Լևոն Ա­րո­նյա­նը դար­ձել է հաղ­թող: Սա Grand Chess tour-ի խո­շոր մր­ցա­շա­րում մեր ա­ռա­ջա­տար շախ­մա­տիս­տի երկ­րորդ չեմ­պիո­նու­թյունն է:
 • Խմբա­յին մեր վեր­ջին եր­կու հան­դի­պու­մը

  Խմբա­յին մեր վեր­ջին եր­կու հան­դի­պու­մը

  12.11.2019| 02:02
  Նո­յեմ­բե­րի 15-ին ու 18-ին Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին ընտ­րա­նին կանց­կաց­նի Եվ­րո-2020-ի ընտ­րա­կան փու­լի վեր­ջին եր­կու՝ 9-րդ և 10-րդ տու­րե­րի հան­դի­պում­նե­րը։ 15-ին մե­րոնք Երևա­նում կհյու­րըն­կա­լեն Հու­նաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նին, այ­նու­հետ կմեկ­նեն Ի­տա­լիա:
 • Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  12.11.2019| 02:01
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լում հեր­թա­կան ան­գամ վրա հա­սավ հեր­թա­կան դա­դա­րը։ Ինչ­պես գի­տեք, այն պայ­մա­նա­վոր­ված է Եվ­րո­պա-2020-ին ըն­դա­ռաջ ազ­գա­յին ընտ­րա­նի­նե­րի ո­րա­կա­վոր­ման խմ­բա­յին փու­լի մր­ցե­լույթ­նե­րով։
 • Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում

  Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում

  08.11.2019| 02:02
  Ե­րեկ հայտ­նի է դար­ձել, որ ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ է նշա­նակ­վել Աբ­րա­համ Խաշ­մա­նյա­նը։ Սույ­նի կա­պակ­ցու­թյամբ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը, ո­րը նաև ՀՖՖ գործ­կո­մի ան­դամ է, ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում կիս­վել է ՀՖՖ ներ­քին աու­դի­տի և հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան կո­մի­տեի նա­խա­գահ Մես­րոպ Ա­ռա­քե­լյա­նի տե­ղադ­րած լու­սան­կա­րով, որ­տեղ աս­վում է, որ ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գա­հը ի­րա­վունք չու­նի հա­վա­քա­կա­նի մար­զիչ նշա­նա­կե­լու։
 • Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հա­յե­լա­յին­նե­րը

  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հա­յե­լա­յին­նե­րը

  08.11.2019| 02:01
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի ե­րեք­շաբ­թի-չո­րեք­շաբ­թի կա­յա­ցած մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րով մեկ­նար­կեց խմ­բա­յին դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րի երկ­րորդ փու­լը, ին­չը նշա­նա­կում է, որ ա­ռա­ջին­նե­րի վեր­ջին հան­դի­պում­նե­րը դառ­նում են երկ­րորդ­նե­րի ա­ռա­ջի­նը, ու այս­պես շա­րու­նա­կա­բար: Հան­դի­պում­նե­րի այս հա­յե­լա­յին­նե­րը կոնկ­րետ եր­րորդ ու չոր­րորդ տու­րե­րի հաշ­վար­կով հնա­րա­վո­րու­թյուն են տա­լիս նույն թի­մե­րի ի­րար հետ մր­ցե­լը տես­նել եր­կու ան­գամ ա­նընդ­մեջ, շո­շա­փե­լիո­րեն զգալ, թե կոնկ­րետ ինչ գոր­ծոն­նե­րի հաշ­վին է այս կամ այն թի­մի ա­ռա­վե­լու­թյու­նը մր­ցակ­ցի նկատ­մամբ, կամ ին­չումն է նրանց հա­վա­սա­րու­թյու­նը: