Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  03.07.2020| 01:04
  Սե­րե­նա ՈՒի­լյամ­սի մարզ­չի կար­ծի­քով՝ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի թե­նի­սի բաց ա­ռաջ­նու­թյան անց­կա­ցու­մը հար­ցա­կա­նի տակ է, քա­նի որ ԱՄՆ-ում, մաս­նա­վո­րա­պես մր­ցա­շա­րի մայ­րա­քա­ղաք Նյու Յոր­քում, Covid-19-ով հի­վանդ­նե­րի թի­վը շա­րու­նա­կում է ա­ճել։
 • «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  03.07.2020| 01:02
  «Բար­սե­լո­նի» գլ­խա­վոր մար­զիչ Կի­կե Սե­տիենն «Աթ­լե­տի­կո­յի» հետ խա­ղից հե­տո, որն ա­վարտ­վել է ոչ-ո­քի (2-2), խո­սել է Ան­տուան Գրիզ­մա­նին քիչ խա­ղա­ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­լու մա­սին: Վեր­ջին ան­գամ ֆրան­սիա­ցին թի­մի կազ­մում լիար­ժեք հան­դի­պում անց­կաց­րել է հու­նի­սի 16-ին, երբ կա­տա­լո­նա­կան ա­կում­բը խա­ղում էր «Լե­գա­նե­սի» դեմ (2-0):
 • Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  03.07.2020| 01:02
  Կար­ծես թե սահ­ման­ված կարգ է դառ­նում, որ նա­խօ­րեին, նա­խորդ տու­րում գրանդ­նե­րից մե­կի դեմ ըմ­բոս­տա­ցա­ծը հա­ջորդ հան­դի­պու­մը պի­տի պար­տադ­րա­բար տա­նուլ տա։ Հի­շենք նա­խորդ տու­րի «Սել­տա»-Բար­սե­լոն» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, երբ խա­ղա­վար­տին Յա­գո Աս­պա­սը հա­վա­սա­րեց­րեց հա­շիվն ու կա­տա­լո­նյան ա­կում­բից կոր­զեց նրա հա­մար այն­քան թանկ միա­վոր­ներ՝ գու­ցե թե չեմ­պիո­նա­կան գին ու­նե­ցող, ու ինչ­պես «Բար­սե­լո­նի» դեմ այդ­պես ըմ­բոս­տա­ցած, ա­ղյու­սա­կի ստո­րին հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում գտն­վող «Սել­տան» ան­փա­ռու­նակ պար­տու­թյուն կրեց ի­րե­նից էլ ներքև գտն­վող «Մա­լյոր­կա­յից»՝ զի­ջե­լով խայ­տա­ռակ 1։5 հաշ­վով։
 • Հենրիխ Մխիթարյանը երկարաձգել է «Ռոմա»-ի հետ պայմանագիրը

  Հենրիխ Մխիթարյանը երկարաձգել է «Ռոմա»-ի հետ պայմանագիրը

  01.07.2020| 21:42
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը կմնա «Ռոմա»-ում մինչև ընթացիկ մրցաշարի ավարտը, իտալական ակումբը հայտարարել է, թե պայմանավորվել են «Արսենալ»-ի հետ երկարաձգել նրա վարձակալության պայմանագիրը։
 • «Ռեա­լը»՝ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար

  «Ռեա­լը»՝ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար

  30.06.2020| 00:56
  Որքան էլ ան­ցած օ­րե­րը գա­վա­թա­յին էին անգ­լիա­կան ֆուտ­բո­լի հա­մար, այ­դու­հան­դերձ, մինչ այդ ե­ղել էր ա­ռաջ­նու­թ­յան «Չել­սի»-«Ման­չեստր Սի­թի» դի­մա­կա­յութ­յու­նը, ո­րը... Իսկ թե այդ որն ինչ սկզ­բուն­քա­յին նշա­նա­կու­թ­յուն է ու­նե­ցել, կի­մա­նաք Կղ­զու գա­վա­թա­յին խա­ղե­րի մա­սին անդ­րա­դար­ձում, որ­տեղ խոս­տաց­վա­ծին պատ­շաճ տեղ է հատ­կաց­ված։
 • Հո­գե­մաշ մր­ցակ­ցու­թ­յու­նը սկս­ված է նո­րո­վի

