• 3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից

  3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից

  20.03.2020| 04:35
  Իս­պա­նա­կան «Ա­լա­վես» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բը հայ­տա­րա­րել է թի­մում կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված դեպ­քե­րի մա­սին։ Կո­րո­նա­վի­րուս է հաս­տատ­վել ա­կում­բի ե­րեք ֆուտ­բո­լիս­տի, մարզ­չա­կան շտա­բի 7 ան­դամ­նե­րի, ինչ­պես նաև ա­կում­բի ոչ ֆուտ­բո­լա­յին բաժ­նի 5 աշ­խա­տո­ղի մոտ։
 • Նեյ­մարն ու Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա

  Նեյ­մարն ու Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա

  20.03.2020| 04:26
  ESPN-ի տե­ղե­կաց­մամբ կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» ֆուտ­բո­լիստ­ներ Նեյ­մարն ու Տիա­գո Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա։ Հա­մա­ձայն աղ­բյու­րի, ֆրան­սիա­կան ա­կում­բը ֆուտ­բո­լիստ­նե­րին թույլ է տվել ինք­նու­րույն ո­րո­շել, թե հա­մա­վա­րա­կի կան­խար­գել­ման նպա­տա­կով որ­տեղ են ցան­կա­նում ինք­նա­մե­կու­սա­նալ։
 • Հասց­նել մինչ հու­լիս

  Հասց­նել մինչ հու­լիս

  20.03.2020| 04:23
  Մար­տի 17-ին ՈՒԵ­ՖԱ-ն հայ­տա­րա­րեց հաշ­ված ա­միս­ներ անց անց­կաց­վե­լիք Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը 2021 թիվ փո­խադ­րե­լու մա­սին։ Սա այս­պես ար­վեց, որ­պես­զի եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը կա­րո­ղա­նան ա­վար­տին հասց­նել մր­ցաշր­ջա­նը։ Սա­կայն այդ ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն ի­րա­պես կհասց­վե՞ն ա­վար­տին. սա է ներ­կա­յիս եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի խն­դիր­նե­րի խն­դի­րը։
 • Անբա­րո է կեղծ­ված ձևաթղ­թի վրա ստո­րագ­րու­թ­յուն դնե­լը

  Անբա­րո է կեղծ­ված ձևաթղ­թի վրա ստո­րագ­րու­թ­յուն դնե­լը

  20.03.2020| 03:31
  Հրապարակման մեջ տե­ղա­դր­ված գրու­թյուն-պատ­կե­րը ման­րա­մաս­նե­լու ա­ռանձ­նա­կի անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն չկա, քան­զի ա­ռանց այն էլ ա­մեն ինչ տե­սա­նե­լի ու ըն­կա­լե­լի է։ Եվ այ­դու­հան­դերձ, ի հա­վե­լումն դրա, նպա­տա­կա­հար­մար գտանք ստորև ներ­կա­յաց­նել կի­նո­կենտ­րո­նի տնօ­րե­նի ժ/պ-ին ուղղ­ված մեր հրա­պա­րա­կա­յին ար­ձա­գան­քը։
 • Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են

  Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են

  19.03.2020| 14:11
  Ճապոնիայի փոխվարչապետ Տարո Ասոն հայտարարել է, որ Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են։ Վերջին օրերին ենթադրությունները, որ խաղերը ստիպված կլինեն հետաձգել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, ավելի իրատեսական են դառնում, գրում է The Guardian-ը։
 • Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը չեն հետաձգվի

  Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը չեն հետաձգվի

  17.03.2020| 22:46
  Տոկիոյի 32-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն ըստ ժամկետի՝ հայտնում է Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն: ՄՕԿ-ը խաղերը հետաձգելու անհրաժեշտություն չի տեսնում: Կոմիտեն չի պատրաստվում փոխել խաղերի ժամկետները հաշվի առնելով, որ մինչ մեկնարկը դեռևս 4 ամիս ժամանակ կա:
 • Ժա­մա­նա­կից շուտ «Լի­վեր­պու­լի» չեմ­պիո­նու­թ­յունն ա­ռայժմ ան­հա­վա­նա­կան է

  Ժա­մա­նա­կից շուտ «Լի­վեր­պու­լի» չեմ­պիո­նու­թ­յունն ա­ռայժմ ան­հա­վա­նա­կան է

  17.03.2020| 01:19
  Անգ­լիա­կան պրե­միեր լի­գան ա­ռաջ­նու­թյունն ընդ­հա­տել է մինչև ապ­րի­լի 4-ը, սա­կայն դեռևս չի ո­րո­շել, թե ինչ է ա­նե­լու հե­տո։ Աս­վա­ծը բնավ էլ չի նշա­նա­կում, թե ա­մե­նա­տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րով քն­նար­կում­ներ չեն լի­նում, ա­ռա­ջարկ­ներ չեն ար­վում։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ դի­տարկ­վում է չորս հնա­րա­վոր տար­բե­րակ։
 • «Բո­լո­րիս հա­մար ծանր օ­րեր են»

  «Բո­լո­րիս հա­մար ծանր օ­րեր են»

  17.03.2020| 01:16
  Բո­լո­րիս հա­մար ծանր օ­րեր են: Մենք ապ­րում ենք` ան­հան­գս­տա­ցած լի­նե­լով կա­տար­վա­ծի հետևան­քով: Պատ­կե­րաց­նում ենք մեզ նրանց դե­րում, ով­քեր մե­ծա­պես տու­ժել են այս վա­րա­կից, կորց­րել ու կորց­նում են հա­րա­զատ­ներ: Մենք նրանց կող­քին ենք: Ես մեծ ուժ ու ե­ռանդ եմ մաղ­թում այդ մարդ­կանց:
 • Ժամ­կե­տը կփոխ­վի

  Ժամ­կե­տը կփոխ­վի

  17.03.2020| 01:15
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին ա­սո­ցիա­ցիա­նե­րի միու­թյու­նը (ՈՒԵ­ՖԱ) քն­նար­կե­լու է Եվ­րո­պա­յի 2020 թվի ա­ռաջ­նու­թյան անց­կաց­ման ժամ­կե­տը փո­խե­լու հար­ցը՝ տե­ղե­կաց­նում է բրի­տա­նա­կան The Tele­graph-ը։
 • Յուրգեն Կլոպ. Ֆուտբոլը կարևոր չէ հիմա

  Յուրգեն Կլոպ. Ֆուտբոլը կարևոր չէ հիմա

  13.03.2020| 22:40
  «Լիվերպուլի» գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպը հայտարարել է. «Չեմ կարծում, որ հիմա այն պահն է, երբ ֆուտբոլային մարզչի կարծիքը կարևոր է։ Բայց հասկանում եմ, որ մեր երկրպագուները ցանկանում են լսել թիմին, այդ պատճառով ես կարտահայտվեմ։ Առաջին հերթին մենք պետք է անենք հնարավոր ամեն բան միմյանց պաշտպանելու համար։ Ես խոսում եմ հասարակության համատեքստում։ Այդպես պետք է լինի միշտ, բայց հիմա դա կարևոր է առավել քան երբևէ։