  Հո­գե­մաշ մր­ցակ­ցու­թ­յու­նը սկս­ված է նո­րո­վի

  26.06.2020| 01:50
  Երկ­րի չեմ­պիո­նու­թյան հա­մար պայ­քա­րը՝ հա­վա­սար դիր­քե­րից, սկս­ված է։ Խոս­քը վե­րա­բե­րում է բնա­կա­նա­բար լա լի­գա­յին, ո­րով­հետև եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քի մեջ գտն­վող ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րից ա­մեն ինչ հս­տակ է բուն­դես­լի­գա­յում՝ «Բա­վա­րիան» չեմ­պիո­նու­թյու­նը վա­ղօ­րոք է նվա­ճել, հար­ցեր չկան պրե­միեր լի­գա­յում` «Լի­վեր­պուլն» ըն­դա­մե­նը սպա­սում է խնդ­րի փաս­տա­կան կող­մի հաս­տատ­մա­նը, ո­րը, ի դեպ, կա­րող էր հենց ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան էլ լի­նել, ե­թե «Ման­չեստր Սի­թին» միա­վոր­ներ կորց­ներ։ Ո­րո­շա­կի լար­վա­ծու­թյուն էր նկատ­վում սկու­դե­տեում, սա­կայն այս պա­հի դրու­թյամբ վեր­ջին տու­րը կար­ծես թե հա­նում է հար­ցա­կան­նե­րը, թե­պետ ա­ռաջ­նու­թյան ա­վար­տին բա­վա­կան ժա­մա­նակ կա, ու հնա­րա­վոր է ցան­կա­ցած զար­գա­ցում։
 • «Ռեա­լը» շր­ջան­ցեց «Բար­սե­լո­նին»

  «Ռեա­լը» շր­ջան­ցեց «Բար­սե­լո­նին»

  23.06.2020| 01:55
  Վերջ։ Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին բո­լոր գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն էլ մար­տա­կան ու­ղեգ­ծում են։ Միակ բա­ցա­ռու­թյու­նը կազ­մում է ֆրան­սիա­կա­նը, որ­տեղ, նկա­տի ու­նե­նա­լով կո­րո­նա­վի­րու­սի մո­լեգ­նու­մը, երկ­րի բարձ­րա­գույն ղե­կա­վա­րու­թյան մա­կար­դա­կով ո­րոշ­վեց չվեր­սկ­սել ա­ռաջ­նու­թյունն ու թի­մե­րի վերջ­նա­կան դա­սա­վո­րու­թյան հար­ցում հիմք ըն­դու­նել տվյալ պա­հի դրու­թյամբ ո­րի որ տե­ղում գտն­վե­լու փաս­տը։
 • «Նա­պո­լին»՝ Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թա­կիր

  «Նա­պո­լին»՝ Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թա­կիր

  19.06.2020| 01:39
  Օ­րեր ա­ռաջ ներ­կա­յաց­րինք ֆուտ­բո­լի Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թի կի­սաեզ­րա­փակ­չի պա­տաս­խան խա­ղե­րը՝ դրանց ար­դյունք­նե­րով նշե­լով, որ եզ­րա­փա­կիչ են ե­լել թու­րի­նյան «Յուվենտուսն» ու «Նա­պո­լին» Նեա­պոլ քա­ղա­քից։ Ա­ռա­ջին հա­յաց­քից ու, ին­չու չէ, ճշ­մար­տու­թյան աչ­քե­րին սթափ նա­յե­լով, պի­տի փաս­տեինք, որ ի­րենց ու­նե­ցած կա­րո­ղու­թյամբ, զո­րու­թյու­նով թի­մե­րը հա­մար­ժեք չեն. «Յու­վեն­տու­սը» գտն­վում է բա­վա­րար մար­զա­վի­ճա­կում, վս­տա­հո­րեն գլ­խա­վո­րում է սկու­դե­տեն, ու­նի գե­րա­զանց կազմ, մինչ­դեռ մր­ցաշր­ջա­նը «Նա­պո­լիի» հա­մար միան­շա­նակ ձա­խող­ված է՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով թի­մի ցույց տված ար­դյունք­ներն ու, որ­պես դրա հետևանք, մր­ցաշր­ջա­նի կե­սից Կառ­լո Ան­չե­լո­տիին գլ­խա­վո­րի պոս­տից հե­ռաց­նե­լը։
 • Հայտ­նի է մեկ­նար­կի ժամ­կե­տը

  Հայտ­նի է մեկ­նար­կի ժամ­կե­տը

  19.06.2020| 01:37
  Հու­նի­սի 17-ին ՈՒԵ­ՖԱ-ի շտաբ-գրա­սե­նյա­կում, կա­յա­ցել է ՈՒԵ­ՖԱ-ի գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի հե­ռա­վար նիս­տը, քն­նարկ­վել են ա­կում­բա­յին և ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի մր­ցա­շա­րե­րի ձևա­չա­փե­րի փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, անց­կաց­ման նոր ժամ­կետ­նե­րը։
 • Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  19.06.2020| 01:24
  Երբ աշ­խար­հի 17-ա­կի, Եվ­րո­պա­յի 13-ա­կի չեմ­պիոն, 1976-ին Երևա­նում ջրա­սույզ ե­ղած տրո­լեյ­բու­սից 20 մար­դու կյանք փր­կած ՇԱ­ՎԱՐՇ ԿԱՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻ ծնն­դյան օր­վա առն­չու­թյամբ հրա­պա­րա­կում ե­ղավ, թե հայ կի­նոն պատ­րաստ­վում է նրան նվիր­ված ֆիլմ նկա­րա­հա­նե­լու, լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րով իմ ար­ձա­գանքն այս­պի­սին ե­ղավ.